Připravenost na Brexit

 

Dovozy zvířat a živočišných výrobků z EU do Spojeného království v případě brexitu bez dohody

 Je možné, že Spojené království v pátek 12. dubna 2019 opustí EU bez dohody. Vláda Spojeného království pro tento scénář na svých webových stránkách uvádí informace o podmínkách, které budou platit pro dovozy zvířat, živočišných výrobků, rizikových potravin a krmiv do Spojeného království:

https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-after-eu-exit#rules-from-12-april-2019-imports-and-control-requirements

Podmínky se liší podle toho, zda se jedná o:

 • Dovozy ze zemí mimo Evropskou unii
 • Dovozy ze zemí mimo EU s tranzitem přes země EU
 • Přímé dovozy ze zemí Evropské unie

 

Přímé dovozy ze zemí Evropské unie

Pokud Spojené království 12. dubna opustí EU bez dohody, nebude již pro dovozy do Spojeného království k dispozici přístup do systému TRACES (Trade Control and Expert System).

Spojené království z tohoto důvodu vytváří vlastní systém pro hlášení dovozů – Systém pro dovozy výrobků, zvířat, potravin a krmiv (IPAFFS – Import of products, animals, food and feed system). Pro přímé dovozy ze zemí EU do Spojeného království má být IPAFFS k dispozici od léta 2019.

Do doby, než bude IPAFFS v létě 2019 k dispozici, je třeba následující dovozy předem hlásit Agentuře pro zdraví zvířat a rostlin (Animal and Plant Health Agency – APHA):

 • Živá zvířata, zárodečná plazma a koňovití, kteří potřebují veterinární osvědčení (např. ITAHC) nebo jsou přepravování s úředními dokumenty (např. DOCOM).
 • Vedlejší produkty živočišného původu přepravované s úředními dokumenty
 • Živočišné produkty ze zemí EU, kde se uplatňují ochranná opatření v souvislosti s výskytem nákaz, které vyžadují veterinární osvědčení
 • Koňovití přepravovaní se zdravotním potvrzením
 • Živá zvířata, která nepotřebují veterinární osvědčení nebo úřední dokumenty, ale je třeba je hlásit na základě předpisů pro obchod se zvířaty a souvisejícími produkty (TARP), např. hmyz, plazi a obojživelníci

O dovozech výše uvedených výrobků je třeba agenturu APHA informovat alespoň 24 hodin před očekávaným příjezdem zásilky do Spojeného království. Je lépe toho hlášení podat co nejdříve a lze tak učinit až 30 dnů předem. Pro toto hlášení se použijí formuláře, které jsou k dispozici zde:

https://www.gov.uk/government/publications/eu-import-of-animals-and-products-food-feed-notify-authorities

Pro zásilky, které vyžadují veterinární osvědčení, jsou tato osvědčení k dispozici zde:

https://www.gov.uk/government/collections/eu-import-health-certificates

 

Dovozy potravin a krmiv ze zemí EU do Spojeného království

Dovozy potravin a krmiv ze zemí EU do Spojeného království budou moci pokračovat i po 12. dubnu. Nebudou se na ně vztahovat žádné dodatečné kontroly a není třeba je hlásit prostřednictvím IPAFFS.

Od léta 2019 bude třeba hlásit úřadům Spojeného království dovozy rizikových potravin a krmiv.

 

Kdo se má připravit?

Připravenost na vystoupení Spojeného království z Evropské unie se neomezuje na orgány Evropské unie. Jedná se o společné úsilí na unijní, celostátní, regionální a místní úrovni, které se týká rovněž hospodářských subjektů. Aby bylo možno se na vystoupení připravit a zmírnit nejhorší dopady případného scénáře bez dohody, musí všichni aktéři převzít svůj díl odpovědnosti.

Především se musí připravit soukromí aktéři, hospodářské subjekty a odborníci.

Ačkoliv se může zdát, že se vystoupení Spojeného království odehrává na vysoké a poněkud abstraktní úrovni mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, jeho důsledky pro občany, odborníky a hospodářské subjekty budou velmi reálné. Ekonomiky členských států jsou úzce propojeny díky jednotnému trhu, jenž se vyznačuje integrovanými přeshraničními dodavatelskými řetězci a poskytováním četných služeb přes hranice. Na takové hospodářské subjekty tedy může mít vystoupení značný dopad.

Je důležité, aby se podniky všech velikostí, včetně malých a středních, připravily a již nyní začaly podnikat určité kroky. Soukromí aktéři, hospodářské subjekty a odborníci musí převzít odpovědnost za svou individuální situaci a do 30. března 2019 vyhodnotit možné dopady scénáře tvrdého brexitu na svůj obchodní model, učinit potřebná ekonomická rozhodnutí a podniknout a finalizovat všechny potřebné administrativní kroky. Na tento den by se měli připravit i občané, kteří budou vystoupením Spojeného království dotčeni, i státní správy, které jim slouží.

Případné otázky je třeba adresovat příslušným orgánům. Průmyslová sdružení působící v celé EU i v jednotlivých státech či regionech hrají klíčovou úlohu při předávání informací o potřebných přípravách svým členům, zejména malým a středním podnikům. Velvyslanectví, konzuláty a služby pro obyvatelstvo plní podobnou roli, pokud jde o informování občanů.

V tomto ohledu je třeba připomenout, že regulační rámec EU platný pro třetí země již existuje a měl by být zúčastněným stranám znám. Tento regulační rámec se ke dni vystoupení nemění. Komise zveřejňuje oznámení (viz níže a příloha), aby připomněla pravidla platná od okamžiku, kdy se Spojené království stane třetí zemí.

Orgány veřejné správy sice mohou poskytovat podporu a poradenství s cílem co nejvíce vyjasnit právní režim, kterým se budou řídit vztahy mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, a provést nezbytné změny právního rámce, aby nadále hladce fungoval v Evropské unii 27 členských států, avšak právní rámec nemůže být adaptován tak, aby zohledňoval každou jednotlivou a specifickou obchodní situaci.

 

Přechod od obchodování uvnitř EU na obchodování se Spojeným královstvím jako s třetí zemí: příprava na nové postupy

Obchodníci působící v mezinárodním obchodním styku jsou informováni o tom, co obchod s třetími zeměmi mimo Evropskou unii zahrnuje z hlediska celních prohlášení, sanitárních a fytosanitárních kontrol atd. Jsou jim rovněž známy podmínky nutné pro dovoz produktů pocházejících ze třetích zemí na jednotný trh Unie, například pokud jde o dovozní formality či soulad s platnými právními předpisy Unie a postupy posuzování shody. Mnoho společností však s obchodem se třetími zeměmi nemá žádnou zkušenost, neboť obchodují pouze v rámci jednotného trhu bez hranic. Informování těchto společností je proto zvláště akutní, protože právě jim způsobí vystoupení Spojeného království z Unie největší těžkosti: budou muset začít používat postupy, na něž nejsou zvyklé, ale jež jsou pro obchod se třetími zeměmi povinné.

Informace o obchodování se třetími zeměmi jsou k dispozici na internetových stránkách Komise. Vlády některých členských států, například Rakouska, Irska a Nizozemska, kromě toho zřídily speciální internetové stránky, které mají společnostem pomoci vyhodnotit dopad anebo nové postupy, které budou muset používat po vystoupení Spojeného království z EU (viz níže).

Sanitární a fytosanitární otázky byly projednány s průmyslovými sdruženími EU na zasedání poradního fóra pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin dne 1. července 2018.

http://madb.europa.eu/madb/servicesForSME.htm – na tyto stránky budou včas doplněny informace týkající se Spojeného království v závislosti na výsledku jednání.

 

Bezpečnost potravin – připravenost na brexit

Až se Spojené království stane třetí zemí a nebude-li uzavřena dohoda, která stanoví jiná pravidla, budou se na Spojené království jako na všechny ostatní třetí země vztahovat přísná pravidla EU týkající se sanitárních a fytosanitárních podmínek a kontrol zvířat, rostlin a produktů živočišného a rostlinného původu.

Pro dovoz zvířat, rostlin a produktů živočišného a rostlinného původu ze Spojeného království do Evropské unie budou platit tato pravidla:

 • Obchod se bude moci uskutečnit, jakmile budou stanoveny sanitární a fytosanitární podmínky pro příslušné zemědělsko-potravinářské produkty a odpovídající požadavky na certifikaci a kontrolu.
 • Budou muset být zavedeny fyzické infrastruktury, aby veškeré přemísťování živých zvířat a živočišných produktů (včetně potravin živočišného původu) a určitých rostlin a rostlinných produktů probíhalo přes stanoviště hraniční kontroly v námořních přístavech, na letištích nebo na pozemních hranicích, jak to vyžadují pravidla EU. Je možné, že bude nutné zvýšit kapacitu stávajících stanovišť a že budou zapotřebí i nová stanoviště.

Bylo zveřejněno deset oznámení s cílem zvýšit informovanost hospodářských subjektů. Rovněž byl uspořádán odborný technický seminář za účasti zástupců členských států EU-27 a setkání se zúčastněnými stranami.

 

Léčivé přípravky – připravenost na brexit

Právní předpisy EU v oblasti léčivých přípravků vyžadují, aby byl držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku usazen v EU. Kromě toho jsou léčivé přípravky vyrobené ve třetí zemi při dovozu podrobeny zvláštním kontrolám.

Držitelé rozhodnutí o registraci a účastníci dodavatelského řetězce se musí na tuto situaci připravit, zejména zajištěním dostupnosti nezbytných testovacích zařízení v EU.

Útvary Komise v úzké spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky vydaly jako vodítko jedno oznámení a několik dalších dokumentů s otázkami a odpověďmi. Kromě toho byl uspořádán odborný technický seminář za účasti zástupců členských států EU-27 a setkání se zúčastněnými stranami. Evropská agentura pro léčivé přípravky kromě toho v rámci svého širšího plánování připravenosti provádí průzkum kritických léčivých přípravků.

 

 

Další informační zdroje:

 

Oznámení týkající se připravenosti vypracovaná útvary Komise

V oblastech, v nichž musí členské státy nebo zúčastněné strany přijmout opatření, zahájila Komise osvětu na konci roku 2017 zveřejněním velkého počtu technických oznámení, která stanoví právní a praktické důsledky vystoupení Spojeného království z EU. Tato oznámení připravily útvary Komise, v případě potřeby ve spolupráci s příslušnými agenturami EU. Všechna jsou zveřejněna na internetových stránkách Europa, a jsou tedy veřejně dostupná.

V oznámeních jsou uvedeny situace, které nastanou v dotyčném odvětví po vystoupení Spojeného království z EU. Oznámení se zakládají výhradně na skutkové a právní situaci, ke které by došlo po vystoupení v případě neexistence dohody o vystoupení, a neobsahují žádný výklad ohledně výsledku jednání nebo jeho dopadu na pravidla v konkrétním odvětví. Pokud se právní situace změní v důsledku uzavření dohody o vystoupení se Spojeným královstvím nebo v důsledku změny dotčených právních předpisů, budou uvedená oznámení upravena nebo zrušena, pokud již nebudou relevantní.

 

Výše uvedená technická oznámení jsou k dispozici v angličtině. Veterinární problematiky se týkají následující oznámení:

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví, které se týkají přesunů živých zvířat

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_brexit_animal_health_welfare_movement_live_animals.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a pravidla EU pro osvědčení o způsobilosti podle požadavků nařízení (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/notice_brexit_animal_killing.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU pro schvalování a osvědčení pro přepravce živých zvířat, řidiče a průvodce silničních vozidel

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/notice_brexit_animal_transport.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU v oblasti plemenitby

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/notice_brexit_animal_breeding.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU v oblasti potravin

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/notice_brexit_eu_food_law.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU v oblasti krmiv

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/notice_brexit_animal_feed.pdf

 • Oznámení držitelům rozhodnutí o registraci pro humánní a veterinární léčivé přípravky registrované centralizovaným postupem

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/ec_ema_notice_communication_brexit.pdf

 • Otázky a odpovědi v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie, pokud jde o humánní a veterinární léčivé přípravky v rámci centralizovaného postupu

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2017/05/WC500228739.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU pro geneticky modifikované potraviny a krmiva a o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/notice_brexit_gmo.pdf

 

Vzhledem k výše uvedenému Státní veterinární správa již připravuje (zatím bez zveřejnění) změny na svých webových stránkách a to jak v oblasti obchodu (dovozu) veterinárního zboží, tak v oblasti cestování se zvířaty v zájmovém chovu.

 

 


 

Na stránce https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante jsou k jednotlivým oblastem problematiky z oblasti plně či částečně v kompetenci SVS tzv. OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM, a to u níže uvedených i v české verzi (postupně doplňováno): https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_csOznámení týkající se připravenosti na vystoupení Spojeného království z EU: (stav: listopad 2018)

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/medicinal_products_for_human_use-veterinary_medicinal_products_cs.pdf :

Oznámení držitelům rozhodnutí o registraci centrálně registrovaných humánních a veterinárních léčivých přípravků / Notice to marketing authorisation holders of centrally authorised medicinal products for human and veterinary use

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/medicinal_products_for_human_and_veterinary_use-qa_cs.pdf :

Otázky a odpovědi týkající se vystoupení Spojeného království z Evropské unie v souvislosti s humánními a veterinárními léčivými přípravky v rámci centralizovaného postupu / Questions and Answers related to the United Kingdom’s withdrawal from the European Union with regard to the medicinal products for human and veterinary use within the framework of the Centralised Procedure

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/biocidal-product_cs.pdf :

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM – VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ/ NOTICE TO STAKEHOLDERS – WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES ON BIOCIDAL PRODUCTS

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu_food_law_cs.pdf (chyba na stránce EK)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu_food_law_en.pdf :

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM – VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI POTRAVIN / NOTICE TO STAKEHOLDERS – WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU FOOD LAW (text zatím k dispozici jen v angličtině)

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/genetically-modified_organisms_cs.pdf :

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM – VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU O GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVINÁCH A KRMIVECH A O ZÁMĚRNÉM UVOLŇOVÁNÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ / NOTICE TO STAKEHOLDERS – WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES ON GENETICALLY MODIFIED FOOD AND FEED AND THE DELIBERATE RELEASE OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS INTO THE ENVIRONMENT

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/animal_breeding-zootechnics_cs.pdf :

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM – VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI PLEMENITBY ZVÍŘAT / NOTICE TO STAKEHOLDERS – WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF BREEDING OF ANIMALS

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/movements_of_live_animals_cs.pdf :

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM – VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI ZDRAVÍ A DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVÍŘAT A VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ SOUVISEJÍCÍ S PŘESUNY ŽIVÝCH ZVÍŘAT / NOTICE TO STAKEHOLDERS – WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES ON ANIMAL HEALTH AND WELFARE AND PUBLIC HEALTH RELATED TO THE MOVEMENT OF LIVE ANIMALS

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/slaughterhouse_operators_cs.pdf :

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM – VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI PRO PROVOZOVATELE JATEK V SOULADU S POŽADAVKY NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1099/2009 O OCHRANĚ ZVÍŘAT PŘI USMRCOVÁNÍ / NOTICE TO STAKEHOLDERS – WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES ON CERTIFICATES OF COMPETENCE PURSUANT TO THE REQUIREMENTS OF REGULATION (EC) NO 1099/2009 ON THE PROTECTION OF ANIMALS AT THE TIME OF KILLING, TO SLAUGHTERHOUSE OPERATORS

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/animal_transport_cs.pdf :

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM – VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU TÝKAJÍCÍ SE POVOLENÍ A OSVĚDČENÍ PRO PŘEPRAVCE ŽIVÝCH ZVÍŘAT, ŘIDIČE A PRŮVODCE / NOTICE TO STAKEHOLDERS – WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES FOR AUTHORISATIONS AND CERTIFICATES FOR TRANSPORTERS OF LIVE ANIMALS, DRIVERS AND ATTENDANTS

 

 

 

 

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít