CS / EN

Vejce a vaječné produkty

Eggs and egg products

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Osvědčení můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Přepis ES

EU Rule

Příloha

Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka

Remark

p.n.K. 2020/2235

III 1 E

vejce určená k lidské spotřebě
eggs intended for human consumption

E Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

p.n.K. 2020/2235

III 1 EP vaječné výrobky určené k lidské spotřebě
egg products intended for human consuption

EP

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

Odkazy:
References:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

p.n.K. 2020/2235
Konsol. znění 02.02.2022
Consol. text 02.02.2022

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates, model official certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of certain categories of animals and goods, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 599/2004, Implementing Regulations (EU) No 636/2014 and (EU) 2019/628, Directive 98/68/EC and Decisions 2000/572/EC, 2003/779/EC and 2007/240/EC

Během přechodného období do 15. září 2022 je nadále povolen vstup do Unie zásilek určitých živých vodních živočichů a produktů živočišného původu, k nimž jsou přiložena příslušná veterinární/úřední osvědčení, úřední osvědčení nebo veterinární osvědčení vydaná v souladu se vzory stanovenými v příloze III kapitolách 1, 2, 24 až 28, 31, 33 až 35, 41 až 45, 50 a 52 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 ve znění platném před změnami provedenými tímto prováděcím nařízením, pokud dané osvědčení bylo vydáno nejpozději dne 15. června 2022.
For a transitional period until 15 September 2022, consignments of certain live aquatic animals and products of animal origin, accompanied by the appropriate animal health/official certificates, official certificates, or animal health certificates issued in accordance with the models set out in Chapters 1, 2, 24 to 28, 31, 33 to 35, 41 to 45, 50 and 52 of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235, as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Implementing Regulation, shall continue to be authorised for entry into the Union provided that the certificate was issued no later than 15 June 2022.

 

Odkaz na původní článek