CS / EN

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1. Oficiální název Státní veterinární správa
2. Důvod a způsob založení

Státní veterinární správa – organizační složka státu, je správním úřadem s působností na celém území České republiky. Je zřízena na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění platných právních předpisů. Státní veterinární správa (dále jen „SVS“) vykonává státní správu v oblasti veterinární péče. Zřizovatelem SVS je Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Více informací: Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Případné platby můžete poukázat
  • Bankovní účet SVS: ČNB Praha, účet číslo 19-4221011/0710
  • Bankovní účty jednotlivých krajských veterinárních správ pro platbu správních poplatků (na stránkách jednotlichých KVS označeno jako Číslo příjmového bankovního účtu pro platbu správních poplatků)
6. IČO 00018562
7. DIČ (není plátcem DPH)
8. Dokumenty

V případě běžných dotazů týkajících se veterinární problematiky a podnětů ke kontrole využijte kontaktní formulář. Naši odborníci vám odpoví v nejkratším možném termínu.

Dokumenty úředního charakteru je nezbytné adresovat buď na adresu podatelny příslušné krajské veterinární správy SVS, Městské veterinární správy v Praze SVS nebo Ústřední veterinární správy SVS nebo do příslušné datové schránky, anebo na elektronickou adresu příslušné podatelny.

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů lze podat:

Pro podání žádosti o poskytnutí informace nejsou předepsány žádné závazné formuláře.

10. Příjem stížností a dalších podání

Stížnosti, podněty či jiná dožádání můžete podat na příslušný organizační útvar SVS.

11. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž SVS jedná a rozhoduje

12. Úhrady za poskytování informací

SVS požaduje úhradu nákladů spojených s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu a zasláním informace žadateli či mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Výše těchto úhrad se řídí Sazebníkem úhrad za poskytování informací:

Výši případné úhrady, kterou je SVS oprávněna žádat, bude sdělena žadateli po přijetí žádosti o poskytnutí informace. Podrobnější informace naleznete v uvedeném Sazebníku úhrad za poskytování informací.

13. Licenční smlouvy
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Informace dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování podání nebo podnětů, zveřejněné na portálu veřejné správy v podobě popisu úkonů orgánu veřejné moci.

Odkaz na původní článek