CS / EN

Odchylky / Ochranná opatření

Legislation concerning certain protection measures in relation to a suspicion of highly pathogenic avian influenza

Poslední úprava dne: / Last amendments as of:  10.11.2017.
Text předpisu vyvoláte kliknutím ve sloupci „Předpis EU“. / For CS text click on „EU Rule“.

Předpis EU
EU Rule
Název předpisu
Name of rule
Týká se zemí
Concerned country
Poznámka
Remark
r. K. 2006/147/ES
konsolid. znění 29. 7. 2006
o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny v Nizozemsku (Úř. věst. L 55/47)
on introducing preventive vaccination against highly pathogenic avian influenza H5N1 and related provisions for movements in the Netherlands
Nizozemsko
Netherlands
 
r. K. 2006/148/ES
konsolid. znění 28. 6. 2006
o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny ve Francii (Úř. věst. L 55/51)
on introducing preventive vaccination against highly pathogenic avian influenza H5N1 and related provisions for movements in France
Francie
France
 

r. K. 2006/415/ES
konsolid. znění
21. 12. 2017

 

o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/135/ES
concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in the Community and repealing Decision 2006/135/EC

 

 

Toto rozhodnutí se použije do dne
31. prosince 2018.
This Decision shall apply
to 31 December 2018.

(Doba použitelnosti prodloužena rozhodnutím 2013/635/EU. / Dec. 2013/635/EU have prolonged period of application.)

r. K. 2006/563/ES
konsolid. znění 20. 2. 2007
o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u volně žijícího ptactva ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/115/ES
concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N1 in wild birds in the Community and repealing Decision 2006/115/EC
   

prov. r. K 2017/247 

konsolid. znění
16.4.2019

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/247 ze dne 9. února 2017 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2017/247 of 9 February 2017 on protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States
 

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2019.
This Decision shall apply to 31 December 2019.
Konsolidované znění n. 247/2017, ve kterém není zapracována poslední změna prov. n. 2018/1842 – je uvedena samostatně.

prov. r. K. 2018/821
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/821 ze dne 1. června 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2018/821 of 1 June 2018amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States
   
prov. r. K. 2018/894
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/894 ze dne 21. června 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2018/894 of 21 June 2018 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States
   
prov. r. K. 2018/1044
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1044 ze dne 23. července 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2018/1044 of 23 July 2018 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States
   
prov. r. K. 2018/1307
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1307 ze dne 27. září 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2018/1307 of 27 September 2018 amending Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States
   
prov. r. K. 2018/1597
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1597 ze dne 23. října 2018, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
Commission Implementing Decision (EU) 2018/1597 of 23 October 2018 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States
   
prov. r. K. 2017/263

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/263
ze dne 14. února 2017 o opatřeních ke zmírnění rizika, posílených opatřeních biologické bezpečnosti a systémech včasného odhalení v souvislosti s riziky, která představují volně žijící ptáci pro přenos virů vysoce patogenní influenzy ptáků na drůbež
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2017/263 of 14 February 2017 on risk mitigating and reinforced biosecurity measures and early detection systems in relation to the risks posed by wild birds for the transmission of highly pathogenic avian influenza viruses to poultry

   

 

Odkaz na původní článek