CS / EN

Drůbež, násadová vejce, běžci

Poultry, hatching eggs, ratites

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“, osvědčení lze vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha/část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark
p.n.K. 2021/403 II 23 vstup plemenné drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci a užitkové drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of breeding poultry other than ratites and productive poultry other than ratites
BPP Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 24 vstup plemenných ptáků nadřádu běžci a užitkových ptáků nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of breeding ratites and productive ratites
BPR Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 25 vstup jednodenních kuřat jiných než ptáků nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of day-old chicks other than ratites
DOC Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 26 vstup jednodenních kuřat ptáků nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of day-old chicks of ratites
DOR Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

p.n.K. 2021/403

II 27

vstup násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci do Unie

entry into the Union of hatching eggs of poultry other than ratites

HEP

Platné od 16.01.2022
Valid from 16.01.2022 

p.n.K. 2021/403 II 28 vstup násadových vajec ptáků nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of hatching eggs of ratites
HER Platné od 16.01.2022
Valid from 16.01.2022 
p.n.K. 2021/403 II 33 vstup méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of less than 20 hatching eggs of poultry other than ratites
HE-LT20 Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 29 vstup vajec prostých specifikovaných patogenních původců do Unie
 entry into the Union of specified pathogen-free eggs
SPF Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 30 vstup drůbeže určené k porážce jiné než ptáci nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of poultry intended for slaughter other than ratites
SP Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 31 vstup ptáků nadřádu běžci určených k porážce do Unie
entry into the Union of ratites intended for slaughter
SR Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 32 vstup méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of less than 20 heads of poultry other than ratites
POU-LT20 Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 III 1 prohlášení velitele plavidla: Dodatek pro přepravu suchozemských zvířat vstupujících do Unie po moři
declaration by the master of the vessel: Addendum for transport of terrestrial animals entering the Union by sea
AT-TERRE-SEA Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

Odkazy:
References:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

p.n.K. 2021/403
konsol. znění 02.03.2023
consol. text from 02.03.2023

p.n.K. 2024/351

 

 

 

 

 

p.n.K. 2024/399

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements between Member States of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof, official certification regarding such certificates and repealing Decision 2010/470/EU

 

kterým se mění příloha II prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 a příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat do Unie.
Některé vzory veterinárních osvědčení přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 se mění tak, aby odrážela ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, pokud jde o uplatňování zákazu používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Během přechodného období do dne 3. prosince 2024 se pro vstup do Unie i nadále povoluje použití osvědčení vydaných v souladu se vzory stanovenými ve výše zmíněných kapitolách přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud byla uvedená osvědčení vydána nejpozději dne 3. září 2024.

POZOR: Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 stanoví, že podmínky pro vstup zásilek zvířat nebo produktů živočišného původu, které spadají do jeho oblasti působnosti, do Unie se použijí 24 měsíců ode dne použitelnosti prováděcího nařízení, které do příslušných veterinárních osvědčení a veterinárních/úředních osvědčení začleňuje zákaz používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Toto nařízení by se mělo použít 6 měsíců po vstupu v platnost. Z toho vyplývá, že zásilky určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat vstupující do Unie ze třetích zemí musí být doprovázeny osvědčeními v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení ode dne 3. září 2026.

 

amending Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 and Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model certificates for the entry into the Union of consignments of certain products of animal origin and certain categories of animals.
Some model veterinary certificates of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/403 should be amended to reflect the provisions laid down in Delegated Regulation (EU) 2023/905 as regards the application of the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries to the Union. For a transitional period until 3 December 2024, as regards consignments of certain products of animal origin for human consumption, the use of certificates issued in accordance with the models set out in the aforementioned chapters of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/403, as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Regulation, shall continue to be authorised for the entry into the Union provided that those certificates were issued no later than 3 September 2024.

ATTENTION: Delegated Regulation (EU) 2023/905 provides that the conditions for entry into the Union of consignments of animals or products of animal origin within its scope are to apply 24 months after the date of application of the Implementing Regulation that incorporates in the relevant animal health certificates and animal health/official certificates the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries to the Union. This Regulation should apply 6 months after its entry into force. It follows that consignments of certain products of animal origin and certain categories of animals entering the Union from third countries are to be accompanied by certificates in accordance with the requirements set out in this Regulation as from 3 September 2026.

 

Odkaz na původní článek