Připravenost na Brexit

 

V posledních měsících probíhají intenzivní jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. V této souvislosti Evropská komise 19. července 2018 vydala sdělení Komise s názvem „Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019“. Plný text tohoto sdělení lze nalézt zde: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/CS/COM-2018-556-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF.

Níže je uveden výtah základních bodů z tohoto sdělení.

 

Shrnutí:

Vystoupení Spojeného království z Evropské unie má důsledky pro občany, podniky i správní orgány jak ve Spojeném království, tak v Evropské unii. Tyto důsledky sahají od zavedení nových kontrol na (nové) vnější hranici EU přes ukončení platnosti licencí, osvědčení a povolení vydaných ve Spojeném království až po nové podmínky pro předávání údajů.

Evropská unie usilovně pracuje na dosažení dohody o spořádaném vystoupení Spojeného království a se zájmem očekává projednávání rámce budoucích vztahů s touto zemí.

Není však jisté, zda se podaří dohody dosáhnout. A i v případě, že se tak stane, již vztah Spojeného království s Evropskou unií nebude vztahem Unie a členského státu, což přinese zásadní změnu situace.

Každý, koho se to týká, se musí připravit na vystoupení Spojeného království z Evropské unie, k němuž dojde 30. března 2019.

 

Spojené království se rozhodlo vystoupit z Evropské unie

Dne 30. března 2019  vystoupí Spojené království z Evropské unie a stane se třetí zemí.

Bez ohledu na předpokládaný scénář tato situace přinese značné komplikace pro občany, podniky i správní orgány v Unii.

 

Jednání o dohodě o vystoupení probíhají

Evropská unie a Spojené království v současnosti vyjednávají dohodu o vystoupení. Pokrok ve znění dohody na úrovni vyjednavačů byl prezentován dne 19. března 2018. Uvedený text obsahuje podrobná ujednání o přechodném období, které skončí 31. prosince 2020 (viz níže). Další pokrok byl prezentován ve společném prohlášení vyjednavačů EU a Spojeného království z 19. června 2018. I přes určitý posun v jednání zůstávají otevřené důležité otázky, včetně zachování ochrany všech zeměpisných označení chráněných ve Spojeném království po dobu, kdy bylo Spojené království členským státem, a norem ochrany osobních údajů předaných do Spojeného království ve stejné době.

V současnosti se plánuje, že dohodu o vystoupení schválí Evropská unie a Spojené království v říjnu 2018 spolu s politickým prohlášením o budoucích vztazích. To by mělo umožnit dokončení procesu uzavření dohody v Evropské unii (Rada se souhlasem Evropského parlamentu) a její ratifikaci ve Spojeném království před 30. březnem 2019.

 

Může nastat přechodné období…

Jestliže Evropská unie a Spojené království schválí návrh dohody o vystoupení, bude v dohodě stanoveno přechodné období od data vystoupení tj. 30. března 2019 do 31. prosince 2020. Během tohoto přechodného období by předpisy Unie (tzv. acquis Unie, které zahrnuje i mezinárodní dohody) ve své aktuální podobě všeobecně platily pro Spojené království na jeho území, avšak Spojené království by se již neúčastnilo řízení orgánů, institucí a jiných subjektů EU a ani jejich rozhodovacích postupů. Přechodné období by tedy poskytlo dalších 21 měsíců přípravy na den, kdy pro Spojené království a na jeho území přestane právo EU platit.

 

… ale musíme se připravit na všechny scénáře…

Zúčastněné strany i vnitrostátní orgány a orgány EU se musí připravit na dva možné hlavní scénáře:

 • Pokud bude dohoda o vystoupení ratifikována před 30. březnem 2019, aby mohla vstoupit v platnost k tomuto dni, přestane právo EU pro Spojené království a na jeho území platit dne 1. ledna 2021, tj. po uplynutí přechodného období v délce 21 měsíců, jehož podmínky budou stanoveny v dohodě o vystoupení.

 

 • Nebude-li sjednána dohoda o vystoupení, nebo nebude-li tato dohoda včas ratifikována oběma stranami, žádné přechodné období nenastane a právo EU přestane pro Spojené království a na jeho území platit k 30. březnu 2019 (tzv. scénář bez dohody neboli tvrdý brexit).

I kdyby však dohoda o vystoupení byla ratifikována a dohoda o budoucích vztazích byla úspěšně uzavřena v přechodném období, nebude se jednat o vztahy členského státu a Unie. Evropská rada opakovaně zdůrazňuje, že třetí země nemůže mít stejná práva a požívat stejných výhod jako členský stát. Proto je nesmírně důležitá příprava na situaci, kdy se Spojené království stane třetí zemí, a to i v případě scénáře s nejméně rušivými účinky.

 

… a každý scénář má různé důsledky

Hlavní důsledky scénáře č. 1: vystoupení dne 30. března 2019 na základě dohody o vystoupení, s přechodným obdobím do 31. prosince 2020

 • Spojené království se stane třetí zemí.
 • Další platnost práva EU pro Spojené království a na jeho území: právo EU by v přechodném období všeobecně stále platilo.
 • Odchod z institucionálních struktur: Spojené království by se ode dne 30. března 2019 již neúčastnilo rozhodovacích postupů EU a nebylo by zapojeno do orgánů EU a do řízení institucí a jiných subjektů EU.
 • Řízení přechodného období: orgány EU by nadále hrály stejnou roli při dohledu nad právem EU ve Spojeném království a jeho prosazování ve Spojeném království.
 • Jednání o budoucích vztazích: Evropská unie by měla se Spojeným královstvím sjednat dohodu o budoucích vztazích, která by měla být v ideálním případě hotová (dohodnutá, podepsaná a ratifikovaná) na konci přechodného období a měla by platit od 1. ledna 2021.

 

Hlavní důsledky scénáře č. 2: vystoupení 30. března 2019 bez dohody o vystoupení

 • Spojené království se stane třetí zemí a právo Unie přestane platit pro Spojené království i na jeho území.
 • Občané: pro občany EU ve Spojeném království ani pro občany Spojeného království v Evropské unii by neplatil žádný speciální režim.
 • Hraniční otázky: Evropská unie musí uplatňovat své předpisy a celní sazby na hranicích se Spojeným královstvím jako s třetí zemí, včetně kontrol celních, sanitárních a fytosanitárních norem a ověřování souladu se standardy EU. Doprava mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií by byla vážně zasažena. Celní, sanitární a fytosanitární kontroly na hranicích by mohly způsobovat značné zpoždění, například v silniční dopravě, a stejně tak problémy v přístavech.
 • Obchodní a regulační otázky: Spojené království se stává třetí zemí, jejíž vztahy s Evropskou unií se řídí všeobecným mezinárodním právem veřejným, což zahrnuje pravidla Světové obchodní organizace. Zejména v silně regulovaných odvětvích by to ve srovnání se stávající úrovní integrace trhů představovalo významný krok zpět.
 • Jednání se Spojeným královstvím: v závislosti na okolnostech, jež vedly k vystoupení bez dohody, se může EU rozhodnout zahájit jednání se Spojeným královstvím jako s třetí zemí.
 • Financování z EU: subjekty ze Spojeného království by přestaly být způsobilé tak jako subjekty z Unie k získávání grantů z EU a k účasti v zadávacích řízeních v EU. Pokud nebude v platných právních předpisech uvedeno jinak, zájemci i uchazeči ze Spojeného království by mohli být vyloučeni.

 

Kdo se má připravit?

Připravenost na vystoupení Spojeného království z Evropské unie se neomezuje na orgány Evropské unie. Jedná se o společné úsilí na unijní, celostátní, regionální a místní úrovni, které se týká rovněž hospodářských subjektů. Aby bylo možno se na vystoupení připravit a zmírnit nejhorší dopady případného scénáře bez dohody, musí všichni aktéři převzít svůj díl odpovědnosti.

Především se musí připravit soukromí aktéři, hospodářské subjekty a odborníci.

Ačkoliv se může zdát, že se vystoupení Spojeného království odehrává na vysoké a poněkud abstraktní úrovni mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, jeho důsledky pro občany, odborníky a hospodářské subjekty budou velmi reálné. Ekonomiky členských států jsou úzce propojeny díky jednotnému trhu, jenž se vyznačuje integrovanými přeshraničními dodavatelskými řetězci a poskytováním četných služeb přes hranice. Na takové hospodářské subjekty tedy může mít vystoupení značný dopad.

Je důležité, aby se podniky všech velikostí, včetně malých a středních, připravily a již nyní začaly podnikat určité kroky. Soukromí aktéři, hospodářské subjekty a odborníci musí převzít odpovědnost za svou individuální situaci a do 30. března 2019 vyhodnotit možné dopady scénáře tvrdého brexitu na svůj obchodní model, učinit potřebná ekonomická rozhodnutí a podniknout a finalizovat všechny potřebné administrativní kroky. Na tento den by se měli připravit i občané, kteří budou vystoupením Spojeného království dotčeni, i státní správy, které jim slouží.

Případné otázky je třeba adresovat příslušným orgánům. Průmyslová sdružení působící v celé EU i v jednotlivých státech či regionech hrají klíčovou úlohu při předávání informací o potřebných přípravách svým členům, zejména malým a středním podnikům. Velvyslanectví, konzuláty a služby pro obyvatelstvo plní podobnou roli, pokud jde o informování občanů.

V tomto ohledu je třeba připomenout, že regulační rámec EU platný pro třetí země již existuje a měl by být zúčastněným stranám znám. Tento regulační rámec se ke dni vystoupení nemění. Komise zveřejňuje oznámení (viz níže a příloha), aby připomněla pravidla platná od okamžiku, kdy se Spojené království stane třetí zemí.

Orgány veřejné správy sice mohou poskytovat podporu a poradenství s cílem co nejvíce vyjasnit právní režim, kterým se budou řídit vztahy mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, a provést nezbytné změny právního rámce, aby nadále hladce fungoval v Evropské unii 27 členských států, avšak právní rámec nemůže být adaptován tak, aby zohledňoval každou jednotlivou a specifickou obchodní situaci.

 

Přechod od obchodování uvnitř EU na obchodování se Spojeným královstvím jako s třetí zemí: příprava na nové postupy

Obchodníci působící v mezinárodním obchodním styku jsou informováni o tom, co obchod s třetími zeměmi mimo Evropskou unii zahrnuje z hlediska celních prohlášení, sanitárních a fytosanitárních kontrol atd. Jsou jim rovněž známy podmínky nutné pro dovoz produktů pocházejících ze třetích zemí na jednotný trh Unie, například pokud jde o dovozní formality či soulad s platnými právními předpisy Unie a postupy posuzování shody. Mnoho společností však s obchodem se třetími zeměmi nemá žádnou zkušenost, neboť obchodují pouze v rámci jednotného trhu bez hranic. Informování těchto společností je proto zvláště akutní, protože právě jim způsobí vystoupení Spojeného království z Unie největší těžkosti: budou muset začít používat postupy, na něž nejsou zvyklé, ale jež jsou pro obchod se třetími zeměmi povinné.

Informace o obchodování se třetími zeměmi jsou k dispozici na internetových stránkách Komise. Vlády některých členských států, například Rakouska, Irska a Nizozemska, kromě toho zřídily speciální internetové stránky, které mají společnostem pomoci vyhodnotit dopad anebo nové postupy, které budou muset používat po vystoupení Spojeného království z EU (viz níže).

Sanitární a fytosanitární otázky byly projednány s průmyslovými sdruženími EU na zasedání poradního fóra pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin dne 1. července 2018.

http://madb.europa.eu/madb/servicesForSME.htm – na tyto stránky budou včas doplněny informace týkající se Spojeného království v závislosti na výsledku jednání.

 

Bezpečnost potravin – připravenost na brexit

Až se Spojené království stane třetí zemí a nebude-li uzavřena dohoda, která stanoví jiná pravidla, budou se na Spojené království jako na všechny ostatní třetí země vztahovat přísná pravidla EU týkající se sanitárních a fytosanitárních podmínek a kontrol zvířat, rostlin a produktů živočišného a rostlinného původu.

Pro dovoz zvířat, rostlin a produktů živočišného a rostlinného původu ze Spojeného království do Evropské unie budou platit tato pravidla:

 • Obchod se bude moci uskutečnit, jakmile budou stanoveny sanitární a fytosanitární podmínky pro příslušné zemědělsko-potravinářské produkty a odpovídající požadavky na certifikaci a kontrolu.
 • Budou muset být zavedeny fyzické infrastruktury, aby veškeré přemísťování živých zvířat a živočišných produktů (včetně potravin živočišného původu) a určitých rostlin a rostlinných produktů probíhalo přes stanoviště hraniční kontroly v námořních přístavech, na letištích nebo na pozemních hranicích, jak to vyžadují pravidla EU. Je možné, že bude nutné zvýšit kapacitu stávajících stanovišť a že budou zapotřebí i nová stanoviště.

Bylo zveřejněno deset oznámení s cílem zvýšit informovanost hospodářských subjektů. Rovněž byl uspořádán odborný technický seminář za účasti zástupců členských států EU-27 a setkání se zúčastněnými stranami.

 

Léčivé přípravky – připravenost na brexit

Právní předpisy EU v oblasti léčivých přípravků vyžadují, aby byl držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku usazen v EU. Kromě toho jsou léčivé přípravky vyrobené ve třetí zemi při dovozu podrobeny zvláštním kontrolám.

Držitelé rozhodnutí o registraci a účastníci dodavatelského řetězce se musí na tuto situaci připravit, zejména zajištěním dostupnosti nezbytných testovacích zařízení v EU.

Útvary Komise v úzké spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky vydaly jako vodítko jedno oznámení a několik dalších dokumentů s otázkami a odpověďmi. Kromě toho byl uspořádán odborný technický seminář za účasti zástupců členských států EU-27 a setkání se zúčastněnými stranami. Evropská agentura pro léčivé přípravky kromě toho v rámci svého širšího plánování připravenosti provádí průzkum kritických léčivých přípravků.

 

 

Další informační zdroje:

 

Oznámení týkající se připravenosti vypracovaná útvary Komise

V oblastech, v nichž musí členské státy nebo zúčastněné strany přijmout opatření, zahájila Komise osvětu na konci roku 2017 zveřejněním velkého počtu technických oznámení, která stanoví právní a praktické důsledky vystoupení Spojeného království z EU. Tato oznámení připravily útvary Komise, v případě potřeby ve spolupráci s příslušnými agenturami EU. Všechna jsou zveřejněna na internetových stránkách Europa, a jsou tedy veřejně dostupná.

V oznámeních jsou uvedeny situace, které nastanou v dotyčném odvětví po vystoupení Spojeného království z EU. Oznámení se zakládají výhradně na skutkové a právní situaci, ke které by došlo po vystoupení v případě neexistence dohody o vystoupení, a neobsahují žádný výklad ohledně výsledku jednání nebo jeho dopadu na pravidla v konkrétním odvětví. Pokud se právní situace změní v důsledku uzavření dohody o vystoupení se Spojeným královstvím nebo v důsledku změny dotčených právních předpisů, budou uvedená oznámení upravena nebo zrušena, pokud již nebudou relevantní.

 

Výše uvedená technická oznámení jsou k dispozici v angličtině. Veterinární problematiky se týkají následující oznámení:

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví, které se týkají přesunů živých zvířat

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_brexit_animal_health_welfare_movement_live_animals.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a pravidla EU pro osvědčení o způsobilosti podle požadavků nařízení (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/notice_brexit_animal_killing.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU pro schvalování a osvědčení pro přepravce živých zvířat, řidiče a průvodce silničních vozidel

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/notice_brexit_animal_transport.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU v oblasti plemenitby

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/notice_brexit_animal_breeding.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU v oblasti potravin

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/notice_brexit_eu_food_law.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU v oblasti krmiv

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/notice_brexit_animal_feed.pdf

 • Oznámení držitelům rozhodnutí o registraci pro humánní a veterinární léčivé přípravky registrované centralizovaným postupem

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/ec_ema_notice_communication_brexit.pdf

 • Otázky a odpovědi v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie, pokud jde o humánní a veterinární léčivé přípravky v rámci centralizovaného postupu

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2017/05/WC500228739.pdf

 • Vystoupení Spojeného království z Evropské unie a předpisy EU pro geneticky modifikované potraviny a krmiva a o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/notice_brexit_gmo.pdf

 

Vzhledem k výše uvedenému Státní veterinární správa již připravuje (zatím bez zveřejnění) změny na svých webových stránkách a to jak v oblasti obchodu (dovozu) veterinárního zboží, tak v oblasti cestování se zvířaty v zájmovém chovu.

 

 


 

Na stránce https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante jsou k jednotlivým oblastem problematiky z oblasti plně či částečně v kompetenci SVS tzv. OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM, a to u níže uvedených i v české verzi (postupně doplňováno): https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_csOznámení týkající se připravenosti na vystoupení Spojeného království z EU: (stav: listopad 2018)

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/medicinal_products_for_human_use-veterinary_medicinal_products_cs.pdf :

Oznámení držitelům rozhodnutí o registraci centrálně registrovaných humánních a veterinárních léčivých přípravků / Notice to marketing authorisation holders of centrally authorised medicinal products for human and veterinary use

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/medicinal_products_for_human_and_veterinary_use-qa_cs.pdf :

Otázky a odpovědi týkající se vystoupení Spojeného království z Evropské unie v souvislosti s humánními a veterinárními léčivými přípravky v rámci centralizovaného postupu / Questions and Answers related to the United Kingdom’s withdrawal from the European Union with regard to the medicinal products for human and veterinary use within the framework of the Centralised Procedure

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/biocidal-product_cs.pdf :

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM – VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ/ NOTICE TO STAKEHOLDERS – WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES ON BIOCIDAL PRODUCTS

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu_food_law_cs.pdf (chyba na stránce EK)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu_food_law_en.pdf :

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM – VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI POTRAVIN / NOTICE TO STAKEHOLDERS – WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU FOOD LAW (text zatím k dispozici jen v angličtině)

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/genetically-modified_organisms_cs.pdf :

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM – VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU O GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVINÁCH A KRMIVECH A O ZÁMĚRNÉM UVOLŇOVÁNÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ / NOTICE TO STAKEHOLDERS – WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES ON GENETICALLY MODIFIED FOOD AND FEED AND THE DELIBERATE RELEASE OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS INTO THE ENVIRONMENT

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/animal_breeding-zootechnics_cs.pdf :

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM – VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI PLEMENITBY ZVÍŘAT / NOTICE TO STAKEHOLDERS – WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF BREEDING OF ANIMALS

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/movements_of_live_animals_cs.pdf :

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM – VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI ZDRAVÍ A DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVÍŘAT A VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ SOUVISEJÍCÍ S PŘESUNY ŽIVÝCH ZVÍŘAT / NOTICE TO STAKEHOLDERS – WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES ON ANIMAL HEALTH AND WELFARE AND PUBLIC HEALTH RELATED TO THE MOVEMENT OF LIVE ANIMALS

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/slaughterhouse_operators_cs.pdf :

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM – VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI PRO PROVOZOVATELE JATEK V SOULADU S POŽADAVKY NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1099/2009 O OCHRANĚ ZVÍŘAT PŘI USMRCOVÁNÍ / NOTICE TO STAKEHOLDERS – WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES ON CERTIFICATES OF COMPETENCE PURSUANT TO THE REQUIREMENTS OF REGULATION (EC) NO 1099/2009 ON THE PROTECTION OF ANIMALS AT THE TIME OF KILLING, TO SLAUGHTERHOUSE OPERATORS

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/animal_transport_cs.pdf :

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM – VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU TÝKAJÍCÍ SE POVOLENÍ A OSVĚDČENÍ PRO PŘEPRAVCE ŽIVÝCH ZVÍŘAT, ŘIDIČE A PRŮVODCE / NOTICE TO STAKEHOLDERS – WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES FOR AUTHORISATIONS AND CERTIFICATES FOR TRANSPORTERS OF LIVE ANIMALS, DRIVERS AND ATTENDANTS

 

 

 

 

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít