CS / EN
24.11.2005

Jezte do polosyta

Státní veterinární správa ČR bere vážně rizika kontaminace surovin a potravin živočišného původu, proto v rámci Plánu monitoringu cizorodých látek rozšířila již v letošním roce na základě doporučení Komise 2004/705/ES počty vzorků, zejména pokud jde o monitorování hodnot dioxinů a polychlorovaných bifenylů typu dioxinů.

Obecně lze říci, že dlouhodobě se pohybují nálezy u sledovaných reziduí cizorodých látek, které potenciálně ohrožují zdraví člověka, hluboko pod povolenými limity.

Od roku 2000 provádí veterinární inspektoři každoročně odběry vzorků kafilerních tuků, kaprů, másla a od roku 2004 též masa krav a vajec pro analýzy na obsah tzv. „dioxinů“ (PCDD/F): polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF). Odběry vzorků se prováděly na vybraných lokalitách s cílem postihnout trendy v kontaminaci těmito toxickými látkami, které se do prostředí dostávají především jako součást emisí při spalování. I zde nebyly shledány případypřekročení limitů. V případě kaprů, lze potvrdit, že ve všech vzorcích kapřího masa, které byly od roku 2000 do roku 2005 odebrány, obsah dioxinů v kaprech vyhověl ve všech případech stanovenému limitu podle nařízení Komise 2375/2001/EC.

Je jasné, že kromě sledovaných kontaminantů se objevují další, jako například tzv. ftaláty, které mohou ohrožovat například reprodukční systém či vývoj embryí. V případě těchto látek však dosud nebyly stanoveny limity. Zatím zřejmě není jasné, jak velké množství lidský organismus může ohrožovat. Státní veterinární správa ČR proto podporuje jednání na úrovni odborných orgánů EU, která by měla, jak máme informace, vést ke stanovení těchto limitů. Poté jsme pak připraveni vyšetřování zařadit do monitoringu. Jsme přesvědčeni, že to je otázkou času a jsmena tuto situaci připraveni i odborně.

Určitě je při této příležitosti vhodné ocenit úsilí odborníků i snahy zejména nevládních organizací, které na zmíněné problémy upozorňují.

Odkaz na původní článek