CS / EN

Protikorupční strategie

 

Systém umožňující anonymní či neanonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami.

 
Oznamovatel podezření na korupci má možnost za stanovených podmínek využít Vnitřní oznamovací systém k ochraně osob, které oznamují porušení práva EU.

Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců Státní veterinární správy je možné oznámit elektronicky na adresu: korupce@svscr.cz.

Podání lze podat anonymně či neanonymně. Podezření na korupční jednání lze též oznamovat písemně i osobně přímo na odbor kancelář ústředního ředitele.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

– identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,

–  podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,

– konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

nebo následující poštovní adresu:

OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům
Evropská komise
Rue Joseph II,
301000 Bruxelles/Brussel
Belgie

Dne 16. ledna 2013 schválila vláda usnesení č. 39 (Strategie vlády v boji s korupcí), jímž ukládá vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku – na internetových stránkách ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností, jakož i podřízených organizací zveřejnit, resp. aktualizovat seznam za předchozí pololetí:

– poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ministry, vedoucími ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucími ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstky či místopředsedy, a to včetně personálního obsazení těchto orgánů,

– poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ministrů, vedoucích ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucích ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstků či místopředsedů, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,

– poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy,

– advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb,

a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených finančních prostředků.

 

 

Přílohy – poradci a poradní orgány

Rámcová smlouva o poskytování konzultačních služeb (1,5 MB)
Smlouva o poskytování právních služeb k administraci veřejných zakázek realizovaných SVS v rámci projektů IROP (181,2 KB)
Seznam poradců a poradních orgánů SVS - 2. pololetí 2018 (211,1 KB)
Seznam poradců a poradních orgánů SVS - 1. pololetí 2019 (234,2 KB)
Seznam poradců a poradních orgánů SVS - 2. pololetí 2019 (216,3 KB)
Seznam poradců a poradních orgánů SVS - 1. pololetí 2020 (217,6 KB)
Seznam poradců a poradních orgánů SVS - 2. pololetí 2020 (128,5 KB)
Seznam poradců a poradních orgánů SVS - 1. pololetí 2021 (216,7 KB)
Seznam poradců a poradních orgánů SVS - 2. pololetí 2021 (213,7 KB)
Seznam poradců a poradních orgánů SVS - 1. pololetí 2023 (214,4 KB)
Seznam poradců a poradních orgánů SVS - 2. pololetí 2023 (382,3 KB)
Tabulka vyhodnocení plnění interního protikorupčního programu SVS 2018-2019 (245,7 KB)
Tabulka vyhodnocení plnění interního protikorupčního programu SVS 2020-2021 (345,3 KB)
Tabulka vyhodnocení plnění interního protikorupčního programu SVS 2022-2023 (628,8 KB)

 

Související odkazy

Směrnice SVS č. 2/2020 - Interní protikorupční program SVS (1,3 MB)
Katalog rizik SVS 2020 (303,1 KB)
Etický kodex - Pravidla etiky státních zaměstnanců (62,5 KB)
Etický kodex zaměstnanců Státní veterinární správy (129,4 KB)

 

Odkaz na původní článek