CS / EN

V. Cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z ostatních třetích zemí

Tj. země, které nejsou uvedené v části 1 a části 2 přílohy II, prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013, dle čl. 13 odst. 1 a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013).


Aktuálně:

26. 3. 2024 vstupuje v platnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/822 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o požadavky na platnost sérologických testů prokazujících titr protilátek proti vzteklině pro psy, kočky a fretky.


Pro umožnění návratu občana ČR, který vycestoval do této třetí země se svým zvířetem, zpět na území EU, nebo při dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

1. Identifikace zvířete

Pes, kočka nebo fretka musí být označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí veterinární lékař oprávněný praktikovat veterinární lékařství v zemi odeslání. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo oprávněna osoba zajistit při každé kontrole odpovídající čtecí zařízení.

Pokud jsou pes, kočka nebo fretka identifikováni tetováním a toto tetování bylo provedeno nejpozději 2.7.2011, není nutné dodatečně aplikovat čip za podmínky, že tetování je zřetelně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3.7.2011.

Zvíře musí být označeno mikročipem příp. tetováním dříve, než je očkováno proti vzteklině!

2. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka nebo fretka musí být očkováni proti vzteklině, přičemž v době podání musí být zvíře alespoň dvanáct týdnů staré. Ve třetí zemi toto očkování provádí schválený veterinární lékař. Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou o účinnosti alespoň jedné mezinárodní antigenové jednotky (doporučení WHO) nebo rekombinantní očkovací látkou. Očkovací látka podávána v členském státě musí být registrovaná, pokud je podávána ve třetí zemi, musí být schválena příslušným orgánem nebo mít licenci vydanou tímto orgánem a musí splňovat alespoň požadavky stanovené OIE.

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. za 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování (doba platnosti každého očkování je dána výrobcem použité vakcíny). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud nebylo provedeno během doby platnosti předchozího očkování nebo neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

3. Veterinární osvědčení nebo Evropský pas

Pes, kočka nebo fretka původem ze třetí země musí být při dovozu doprovázeni veterinárním osvědčením pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek (v souladu se vzorem stanoveným prováděcím nařízením Komise č. 2019/1293), které musí před odcestováním zvířete vystavit úřední veterinární lékař vyvážejícího území nebo třetí země nebo schválený veterinární lékař, a následně jej schválit příslušný orgán území nebo třetí země odeslání. Dále musí být zvíře doprovázeno písemným prohlášením podepsaným majitelem nebo oprávněnou osobou, ve kterém potvrzuje, že zvíře je do EU přemísťováno v rámci neobchodního přesunu.

Ošetření proti přítomnosti parazita Echinococcus multilocularis uvedené v bodě II.4. Česká republika nepožaduje.

Osvědčení platí 10 dní od data vystavení úředním veterinárním lékařem vyvážející země až do data kontroly v místě vstupu do EU.  Za účelem dalšího přesunu do jiného členského státu je toto osvědčení platné od data kontroly dokladů a totožnosti po dobu celkem 4 měsíců nebo do data skončení platnosti očkování proti vzteklině, podle toho, která situace nastane dříve.

V případě, že se jedná o zpětný návrat psa, kočky nebo fretky ze třetí země do EU, použije se místo veterinárního osvědčení evropský pas zvířete v zájmovém chovu. Při přesunu zvířat z Andorry, Švýcarska, Faerských ostrovů, Gibraltaru, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, San Marina nebo Vatikánu mohou být zvířata doprovázena pasem podle vzoru obsaženého v části 3 přílohy III prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013.

4. Sérologické vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině

Pes, kočka nebo fretka musí podstoupit sérologické vyšetření prokazující hladinu ochranných protilátek proti vzteklině. K tomuto vyšetření odebere schválený veterinární lékař nejdříve 30 dní od data očkování proti vzteklině vzorek krve a odešle k vyšetření do kterékoliv schválené laboratoře.

Seznam schválených laboratoří je možné najít na stránkách Evropské Komise:

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en

Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek proti vzteklině musí být o hodnotě rovné 0,5 IU/ml nebo vyšší.

Vyšetření na protilátky proti vzteklině musí být provedeno na vzorku odebraném nejméně 3 měsíce přede dnem přesunu zvířete na území EU nebo tranzitu přes území nebo třetí zemi, které nejsou na seznamu vyjmenovaných třetích zemí. Toto tříměsíční období se nepoužije při zpětném návratu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s vyhovujícím výsledkem bylo provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU. I když je výsledek vyšetření zapsán v pasu nebo veterinárním osvědčení, je potřeba vzít s sebou na cestu do zahraničí i laboratorní protokol (příp. ověřenou kopii) s výsledky vyšetření.

Sérologické vyšetření nemusí být opakováno u zvířete, které absolvovalo toto vyšetření s uspokojivým výsledkem a poté bylo přeočkováváno proti vzteklině vždy během období platnosti předcházejícího očkování.

Výjimka

V případě tranzitu psů, koček a fretek z vyjmenovaných třetích zemí do EU přes ostatní třetí země se sérologické vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině nepožaduje, pokud majitel nebo oprávněná osoba předloží písemné prohlášení, že daná zvířata nepřišla během tohoto tranzitu do styku se zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině a že jsou v dopravním prostředku nebo v areálu mezinárodního letiště bezpečně zajištěna.

Schválená laboratoř pro stanovení protilátek proti vzteklině v České republice

Národní referenční laboratoř pro vzteklinu při Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Praha je jedinou schválenou laboratoří pro stanovení protilátek proti vzteklině v České republice.

Adresa laboratoře:
Státní veterinární ústav Praha
Národní referenční laboratoř pro vzteklinu
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje
Tel., fax: 251 031 271
www.svupraha.cz

Informace ohledně ceny vyšetření, způsobu doručení vzorku na SVÚ Praha a doby trvání vyšetření naleznete na oficiálních stránkách SVÚ Praha, včetně nejčastějších otázek s odpověďmi.

Pokud by byl vzorek krevního séra psa, kočky nebo fretky zasílán za účelem vyšetření na stanovení hladiny protilátek proti vzteklině do České republiky ze třetí země, musí odesílatel předem požádat Ústřední veterinární správu SVS o stanovení veterinárních podmínek pro dovoz tohoto vzorku. Pro více informací doporučujeme kontaktovat Odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu Státní veterinární správy prostřednictvím epodatelna@svscr.cz nebo int@svscr.cz.
Vzhledem k tomu, že elektronická adresa podatelny je svodná pro celou Státní veterinární správu, je nutné v e-mailu uvést konkrétní pracoviště SVS, pro které je e-mail určen či jinak identifikovat místní příslušnost (např. uvedením obce relevantní k příslušnému dokumentu, dotazu či žádosti). Jen takto bude možné přesměrovat příslušný dokument, dotaz či žádost na konkrétní pracoviště a zajistit tak rychlé a efektivní vyřízení.

Odkaz na původní článek