CS / EN

Sazebník poplatků a plateb

Povinně zveřejňované údaje dle článku 85 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, o úředních kontrolách.

Každý příslušný orgán zpřístupní veřejnosti informace uvedené v odstavci 1 článku 85 nařízení (EU) 2017/625 pro jednotlivá referenční období a náklady vzniklé příslušnému orgánu, k jejichž pokrytí má být uhrazen poplatek nebo platba v souladu s čl. 79 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a s článkem 80.

Poplatky podle čl. 79 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 vybírá Státní veterinární správa metodou podle čl. 82 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/625.

Paušální finanční částka ve výši 500 Kč na jednoho inspektora a za každou započatou hodinu práce je stanovena ve vyhlášce č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech).

 

Sazebník poplatků a plateb

Typ kontroly/úkonu

Zákonné zmocnění k účtování nákladů

Ustanovení upravující náhradu nákladů

Účtovaná částka

Odbor veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví

Náklady laboratorního vyšetření

166/1999 Sb. § 75 odst. 2

§ 2 vyhlášky č. 132/2015 Sb.

Dle konkrétního laboratorního rozboru

– náklady dodatečné kontroly

166/1999 Sb. § 75 odst. 4

§ 2 vyhlášky č. 227/2008 Sb.

500 Kč/započatá hodina/inspektor

– náklady na ověření souladu se specifikací CHZO/CHOP/ZTS

110/1997 Sb.

§ 16 odst. 12

§ 2 vyhlášky č. 227/2008 Sb.

500 Kč/započatá hodina/inspektor

Náklady na prohlídku jatečných zvířat a masa, jakož i veterinární vyšetření ostatních živočišných produktů a posouzení jejich použitelnosti (poživatelnosti)

166/1999 Sb. § 49 odst. 1 písm. n)

§ 75 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb.

Uplatňuje se minimální výše poplatku dle přílohy IV kapitoly II nařízení (ES) 2017/625

Vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů

166/1999 Sb. § 27

 

položka č. 71 odst. 1, sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb.

100 Kč

Vydání souhlasu k neškodnému odstranění kadáveru koně v zájmovém chovu

166/1999 Sb. § 40

 

položka č. 71 odst.. 5 sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb.

100 Kč

Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem

166/1999 Sb. § 22

 

položka č. 72 písm. b), sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb.

500 Kč

Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty nebo vedlejšími živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem

166/1999 Sb. § 22

 

položka č. 72 písm. c), sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb.

100 Kč

Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy

166/1999 Sb. § 22

 

položka č. 72 písm. d), sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb.

500 Kč

Registrace osoby, která zprostředkovává uvádění živočišných produktů na trh

166/1999 Sb. § 22 odst. 2

 

položka č. 72 písm. e), sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb.

100 Kč

Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení a registraci nebo v registraci

166/1999 Sb. § 22

 

položka č. 72 písm. f), sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb.

100 Kč

Vydání povolení k provozování asanačního podniku

166/1999 Sb. § 50

 

položka č. 73 písm. d), sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb.

3 000 Kč

Vydání povolení k provozování jiné veterinární asanační činnosti

166/1999 Sb. § 51

 

položka č. 73 písm. e), sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb.

1 000 Kč

Vydání povolení k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství

166/1999 Sb. § 21

 

položka č. 73 písm. f), sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb.

200 Kč

Vydání povolení k usmrcení velké farmové zvěře v hospodářství použitím střelné zbraně nebo k domácí porážce jelenovitých z farmového chovu použitím střelné zbraně

166/1999 Sb. § 21 a 49 odst. 1 písm. s)

 

položka č. 73 písm. g), sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb.

200 Kč

Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) v povolení

 

položka č. 73 písm. h), sazebníku náhrad poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb.

100 Kč

Odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu

Náklady spojené s prováděním pohraniční veterinární kontroly

166/1999 Sb.

§ 75 odst. 5

příloha 2 vyhlášky č. 389/2017 Sb.

Dle typu vstupující komodity a typu kontroly:

https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/poplatky-za-pohranicni-veterinarni-kontrolu/

Vydání veterinárního osvědčení k vývozu zvířat

166/1999 Sb.

§38b, odst. 1

položka 70, bod č. 3 sazebníku poplatků zákona č. 634/2004 Sb.

50 Kč za jedno zvíře

100 Kč za více než jedno zvíře

Vydání veterinárního osvědčení k vývozu živočišných produktů

166/1999 Sb.

§38b, odst. 1

položka 71, bod č. 2 sazebníku poplatků zákona č. 634/2004 Sb.

100 Kč

Vydání precertifikátu k vývozu zvířat

(Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí země určení zásilky zvířat určené k vývozu cestou jiného členského státu)

166/1999 Sb.

§38b, odst. 7

položka 70, bod č. 5 sazebníku poplatků zákona č. 634/2004 Sb.

50 Kč za jedno zvíře

100 Kč za více než jedno zvíře

Vydání precertifikátu k vývozu živočišných produktů

(Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí země určení zásilky živočišných produktů určené k vývozu cestou jiného členského státu)

166/1999 Sb.

§38b, odst. 7

položka 71, bod č. 3 sazebníku poplatků zákona č. 634/2004 Sb.

100 Kč

Zajištění totožnosti zásilky zvířat/živočišných produktů určených k vývozu úřední veterinární závěrou

166/1999 Sb.

§38b, odst. 8

položka 70, bod č. 6 / položka 71, bod č. 4 sazebníku poplatků zákona č. 634/2004 Sb.

50 Kč

Ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu zvířete v zájmovém chovu

166/1999 Sb.

§38b, odst. 5

položka 70, bod č. 4 sazebníku poplatků zákona č. 634/2004 Sb.

50 Kč

Náklady veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů

 

166/1999 Sb.

§ 75 odst. 6

příloha 1 vyhlášky č. 389/2017 Sb.

100 nebo* 500 Kč/započatá hodina/inspektor

*dle typu vyvážené komodity

Náklady veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení pro vývoz krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů

166/1999 Sb.

§ 75 odst. 6

§ 3 vyhlášky č. 389/2017 Sb.

100 Kč

Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře

166/1999 Sb.

§ 38b, odst. 4

§ 4, odst. 1 a odst. 2 vyhlášky č. 389/2017 Sb.

Veterinární osvědčení – 150 Kč

Příloha veterinárního osvědčení – 50 Kč

 

Směrnice SVS č. 2/2017, čl. 11 – Druhy náhrad nákladů

Organizační útvary SVS ukládají a vybírají postupem podle této směrnice následující druhy náhrad nákladů spojených s výkonem státního veterinárního dozoru a se správním a přestupkovým řízením:

  1. náhrada nákladů spojených s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa a s veterinárním vyšetřením a posouzením živočišných produktů (§ 75 odst. 3 veterinárního zákona),
  2. náhrada nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly (§ 75 odst. 5 veterinárního zákona),
  3. náhrada nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu (§ 38b odst. 4 veterinárního zákona),
  4. náhrada nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů (§ 38b odst. 1 veterinárního zákona a § 75 odst. 6 veterinárního zákona),
  5. náhrada nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení pro vývoz krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů (§ 38b odst. 2 veterinárního zákona a § 75 odst. 6 veterinárního zákona),
  6. náhrada nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi ochrany zeměpisných označení, označení původu a zaručených tradičních specialit (§ 16 odst. 12 zákona č. 110/1997 Sb.),
  7. náhrada nákladů dodatečné kontroly (§ 75 odst. 4 veterinárního zákona),
  8. náhrada nákladů vynaložených při výkonu státního veterinárního dozoru, bylo-li zjištěno nesplnění nebo porušení povinností kontrolovaných osob (§ 75 odst. 2 veterinárního zákona),
  9. náhrada nákladů správního řízení (§ 79 odst. 5 správního řádu),
  10. náhrada nákladů přestupkového řízení (§ 95 odst. 1 zákona o přestupcích).

 

Poplatky ÚSKVBL: http://www.uskvbl.cz/cs/poplatky

 

Odkaz na původní článek