CS / EN

Zákaz dovozu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii

19.7.2022

Dne 2. srpna 2022 vstupuje v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1203, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii přijatý prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1141 podle nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014.

Nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů nově zavedlo definici invazního nepůvodního druhu. Jedná se o nepůvodní druh, u nějž bylo zjištěno, že jeho zavlečení či vysazení nebo šíření ohrožuje biologickou rozmanitost a související ekosystémové služby nebo na ně má nepříznivý dopad. V souladu s uvedeným nařízením se invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Unii nesmějí kromě jiného záměrně držet, chovat, přepravovat do, z nebo v rámci Unie, uvádět na trh nebo uvolňovat do životního prostředí. Seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii přijala Komise v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/1141 dne 13. července 2016. Tento seznam byl následně aktualizován prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1263 a prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1262.

Na seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii jsou zařazeny druhy jako např. želva – Trachemys scripta (želva nádherná), žába – Lithobates (Rana) catesbeianus (skokan volský), hlodavci – Tamias sibiricus (burunduk páskovaný), Sciurus niger (veverka liščí), Sciurus carolinensis (veverka popelavá), Myocastor coypus (nutrie), Callosciurus erythraeus (veverka Pallasova), Ondatra zibethicus (ondatra pižmová), šelmy – Herpestes javanicus (promyka malá), Nasua nasua (nosál červený), Procyon lotor (mýval severní), Nyctereutes procyonoides (psík mývalovitý),  sudokopytník – Muntiacus reevesii (muntžak malý), ptáci – Corvus splendens (vrána domácí), Threskiornis aethiopicus (ibis posvátný) Alopochen aegyptiacus (husice nilská) a další. Na seznamu jsou zařazeny rovněž některé ryby, korýši a bezobratlí.

Nově byly prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/1203 na daný seznam zařazeny další druhy: had – Lampropeltis getula (korálovka pruhovaná), hlodavec – Callosciurus finlaysonii (veverka Finlaysonova),  pták – Pycnonotus cafer (bulbul šupinkový), sudokopytník – Axis axis (axis indický), ryby – Ameiurus melas (sumeček černý), Channa argus (hadohlavec skvrnitý), Gambusia affinis (gambusie komáří), Gambusia holbrooki (gambusie Holbrookova), Morone americana (mořčák americký), korýš – Faxonius rusticus (rak rusoboký), měkkýš – Limnoperna fortunei (limnoperna) a hmyz z čeledi mravencovití (Solenopsis geminata, Solenopsis invicta, Solenopsis richteri a Wasmannia auropunctata). Uvedené druhy nelze ode dne 2. srpna 2022 do EU dovážet.

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/1203 byly na seznam zařazeny s odloženou platností další druhy – ryby druhu Fundulus heteroclitus (fundul mumiový) a žába druhu Xenopus laevis (drápatka vodní). Zařazení těchto druhů vstoupí v platnost ode dne 2. srpna 2024.

V souladu s článkem 15 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 provádějí členské státy úřední kontroly nezbytné k prevenci záměrného zavlékání invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii do Unie. V ČR jsou tyto kontroly prováděny na Pohraniční veterinární stanici Praha-Ruzyně.

Odkaz na původní článek