CS / EN

Produkty rybolovu a akvakultury – seznamy třetích zemí, případně jejich částí, ze kterých je povolen dovoz do EU

Fishery and aquaculture products – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/405
Konsol. znění 11.02.2024
Consol. text 11.02.2024

 

12  živí, chlazení, zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži
live, chilled, frozen or processed bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods
Příloha VIII p.n.K. (EU) 2021/405
13 produkty rybolovu
fishery products
Příloha IX p.n.K. (EU) 2021/405

p.n.K. 2020/1641
Konsol. znění 27.02.2022
Consol. text 27.02.2022

  mlži, ostnokožci, pláštěnci, mořští plži a produkty rybolovu určených k lidské spotřebě ze států Massachusetts a Washington z USA
bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods and fishery products intende for human consumption from the states of Massachusetts and Washington from the USA

 

Odkaz na původní článek