CS / EN

Ochrana osobních údajů a cookies

 

Zpracování osobních údajů Státní veterinární správou

 

Prostřednictvím tohoto dokumentu poskytujeme informace o zpracování vašich osobních údajů Státní veterinární správou (dále jen „SVS“). Informace je uveřejňována pro plnění povinností stanovených v článcích 12 až 14 nařízení  Evropského  parlamentu a Rady (EU) 2016/679  ze dne 27. 4. 2016 o ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se  zpracováním  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“).

 

Základní informace o zpracování osobních údajů v SVS a kontaktní údaje SVS jako správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

SVS se při zpracování a ochraně osobních údajů řídí Nařízením, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů v České republice.

Nařízení představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie, jehož cílem je ochrana práv občanů před neoprávněným zacházením s jejich osobními údaji. Text tohoto nařízení je dostupný zde.

Můžete jej také vyhledat na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů a Ministerstva vnitra.
Ve vztahu k vašim osobním údajům je podle terminologie Nařízení správcem SVS a Vy, jako fyzická osoba, jste subjektem údajů.

Za účelem vzájemné komunikace a poskytování informací můžete využít tyto kontaktní údaje SVS jako správce vašich osobních údajů:
SVS můžete kontaktovat e-mailovou korespondencí, doručením písemného oznámení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky, nebo doručením osobně na naši podatelnu. Tyto údaje lze nalézt také na internetových stránkách Státní veterinární správa. Najdete zde také přehled organizační struktury SVS, kde jsou po rozkliknutí k dispozici kontakty na konkrétní zaměstnance a jednotlivé útvary.

Veškeré dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů doporučujeme směřovat na jednu z níže uvedených adres:

e-mail:

i.novakova3@svscr.cz

adresa:

Státní veterinární správa
pověřenec pro ochranu osobních údajů
Slezská 100/7
120 00 Praha 2

 

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

SVS potřebuje, až na ojedinělé výjimky, vaše osobní údaje k tomu, aby splnila právní povinnosti, které se na něj vztahují. Pro takováto zpracování osobních údajů je poskytnutí vašich osobních údajů zákonným požadavkem, a proto je musíte v rozsahu příslušných agend poskytnout. Důsledky neposkytnutí osobních údajů jsou specifikovány příslušnými právními předpisy např. správním nebo kontrolním řádem. K tomuto zpracování není požadován Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Dalším zákonným titulem, na základě kterého SVS provádí zpracování osobních údajů je mj. splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je SVS pověřena.

SVS dále zpracovává osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (např. pro účely realizace nájemních vztahů) nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, pokud o to požádáte. V uvedených případech jste povinen osobní údaje poskytnout, a to v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu zpracování, který je zpravidla definován příslušnými smluvními požadavky. Neposkytnutí údajů může mít negativní dopad na uzavření smluvního závazku případně jeho plnění.

V ojedinělých případech, pokud není jiný zákonný důvod pro zpracování, je získáván od subjektů údajů souhlas se zpracováním osobních údajů (např. pro účely zasílání důležitých informací v době čerpání mateřské / rodičovské dovolené zaměstnanci/ zaměstnankyni SVS nebo za účelem zasílání aktuálních informací z oblasti bezpečnosti potravin na emailovou adresu zájemcům o tuto službu). Udělení souhlasu je zcela dobrovolné, subjekt údajů není povinen jej poskytnout. Souhlas může být také subjektem údajů  kdykoliv odvolán, a to  bez  jakýchkoliv  důsledků  pro  jeho  osobu. Do doby odvolání souhlasu je dotčené zpracování zákonné.

Zpracovávány jsou nejčastěji identifikační a adresní údaje, a to v nezbytném rozsahu ke splnění příslušného účelu (např. jen emailová adresa).

 

Doplňující informace ke zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zveřejňujeme, zásadně, jen pokud nám tuto povinnost ukládají právní předpisy, a to ve stanoveném rozsahu, anebo na základě vámi uděleného souhlasu.

V rozsahu zpravodajské licence podle občanského zákoníku můžeme zveřejňovat fotografie z veřejných akcí, které SVS pořádá, spolupořádá nebo je jejich účastníkem.

Na SVS není prováděno žádné automatizované rozhodování (včetně profilování), to znamená, že v našich pracovních postupech nejsou vaše osobní údaje automatizovaně zpracovávány za účelem hodnocení některých vašich osobních aspektů, které by se týkaly vaší ekonomické situace, zdravotního stavu, zájmů atd.

Pro účely sledování spokojenosti uživatelů a následné zdokonalování kvality webových stránek jsou využívány soubory cookies. Bližší informace o cookies najdete zde.

 

Případní příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou dotčené orgány veřejné moci (např. jiná ministerstva a ústřední orgány státní správy, krajské a obecní úřady, finanční úřady, soudy, kontrolní  orgány), které mají zákonné právo tyto informace po SVS požadovat. Osobní údaje jsou pro stanovené účely také poskytovány Ministerstvu zemědělství, příp. dalším resortním organizacím. Dále mohou být údaje předávány zpracovatelům na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. V rámci poskytnutí součinnosti musí být údaje předány či zpřístupněny také orgánům činným v trestním řízení.

Osobní údaje jsou v rámci činností souvisejícími s fondy EU předávány Evropské komisi.

SVS nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí.

Zpřístupnění či poskytnutí údajů musí být provedeno způsobem, který zajistí jejich náležitou ochranu.

 

Způsob zpracování a doba uložení osobních údajů

Osobní údaje pracováváme manuálně i automatizovaně v informačních systémech, tzn. v listinné i elektronické formě.

Osobní údaje jsou v rámci SVS uloženy v souladu se zásadou minimalizace pouze
po nezbytně nutnou dobu. Tato doba je ve většině případů stanovena příslušnými právními předpisy, zákonem o archivnictví a spisové službě a také Spisovým řádem SVS. Doba uložení může také vyplývat ze smluvního závazku.

Osobní údaje, které uchovává SVS ve výjimečných případech na základě vašeho souhlasu, jsou zpracovávány pouze po dobu, po kterou byl souhlas udělen anebo do odvolání tohoto souhlasu.

Pokud nebude mít SVS žádný účel a právní základ pro zpracování vašich údajů, nebude je dále zpracovávat a provede jejich výmaz, likvidaci či anonymizaci.

 

Zdroje osobních údajů

SVS zpracovává osobní údaje, které mu poskytnete, nejčastěji prostřednictvím žádostí, formulářů, dotazníků, čestných prohlášení, e-mailů, stížností či dotazů, dále z údajů ve správních spisech nebo také ze základních registrů. Dalším zdrojem, ze kterého SVS může získávat osobní údaje, jsou veřejné rejstříky nebo v rámci spolupráce od dalších orgánů veřejné správy, a to při výkonu povinností, které jsou SVS stanoveny právními předpisy.

 

Jak zacházíme s vašimi osobními údaji

Při zpracování osobních údajů se SVS řídí v souladu s požadavky právních předpisů pro ochranu osobních údajů následujícími zásadami:

  • osobní údaje jsou vůči vám zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem
  • osobní údaje shromažďujeme pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
  • osobní  údaje  jsou  zpracovávány  pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány
  • osobní údaje jsou zpracovávány v přesné a v případě potřeby aktualizované podobě; SVS činí opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně opraveny nebo nebyly zpracovávány
  • osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující vaší identifikaci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány
  • osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány výhradně způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany  před  neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

Za účelem zajištění výše popsaných zásad zpracování osobních údajů jsou v SVS přijata adekvátní organizační a technická opatření. Listinné dokumenty s osobními údaji jsou uzamykány. Osobní údaje, které jsou zpracovávány v aplikacích, informačních systémech jsou zabezpečeny přístupovými hesly. K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které se s nimi potřebují seznamovat při plnění úkolů, které SVS plní, nebo jimž jsou zpřístupněny v souladu s právním důvodem zpracování.

 

Jaká máte ve vztahu k vašim osobním údajům práva

Každý, jehož osobní údaje SVS zpracovává, má právo na přístup ke svým osobním údajům. To  znamená, že  máte právo získat od SVS potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat informace o jejich zpracování, případně jejich kopie.

SVS je oprávněna v případech, kdy jsou žádosti opakované, nepřiměřené nebo zjevně nedůvodné, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.

V případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s právními předpisy nebo s vaším soukromým životem nebo, že vaše údaje nejsou správné nebo úplné, máte právo požádat o vysvětlení a požadovat, abychom tyto údaje opravili, omezili jejich zpracování či za splnění zákonných podmínek je vymazali.

V případech zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování vašich údajů.

Dalším právem, které můžete při splnění zákonných podmínek uplatnit, je právo na přenositelnost údajů.

V případě, že jste SVS poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo, kdykoliv tento souhlas odvolat.

SVS výslovně upozorňuje, že uplatněním práv nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Z tohoto důvodu je důsledně ověřována totožnost osoby, která právo uplatňuje. Za tímto účelem je SVS oprávněno požadovat a převzít dodatečné informace směřující k prokázání identifikace osoby, která právo uplatňuje.

Pro uplatnění vašich práv kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím stanovených komunikačních nástrojů, který vám poskytne požadované informace a zajistí vyřízení vaší žádosti. Stejně tak se na tuto osobu můžete obrátit, pokud nebudete spokojeni s tím, jak SVS zpracovává vaše osobní údaje.

Kromě toho máte možnost podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, Praha 7, 170 00, www.uoou.cz.

 

Aktualizace informací o zpracování osobních údajů v SVS

Doporučujeme  vám  seznámit  se  s  informacemi  obsaženými  v tomto dokumentu. Podle potřeby jsou informace aktualizovány.

 


 

Zásady použití cookies

 

Prostřednictvím tohoto dokumentu poskytujeme informace o použití cookies.

 

Co jsou cookies?

Cookie je malý soubor, který se z našich webových stránek ukládá do počítače, mobilu nebo jiného zařízení uživatele. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách z příslušného zařízení. Informace mohou například zahrnovat adresu připojujícího se počítače, datum a čas návštěvy, odkazující URL adresa (stránka, ze které návštěvník přišel), stránky navštívené na našem webu, typ použitého prohlížeče apod.

Cookies jsou vždy uloženy pro konkrétní zařízení (počítač, mobil, tablet atd.), konkrétního uživatele přihlášeného do zařízení a pro konkrétní prohlížeč. V praxi to znamená, že pokud potvrdíte souhlas s využíváním cookies na našich stránkách v internetovém prohlížeči se vám výzva k vyjádření souhlasu objeví znovu. To samé se stane, pokud stránky spustíte místo na počítači v mobilu.

Cookies je možné z hlediska trvanlivosti rozdělit na dva druhy. Jedním druhem cookies jsou dočasné (session cookie), které se v prohlížeči se ukládají jen po dobu, než prohlížeč zavřete. Dalším druhem jsou cookies dlouhodobé (pertsistent cookie), které zůstávají uloženy déle nebo do doby, dokud je ručně neodstraníte z prohlížeče.

 

Soubory cookies používané na tomto webu

  • Nezbytně nutné soubory cookies – jedná se o cookies, které jsou potřebné pro provoz našich webových stránek. Patří mezi ně například cookies, které Vám umožní přihlášení se do zabezpečených oblastí našich webových stránek.
  • Soubory cookies související s návštěvností – ty nám umožní rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci pohybují na našich webových stránkách, když je používají. K těmto účelům využíváme služeb Google Analytics (jak Google využívá data, když používáte naše stránky).

 

Název

Platnost

Doména

Zařazení

Popis CS

Popis EN

SVSJSESSION

session

svscr.cz

nezbytné

Uchovává informace o aktuálním sezení uživatele.

Stores information about actual user session.

mod_auth_openidc_session

session

svscr.cz

nezbytné

Uchovává informaci o přihlášení.

Stores user login information.

cookieAccept

1 rok

svscr.cz

nezbytné

Ukládá informaci o tom, že byl poskytnut souhlas s ukládáním cookies.

Stores information that cookie consent has been accepted.

cookieDecline

session

svscr.cz

nezbytné

Ukládá informaci o tom, že nebyl poskytnut souhlas s ukládáním cookies.

Stores information that cookie consent has been declined.

_gid

1 den

svscr.cz

statistické

Umožňuje identifikovat zařízení pro sběr údajů o používání webu.

Device identification for statistics about website usage.

_ga

2 roky

svscr.cz

statistické

Umožňuje identifikovat zařízení pro sběr údajů o používání webu.

Device identification for statistics about website usage.

_dc_gtm_UA-XXX

1 minuta

svscr.cz

statistické

Ukládá informace pro řízení frekvence odesílání dat do Google Analytics.

Stores data for throttling request rate to Google Analytics.

 

Odkaz na původní článek