Zveřejněno: 27.02.2002

Snad jen bílá vrána nebude muset mít číslo

 

Až přijde čas, bude mít každé hospodářské zvíře své „číslo“.

Určuje to již veterinární zákon č.166/1999 Sb. v § 5, odstavci 1, písmeno f) výslovně: „Jde-li o chovatele skotu, prasat, ovcí, koz, koní a zvěře ve farmovém chovu, (musí) plnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy k identifikaci a evidenci těchto zvířat, a v souladu s tím vést vlastní záznamy o druhu, pohlaví, identifikačních číslech, počtech a přemísťování těchto zvířat.“ Těmito zvláštními předpisy jsou plemenářský zákon č. 154/2000, vyhláška č. 134/2001 a vyhláška č. 357/2001. Plemenářský zákon tato zvířata vyjmenovává: jde o skot, koně, prasata, ovce, kozy, drůbež, běžci, zvěř ve farmovém chovu, plemenné ryby a včely. To znamená, že všechna vyjmenovaná zvířata se musejí registrovat. Veškerý skot musí být u nás registrovaný a označený od dubna 2001, od října 2001 se tato povinnost týká všech koní a od letošního dubna 2002 nabývá účinnosti opatření, že musejí být označovány individuálními čísly ovce, kozy, běžci a farmově chovaná zvěř od října, prasata pak jen kódem hospodářství. Skot se označuje velkými plastikovými ušními známkami. Koně dvěma způsoby, a to buď slovním a grafickým popisem plus stanovením genetického typu, nebo slovním a grafickým popisem plus výžeh. Pro ovce a kozy jsou určeny též ušní známky s individuálními čísly, podobně jako pro jelenovité a muflony.U prasat je tomu jinak, zde zákon nařizuje tetování nebo ušní známku s evidenčním číslem hospodářství. I u chovů drůbeže má každé hospodářství svůj kód, jednotlivá zvířata se neoznačují, obdobně je tomu u chovů ryb a včel. Osobou pověřenou vedením ústřední evidence hospodářských zvířat je Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Hradištko pod Medníkem (ČMSCH). Zde přidělují evidenční čísla zvířatům, čísla hospodářstvím, vystavují též průvodní list skotu i průkaz koně. Nemohli by tak ale činit bez opory v zákoně, který nařizuje všem, kdo mají co do činění se zvířaty, především s jejich příchodem na svět i odchodem z něj, hlásit všechny změny právě do centrální evidence. To znamená v praxi, že jak chovatel, tak jatka i asanační podnik musejí do sedmi dnů od vzniku změny do ústřední evidence hlásit narození, úhyny, porážku, či nákup zvířat. Je třeba poznamenat, že chovatelé mají i povinnost vést si registr svých zvířat. Formuláře k tomu potřebné obdrží též v ústřední evidenci ČMSCH v Hradištku. Místně příslušné veterinární správy kontrolují, jak chovatelé a jatka své povinnosti plní. Zaměřují se především na kontrolu identifikace jednotlivých zvířat při vystavování veterinárních osvědčení pro přesun zvířete, zejména pak vlastní kontrolou při příjmu zvířat na jatkách. Všechny subjekty, to znamená i asanační podniky i ústřední evidenci, pak dozoruje Česká plemenářská inspekce – tj. naplňování zákona o šlechtění a plemenitbě, neboli plemenářského zákona (č. 154/2000). Státní veterinární správa ČR za účelem zkvalitnění veterinárního dozoru zpřístupnila pro jednotlivé okresní veterinární správy poskytovanou databázi, zatím u skotu. Je tedy možné vstupovat do ústřední databáze a ověřovat údaje zjištěné v terénu. Průběžně aktualizovanou databázi ČMSCH poskytuje Státní veterinární správě dvakrát týdně. Záleží na penězích, cílem ale je, aby se mohli připojit stejným způsobem i pracovníci veterinárního dozoru na jatkách i v asanačních podnicích.


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 17.12.2002

Nevozte ptáky z Lombardie a Veneta

 

Sice se z Itálie moc ptáků nevozí, nicméně v souvislosti s neustálým výskytem influenzy drůbeže v regionech Veneto a Lombardie a povolením vakcinace zde, Státní veterinární správa ČR nepovoluje ode dnešního dne dovoz a tranzit žádných ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), i běžců a dovoz živočišných produktů pocházejících z…

 

Zveřejněno: 11.12.2002

Jezte kapry, jsou zdravotně nezávadní

 

Státní veterinární správa ČR považuje za vhodné potvrdit, že opakovanými vyšetřeními kaprů v souvislosti s vysloveným podezřením z kontaminace způsobené povodněmi nebyla zjištěna nežádoucí rezidua cizorodých látek, a to ani u kaprů z řek. V žádném z vyšetřených vzorků nebyla zjištěna hodnota překračující hygienické limity. Kromě kaprů rybničních byli ve státních veterinárních ústavech vyšetřeni například…

 

Zveřejněno: 03.12.2002

Krávy zatím nešílejí

 

V začínajícím předvánočním shonu si nikdo ani nevšiml, že již dva měsíce žádná kráva nezešílela a je to dobře. Ačkoli zákazníci řeznictví dobře vědí, že kdyby se objevil v naší republice pátý případ, pro ně by to nic neznamenalo. Všechno to, co se objeví na pultech řeznictví prochází veterinární kontrolou, hovězí v tomto případě, pokud…