Připravenost na Brexit

 

V posledních měsících probíhají intenzivní jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. V této souvislosti Evropská komise 19. července 2018 vydala sdělení Komise s názvem „Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019“. Plný text tohoto sdělení lze nalézt zde: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/CS/COM-2018-556-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF.

Níže je uveden výtah základních bodů z tohoto sdělení.

 

Shrnutí:

Vystoupení Spojeného království z Evropské unie má důsledky pro občany, podniky i správní orgány jak ve Spojeném království, tak v Evropské unii. Tyto důsledky sahají od zavedení nových kontrol na (nové) vnější hranici EU přes ukončení platnosti licencí, osvědčení a povolení vydaných ve Spojeném království až po nové podmínky pro předávání údajů.

Evropská unie usilovně pracuje na dosažení dohody o spořádaném vystoupení Spojeného království a se zájmem očekává projednávání rámce budoucích vztahů s touto zemí.

Není však jisté, zda se podaří dohody dosáhnout. A i v případě, že se tak stane, již vztah Spojeného království s Evropskou unií nebude vztahem Unie a členského státu, což přinese zásadní změnu situace.

Každý, koho se to týká, se musí připravit na vystoupení Spojeného království z Evropské unie, k němuž dojde 30. března 2019.

 

Spojené království se rozhodlo vystoupit z Evropské unie

Dne 30. března 2019  vystoupí Spojené království z Evropské unie a stane se třetí zemí.

Bez ohledu na předpokládaný scénář tato situace přinese značné komplikace pro občany, podniky i správní orgány v Unii.

 

Jednání o dohodě o vystoupení probíhají

Evropská unie a Spojené království v současnosti vyjednávají dohodu o vystoupení. Pokrok ve znění dohody na úrovni vyjednavačů byl prezentován dne 19. března 2018. Uvedený text obsahuje podrobná ujednání o přechodném období, které skončí 31. prosince 2020 (viz níže). Další pokrok byl prezentován ve společném prohlášení vyjednavačů EU a Spojeného království z 19. června 2018. I přes určitý posun v jednání zůstávají otevřené důležité otázky, včetně zachování ochrany všech zeměpisných označení chráněných ve Spojeném království po dobu, kdy bylo Spojené království členským státem, a norem ochrany osobních údajů předaných do Spojeného království ve stejné době.

V současnosti se plánuje, že dohodu o vystoupení schválí Evropská unie a Spojené království v říjnu 2018 spolu s politickým prohlášením o budoucích vztazích. To by mělo umožnit dokončení procesu uzavření dohody v Evropské unii (Rada se souhlasem Evropského parlamentu) a její ratifikaci ve Spojeném království před 30. březnem 2019.

 

Může nastat přechodné období…

Jestliže Evropská unie a Spojené království schválí návrh dohody o vystoupení, bude v dohodě stanoveno přechodné období od data vystoupení tj. 30. března 2019 do 31. prosince 2020. Během tohoto přechodného období by předpisy Unie (tzv. acquis Unie, které zahrnuje i mezinárodní dohody) ve své aktuální podobě všeobecně platily pro Spojené království na jeho území, avšak Spojené království by se již neúčastnilo řízení orgánů, institucí a jiných subjektů EU a ani jejich rozhodovacích postupů. Přechodné období by tedy poskytlo dalších 21 měsíců přípravy na den, kdy pro Spojené království a na jeho území přestane právo EU platit.

 

… ale musíme se připravit na všechny scénáře…

Zúčastněné strany i vnitrostátní orgány a orgány EU se musí připravit na dva možné hlavní scénáře:

 • Pokud bude dohoda o vystoupení ratifikována před 30. březnem 2019, aby mohla vstoupit v platnost k tomuto dni, přestane právo EU pro Spojené království a na jeho území platit dne 1. ledna 2021, tj. po uplynutí přechodného období v délce 21 měsíců, jehož podmínky budou stanoveny v dohodě o vystoupení.

 

 • Nebude-li sjednána dohoda o vystoupení, nebo nebude-li tato dohoda včas ratifikována oběma stranami, žádné přechodné období nenastane a právo EU přestane pro Spojené království a na jeho území platit k 30. březnu 2019 (tzv. scénář bez dohody neboli tvrdý brexit).

I kdyby však dohoda o vystoupení byla ratifikována a dohoda o budoucích vztazích byla úspěšně uzavřena v přechodném období, nebude se jednat o vztahy členského státu a Unie. Evropská rada opakovaně zdůrazňuje, že třetí země nemůže mít stejná práva a požívat stejných výhod jako členský stát. Proto je nesmírně důležitá příprava na situaci, kdy se Spojené království stane třetí zemí, a to i v případě scénáře s nejméně rušivými účinky.

 

… a každý scénář má různé důsledky

Hlavní důsledky scénáře č. 1: vystoupení dne 30. března 2019 na základě dohody o vystoupení, s přechodným obdobím do 31. prosince 2020

 • Spojené království se stane třetí zemí.
 • Další platnost práva EU pro Spojené království a na jeho území: právo EU by v přechodném období všeobecně stále platilo.
 • Odchod z institucionálních struktur: Spojené království by se ode dne 30. března 2019 již neúčastnilo rozhodovacích postupů EU a nebylo by zapojeno do orgánů EU a do řízení institucí a jiných subjektů EU.
 • Řízení přechodného období: orgány EU by nadále hrály stejnou roli při dohledu nad právem EU ve Spojeném království a jeho prosazování ve Spojeném království.
 • Jednání o budoucích vztazích: Evropská unie by měla se Spojeným královstvím sjednat dohodu o budoucích vztazích, která by měla být v ideálním případě hotová (dohodnutá, podepsaná a ratifikovaná) na konci přechodného období a měla by platit od 1. ledna 2021.

 

Hlavní důsledky scénáře č. 2: vystoupení 30. března 2019 bez dohody o vystoupení

 • Spojené království se stane třetí zemí a právo Unie přestane platit pro Spojené království i na jeho území.
 • Občané: pro občany EU ve Spojeném království ani pro občany Spojeného království v Evropské unii by neplatil žádný speciální režim.
 • Hraniční otázky: Evropská unie musí uplatňovat své předpisy a celní sazby na hranicích se Spojeným královstvím jako s třetí zemí, včetně kontrol celních, sanitárních a fytosanitárních norem a ověřování souladu se standardy EU. Doprava mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií by byla vážně zasažena. Celní, sanitární a fytosanitární kontroly na hranicích by mohly způsobovat značné zpoždění, například v silniční dopravě, a stejně tak problémy v přístavech.
 • Obchodní a regulační otázky: Spojené království se stává třetí zemí, jejíž vztahy s Evropskou unií se řídí všeobecným mezinárodním právem veřejným, což zahrnuje pravidla Světové obchodní organizace. Zejména v silně regulovaných odvětvích by to ve srovnání se stávající úrovní integrace trhů představovalo významný krok zpět.
 • Jednání se Spojeným královstvím: v závislosti na okolnostech, jež vedly k vystoupení bez dohody, se může EU rozhodnout zahájit jednání se Spojeným královstvím jako s třetí zemí.
 • Financování z EU: subjekty ze Spojeného království by přestaly být způsobilé tak jako subjekty z Unie k získávání grantů z EU a k účasti v zadávacích řízeních v EU. Pokud nebude v platných právních předpisech uvedeno jinak, zájemci i uchazeči ze Spojeného království by mohli být vyloučeni.

 

Kdo se má připravit?

Připravenost na vystoupení Spojeného království z Evropské unie se neomezuje na orgány Evropské unie. Jedná se o společné úsilí na unijní, celostátní, regionální a místní úrovni, které se týká rovněž hospodářských subjektů. Aby bylo možno se na vystoupení připravit a zmírnit nejhorší dopady případného scénáře bez dohody, musí všichni aktéři převzít svůj díl odpovědnosti.

Především se musí připravit soukromí aktéři, hospodářské subjekty a odborníci.

Ačkoliv se může zdát, že se vystoupení Spojeného království odehrává na vysoké a poněkud abstraktní úrovni mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, jeho důsledky pro občany, odborníky a hospodářské subjekty budou velmi reálné. Ekonomiky členských států jsou úzce propojeny díky jednotnému trhu, jenž se vyznačuje integrovanými přeshraničními dodavatelskými řetězci a poskytováním četných služeb přes hranice. Na takové hospodářské subjekty tedy může mít vystoupení značný dopad.

Je důležité, aby se podniky všech velikostí, včetně malých a středních, připravily a již nyní začaly podnikat určité kroky. Soukromí aktéři, hospodářské subjekty a odborníci musí převzít odpovědnost za svou individuální situaci a do 30. března 2019 vyhodnotit možné dopady scénáře tvrdého brexitu na svůj obchodní model, učinit potřebná ekonomická rozhodnutí a podniknout a finalizovat všechny potřebné administrativní kroky. Na tento den by se měli připravit i občané, kteří budou vystoupením Spojeného království dotčeni, i státní správy, které jim slouží.

Případné otázky je třeba adresovat příslušným orgánům. Průmyslová sdružení působící v celé EU i v jednotlivých státech či regionech hrají klíčovou úlohu při předávání informací o potřebných přípravách svým členům, zejména malým a středním podnikům. Velvyslanectví, konzuláty a služby pro obyvatelstvo plní podobnou roli, pokud jde o informování občanů.

V tomto ohledu je třeba připomenout, že regulační rámec EU platný pro třetí země již existuje a měl by být zúčastněným stranám znám. Tento regulační rámec se ke dni vystoupení nemění. Komise zveřejňuje oznámení (viz níže a příloha), aby připomněla pravidla platná od okamžiku, kdy se Spojené království stane třetí zemí.

Orgány veřejné správy sice mohou poskytovat podporu a poradenství s cílem co nejvíce vyjasnit právní režim, kterým se budou řídit vztahy mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, a provést nezbytné změny právního rámce, aby nadále hladce fungoval v Evropské unii 27 členských států, avšak právní rámec nemůže být adaptován tak, aby zohledňoval každou jednotlivou a specifickou obchodní situaci.

 

Přechod od obchodování uvnitř EU na obchodování se Spojeným královstvím jako s třetí zemí: příprava na nové postupy

Obchodníci působící v mezinárodním obchodním styku jsou informováni o tom, co obchod s třetími zeměmi mimo Evropskou unii zahrnuje z hlediska celních prohlášení, sanitárních a fytosanitárních kontrol atd. Jsou jim rovněž známy podmínky nutné pro dovoz produktů pocházejících ze třetích zemí na jednotný trh Unie, například pokud jde o dovozní formality či soulad s platnými právními předpisy Unie a postupy posuzování shody. Mnoho společností však s obchodem se třetími zeměmi nemá žádnou zkušenost, neboť obchodují pouze v rámci jednotného trhu bez hranic. Informování těchto společností je proto zvláště akutní, protože právě jim způsobí vystoupení Spojeného království z Unie největší těžkosti: budou muset začít používat postupy, na něž nejsou zvyklé, ale jež jsou pro obchod se třetími zeměmi povinné.

Informace o obchodování se třetími zeměmi jsou k dispozici na internetových stránkách Komise. Vlády některých členských států, například Rakouska, Irska a Nizozemska, kromě toho zřídily speciální internetové stránky, které mají společnostem pomoci vyhodnotit dopad anebo nové postupy, které budou muset používat po vystoupení Spojeného království z EU (viz níže).

Sanitární a fytosanitární otázky byly projednány s průmyslovými sdruženími EU na zasedání poradního fóra pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin dne 1. července 2018.

http://madb.europa.eu/madb/servicesForSME.htm – na tyto stránky budou včas doplněny informace týkající se Spojeného království v závislosti na výsledku jednání.

 

Bezpečnost potravin – připravenost na brexit

Až se Spojené království stane třetí zemí a nebude-li uzavřena dohoda, která stanoví jiná pravidla, budou se na Spojené království jako na všechny ostatní třetí země vztahovat přísná pravidla EU týkající se sanitárních a fytosanitárních podmínek a kontrol zvířat, rostlin a produktů živočišného a rostlinného původu.

Pro dovoz zvířat, rostlin a produktů živočišného a rostlinného původu ze Spojeného království do Evropské unie budou platit tato pravidla:

 • Obchod se bude moci uskutečnit, jakmile budou stanoveny sanitární a fytosanitární podmínky pro příslušné zemědělsko-potravinářské produkty a odpovídající požadavky na certifikaci a kontrolu.
 • Budou muset být zavedeny fyzické infrastruktury, aby veškeré přemísťování živých zvířat a živočišných produktů (včetně potravin živočišného původu) a určitých rostlin a rostlinných produktů probíhalo přes stanoviště hraniční kontroly v námořních přístavech, na letištích nebo na pozemních hranicích, jak to vyžadují pravidla EU. Je možné, že bude nutné zvýšit kapacitu stávajících stanovišť a že budou zapotřebí i nová stanoviště.

Bylo zveřejněno deset oznámení s cílem zvýšit informovanost hospodářských subjektů. Rovněž byl uspořádán odborný technický seminář za účasti zástupců členských států EU-27 a setkání se zúčastněnými stranami.

 

Léčivé přípravky – připravenost na brexit

Právní předpisy EU v oblasti léčivých přípravků vyžadují, aby byl držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku usazen v EU. Kromě toho jsou léčivé přípravky vyrobené ve třetí zemi při dovozu podrobeny zvláštním kontrolám.

Držitelé rozhodnutí o registraci a účastníci dodavatelského řetězce se musí na tuto situaci připravit, zejména zajištěním dostupnosti nezbytných testovacích zařízení v EU.

Útvary Komise v úzké spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky vydaly jako vodítko jedno oznámení a několik dalších dokumentů s otázkami a odpověďmi. Kromě toho byl uspořádán odborný technický seminář za účasti zástupců členských států EU-27 a setkání se zúčastněnými stranami. Evropská agentura pro léčivé přípravky kromě toho v rámci svého širšího plánování připravenosti provádí průzkum kritických léčivých přípravků.

 

 

Další informační zdroje:

 

Oznámení týkající se připravenosti vypracovaná útvary Komise

V oblastech, v nichž musí členské státy nebo zúčastněné strany přijmout opatření, zahájila Komise osvětu na konci roku 2017 zveřejněním velkého počtu technických oznámení, která stanoví právní a praktické důsledky vystoupení Spojeného království z EU. Tato oznámení připravily útvary Komise, v případě potřeby ve spolupráci s příslušnými agenturami EU. Všechna jsou zveřejněna na internetových stránkách Europa, a jsou tedy veřejně dostupná.

V oznámeních jsou uvedeny situace, které nastanou v dotyčném odvětví po vystoupení Spojeného království z EU. Oznámení se zakládají výhradně na skutkové a právní situaci, ke které by došlo po vystoupení v případě neexistence dohody o vystoupení, a neobsahují žádný výklad ohledně výsledku jednání nebo jeho dopadu na pravidla v konkrétním odvětví. Pokud se právní situace změní v důsledku uzavření dohody o vystoupení se Spojeným královstvím nebo v důsledku změny dotčených právních předpisů, budou uvedená oznámení upravena nebo zrušena, pokud již nebudou relevantní.

 

Výše uvedená technická oznámení jsou k dispozici v angličtině. Veterinární problematiky se týkají následující oznámení:

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví, které se týkají přesunů živých zvířat

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_brexit_animal_health_welfare_movement_live_animals.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a pravidla EU pro osvědčení o způsobilosti podle požadavků nařízení (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/notice_brexit_animal_killing.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU pro schvalování a osvědčení pro přepravce živých zvířat, řidiče a průvodce silničních vozidel

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/notice_brexit_animal_transport.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU v oblasti plemenitby

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/notice_brexit_animal_breeding.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU v oblasti potravin

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/notice_brexit_eu_food_law.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU v oblasti krmiv

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/notice_brexit_animal_feed.pdf

 • Oznámení držitelům rozhodnutí o registraci pro humánní a veterinární léčivé přípravky registrované centralizovaným postupem

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/ec_ema_notice_communication_brexit.pdf

 • Otázky a odpovědi v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie, pokud jde o humánní a veterinární léčivé přípravky v rámci centralizovaného postupu

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2017/05/WC500228739.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU pro geneticky modifikované potraviny a krmiva a o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/notice_brexit_gmo.pdf

 

Vzhledem k výše uvedenému Státní veterinární správa již připravuje (zatím bez zveřejnění) změny na svých webových stránkách a to jak v oblasti obchodu (dovozu) veterinárního zboží, tak v oblasti cestování se zvířaty v zájmovém chovu.

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít