CS / EN

Registrované subjekty SVS

 

Pro EU

Zpracovatelé živočišných produktů schválení a registrovaní pro obchodování v rámci EU

Zpracovatelé živočišných produktů schválení a registrovaní pro obchodování v rámci EU (členěno podle specifikace EU)

Zpracovatelé živočišných produktů dočasně schválení a registrovaní pro obchodování v rámci EU

Zpracovatelé vedlejších živočišných produktů

Schválené produkční podniky akvakultury

Hospodářství schváleného produkčního podniku akvakultury

Zařízení pro potraviny z vodních organismů schválené k tlumení nákaz

Celní sklady a prostory pro skladování

Seznam zařízení schválených pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí

Karanténní střediska pro ptáky

Kontrolní stanoviště

Registrované mléčnice

Registrované osoby, které se podílejí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty

Plemenářské zařízení

Schválená a registrovaná zařízení pro svody kopytníků

Schválená zařízení pro chovaná suchozemská zvířata s uzavřeným statusem (zoo)

Dopravci živočišných produktů

Potravinářské podniky – Africký mor prasat

 

Pro přímý prodej

Zpracovatelé živočišných produktů

Prodejci syrového mléka

 

Ostatní

Dopravci přepravující zvířata s povolením na vzdálenost větší než 65 km a do doby trvání přepravy 8 hodin – osvědčení TYP1

Dopravci přepravující zvířata s povolením na dlouhodobé cesty (nad 8 hodin) – osvědčení TYP2

Schválené dopravní prostředky pro dopravu živých zvířat

Potraviny s chráněným názvem

Producenti neharmonizovaných komodit

Schválení soukromí veterinární lékaři

Výrobci a distributoři pasů zvířete v zájmovém chovu

Osoby proškolené k prohlížení zvěřiny

Subjekty registrované SVS s činností „cirkus“

Seznam chovatelů tří a více fen starších 12 měsíců

Registrované útulky pro zvířata

Osoby, které zprostředkovávají uvádění živočišných produktů na trh ČR (VZ § 22 odst. 2)

Seznam schválených/registrovaných zařízení dle požadavku přílohy IV kapitoly V oddílu A nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

Seznam osob s povolením pro výkon DDD (dezinfekce, dezinsekce a deratizace)

Seznam osob s povolením pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat

Seznam hřbitovů pro zvířata v zájmovém chovu

Schválená střediska pro svody psů, koček a fretek

 

Laboratorní diagnostika

Adresy míst pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce u prasat divokých pro spotřebu lovce

Seznam laboratoří pro vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel) trávicí metodou

Odkaz na původní článek