CS / EN

Vnitřní oznamovací systém Státní veterinární správy k ochraně osob, které oznamují porušení práva EU

V návaznosti na povinnost členských států EU zřídit tzv. vnitřní oznamovací systém pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení o protiprávním jednání, která vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a v souladu s § 8 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zřídila Státní veterinární správa (dále jen „SVS“) jako povinný subjekt tzv. Vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“).

Oblasti, kterých se musí oznámení protiprávního jednání podané pomocí VOS e týkat, vymezuje § 2 Zákona: Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby (SVS), pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje tento zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie (článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie), nebo
14. fungování vnitřního trhu (článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení podané prostřednictvím VOS SVS musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 Zákona známa.

V souladu s § 9 odst. 2 písm. a) Zákona nebude SVS přijímat oznámení od osob, které pro SVS nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznamovatelem je ve smyslu Směrnice fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Zákonem (viz výše) a tuto skutečnost oznámila:

  • prostřednictvím VOS SVS,
  • Externího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti (dále jen „EOS“) na webové adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/,
  • případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání) nebo
  • uveřejněním.

Dle § 2 odst. 3 Zákona se prací nebo jinou obdobnou činností pro účely tohoto zákona rozumí:

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

b) služba,

c) samostatná výdělečná činnost,

d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

g) správa svěřenského fondu,

h) dobrovolnická činnost,

i) odborná praxe, stáž, nebo

j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Dle § 2 odst. 4 Zákona se prací nebo jinou obdobnou činností rozumí i ucházení se o práci nebo jiná obdobná činnost.

Zákon a Směrnice tedy poskytují ochranu všem kategoriím pracovníků SVS včetně osob samostatně výdělečně činných, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí SVS.

Zákon zakazuje uplatnit vůči oznamovateli či jiné chráněné osobě jakékoliv odvetné opatření. Tedy takové jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné chráněné osobě může způsobit újmu (§ 4 Zákona). SVS, pro které oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo jiná chráněná osoba byli vystaveni odvetnému opatření.

Z ochrany jsou vyloučeni oznamovatelé, kteří podali vědomě nepravdivé oznámení. Tedy oznámili informace, o nichž neměli oprávněné důvody se domnívat, že jsou pravdivé. Oznamovatel si nemusí být absolutně jist, že k oznamovanému jednání skutečně došlo, dochází či má dojít v budoucnu, nicméně pravdivosti oznamovaných informací musí nasvědčovat okolnosti. Oznamovat v režimu ochrany podle Zákona nelze ani skutečnosti, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky.

Pokud si potenciální oznamovatel není jistý, zda jím zjištěné skutečnosti představují protiprávní jednání ve smyslu Zákona, Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „MSp“) mu může pomoci poskytnutím odborného poradenství. MSp v takovém případě posoudí oznámení a následně je postoupí SVS. Oznamovatelé se mohou rozhodnout oznámení podat u MSp rovněž v případě, že VOS SVS není funkční, či k němu nemají dostatečnou důvěru. Oznamovatelé nemusí důvod upřednostnění EOS uvádět a nejsou ani povinni své oznámení podat nejprve prostřednictvím VOS SVS.

Způsoby, kterým je možné učinit oznámení pomocí VOS SVS:

1. písemně

a) elektronicky na e-mailovou adresu whistleblowing@svscr.cz, ke které má přístup pouze příslušná osoba

b) v listinné podobě s uvedením textuNEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING – Pouze k rukám příslušné osoby

na adresu: Státní veterinární správa, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2

2. ústně příslušné osobě

a) osobně Mgr. Petru Pejchalovi

Oprávněná osoba vyrozumí Oznamovatele o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho podání a o výsledcích posouzení oznámení do 3 měsíců od potvrzení přijetí jeho oznámení.

Přístup k oznámením má pouze příslušná osoba – tedy osoba pověřená přijímáním a vyřizováním oznámení podaných prostřednictvím VOS SVS.  Zákon zakazuje příslušným osobám komukoliv poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Totožnost oznamovatele ani jiné osoby chráněné před odvetnými opatřeními (např. osoby, která oznamovateli s oznámením pomáhala) nelze bez jejich písemného souhlasu prozradit nikomu dalšímu. Výjimku představuje pouze situace, kdy je příslušná osoba ze zákona povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci.

 

 

Odkaz na Směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019L1937-20211110&qid=1638524358862&from=CS

Odkaz na zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39645

 

Odkaz na původní článek