CS / EN

Dovoz okrasných vodních živočichů ze třetích zemí s ohledem na nový právní rámec pro zdraví zvířat

(aktualizace 16.2.2023)

Přechodné období

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat (právní rámec pro zdraví zvířat) spolu s prováděcí legislativou EU nahradilo s účinností od 21. dubna 2021 dosavadní harmonizovaná pravidla vztahující se na dovoz zvířat, jejich zárodečných produktů, produktů živočišného původu a směsných produktů ze třetích zemí.

Prováděcí legislativa EU zároveň s účinností od uvedeného data zavedla nové vzory harmonizovaných veterinárních osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží ze třetích zemí do Evropské unie. Souběžně bylo do 15. března 2022 (pokud bylo dané osvědčení potvrzeno před 15. lednem 2022) umožněno nadále používat pro dovoz zásilek do EU vzory veterinárních osvědčení, které byly vydány v souladu s předchozí legislativou.

Nejpozději k 15. březnu 2022 resp. 15. lednu 2022 bylo proto nutné začít používat pro dovoz harmonizovaných veterinárních komodit nové vzory veterinárního osvědčení stanovené v souladu s novým právním rámcem pro zdraví zvířat. V případě dovozu okrasných vodních živočichů jsou však veterinární podmínky dovozu nově harmonizovány na úrovni EU pouze pro vodní živočichy druhů uvedených na seznamu (tzv. „listed species“), zatímco druhy vodních živočichů neuvedených na seznamu (tzv. „non-listed species“) se staly neharmonizovanou komoditou a jejich dovoz po uplynutí uvedeného přechodného období probíhá za národních požadavků členského státu určení.

Zmiňovaným seznamem se rozumí seznam uvedený v tabulce v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (v platném znění). POZOR! S účinností od 5. července 2022 platí s ohledem na vodní živočichy seznam uvedený v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/925, kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, pokud jde o nákazy vodních živočichů uvedené na seznamu a o seznam druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu.

Základním kritériem pro rozlišení toho, za jakých podmínek je po uplynutí přechodného období možné okrasné vodní živočichy do členských států EU dovážet tak je, zda se na ně použijí pravidla pro prevenci a tlumení konkrétních nákaz uvedených na seznamu podle nového právního rámce pro zdraví zvířat.

Definice

Vodními živočichy se v souladu s definicí uvedenou v článku 4 bodu 3 nařízení (EU) 2016/429 rozumí živočichové těchto druhů, a to ve všech stádiích života, včetně jiker a mlíčí a gamet:

a) ryby nadtřídy Agnatha, a tříd Chondrichthyes, Sarcopterygii a Actinopterygii;

b) vodní měkkýši kmene Mollusca;

c) vodní korýši podkmene Crustacea.

Pravidla pro dovoz druhů vodních živočichů uvedených na seznamu po uplynutí přechodného období (tzv. harmonizované druhy)

 • Tato pravidla se použijí pro dovoz vodních živočichů druhů uvedených na seznamu v tabulce přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (v platném znění), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1882&qid=1641455976691&from=CS

Poznámka: S účinností od 5. července 2022 platí s ohledem na vodní živočichy seznam uvedený v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/925, kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, pokud jde o nákazy vodních živočichů uvedené na seznamu a o seznam druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0925&qid=1656583520861 nebo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1882&qid=1641455976691&from=CS.

 • Pro druhy vodních živočichů, které jsou na seznamu ve sloupci 4 uvedené tabulky, tato pravidla dovozu platí pouze tehdy, pokud je lze považovat za vektory daných nákaz.
 • Podmínky, za nichž se živočišné druhy uvedené na seznamu ve sloupci 4 tabulky v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 (v platném znění) považují za vektory, jsou uvedeny v příloze XXX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu, v platném znění, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0692&qid=1656589826250. Ve většině případů jde o situace, kdy byly uvedené druhy formou soužití nebo prostřednictvím zdroje vody ve styku s živočišnými druhy uvedenými na seznamu ve sloupci 3 tabulky v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 v platném znění (s účinností od 5. července 2022 ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/925).
 • Vodní živočichové musejí pocházet ze třetích zemí nebo území, které jsou uvedeny na seznamu v příloze XXI prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, v platném znění, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0404&qid=1656589380074.
  • seznam v oddílu A části 1 přílohy XXI se použije pro vodní živočichy druhů uvedených na seznamu, kteří jsou určeni pro určitá zařízení akvakultury, k vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely než lidskou spotřebu (také pro ryby určené k chovu pro okrasné účely v uzavřených zařízeních), jakož i pro určité vodní živočichy druhů uvedených na seznamu a produkty živočišného původu z těchto druhů uvedených na seznamu, které jsou určeny k lidské spotřebě. U některých třetích zemí může být ve sloupci „Druhy a kategorie s povolením ke vstupu do Unie“ uvedeno omezení pouze na některé druhy.
  • seznam v oddílu B části 1 přílohy XXI se použije pro měkkýše a korýše určené k chovu pro okrasné účely v uzavřených zařízeních.
 • Pokud třetí země není na seznamu uvedena, dovoz vodních živočichů z takové třetí země do EU není možný.
 • Veterinární osvědčení vzoru AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER
  • Veterinární osvědčení, které má být použito pro vstup zásilek vodních živočichů určených pro zařízení akvakultury, pro vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely s výjimkou lidské spotřeby do Unie (včetně chovu pro okrasné účely v uzavřených zařízeních), musí odpovídat vzoru AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER, https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/osvedceni-dovozy-do-eu/ostatni-zvirata/
  • jedná se o vzor stanovený v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2236, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1251/2008, v platném znění, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2236&qid=1656589736747
 • Další veterinární požadavky na vstup vodních živočichů uvedených na seznamu jsou uvedeny v článcích 166 až 175 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu, v platném znění, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0692&qid=1656589826250.

Pravidla pro dovoz druhů vodních živočichů neuvedených na seznamu po uplynutí přechodného období (tzv. neharmonizované druhy)

 • Tato pravidla se použijí pro dovoz vodních živočichů druhů neuvedených na seznamu v tabulce přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (v platném znění), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1882&qid=1641455976691&from=CS

Poznámka: S účinností od 5. července 2022 platí s ohledem na vodní živočichy seznam uvedený v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/925, kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, pokud jde o nákazy vodních živočichů uvedené na seznamu a o seznam druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0925&qid=1656583520861 nebo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1882&qid=1641455976691&from=CS.

 • Avšak platí, že tato pravidla se použijí také na druhy vodních živočichů uvedených ve sloupci 4 této tabulky, pokud je nelze považovat za vektory daných nákaz.
 • Podmínky, za nichž se živočišné druhy uvedené na seznamu ve sloupci 4 tabulky v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 (v platném znění) považují za vektory, jsou uvedeny v příloze XXX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu, v platném znění, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0692&qid=1656589826250.
 • Jelikož pro dovoz těchto druhů vodních živočichů ze třetích zemí nejsou dovozní podmínky stanoveny předpisy Evropské unie (jedná se o tzv. neharmonizované druhy), stanovuje podmínky dovozu členský stát EU, který je místem určení zásilky. Dovoz proto probíhá tzv. za národních požadavků.
 • V rámci ČR upravuje dovoz zvířat, pro něž nejsou dovozní podmínky stanoveny předpisy Evropské unie, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle něj je dovozce nebo jeho zástupce, popřípadě jiná osoba odpovědná za zásilku, povinen nejméně 15 dnů před příjezdem zásilky na území České republiky požádat Ústřední veterinární správu (ÚVS SVS) o sdělení dovozních podmínek, jež jsou uplatňovány na dovoz zvířat daného druhu z příslušné třetí země do České republiky a postupovat v souladu se sdělenými podmínkami.
 • Uvedená žádost musí obsahovat:
 1. druhy a počty vodních živočichů, které mají být předmětem dovozu (žadatel do žádosti uvádí pouze neharmonizované druhy vodních živočichů (tzv. „non-listed species“) a nese odpovědnost za to, že žádost neobsahuje harmonizované druhy vodních živočichů (tzv. „listed species“),
 2. účel dovozu,
 3. název a adresa vývozce ve třetí zemi,
 4. název a adresa místa určení v České republice včetně veterinárního čísla CZ,
 5. jméno/název a adresa žadatele,
 6. v případě, že jsou předmětem dovozu druhy uvedené ve sloupci 4 tabulky v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 v platném znění, uveďte prosím, že se v souladu s přílohou nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 nejedná o vektory.

Žádost je možné zaslat e-mailem na adresu epodatelna@svscr.cz

 • Na základě žádosti ÚVS SVS vystaví veterinární podmínky dovozu, jejichž součástí bude veterinární osvědčení pro vstup vodních živočichů druhů neuvedených na seznamu ze třetích zemí do České republiky.

Další informace

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na int@svscr.cz

Na dovoz zásilek vodních živočichů uvedených na seznamuneuvedených na seznamu se vztahuje povinnost notifikace zásilky na pohraniční veterinární stanici v místě vstupu do EU provozovatelem odpovědným za zásilku pomocí společného zdravotního vstupního dokladu (SZVD/CHED), a to prostřednictvím systému TRACES NT. Bližší informace k tomuto postupu jsou k dispozici na webu SVS pod záložkou „Vstupní doklady“ https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/spolecne-veterinarni-doklady-a-osvedceni/  a „Nařízení o úředních kontrolách“ https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/narizeni-o-urednich-kontrolach/

Odkaz na původní článek