CS / EN
25.10.2002

EU: a přede mnou přijde novelizovaný veterinární zákon

Chovatelé, producenti a zpracovatelé budou mít už doopravdy stejné podmínky pro svou činnost jako jejich kolegové v EU.

Alespoň co se týká veterinárních podmínek, jak vyplývá z novely veterinárního zákona, s jejímž schvalováním finišují poslanci. Novela veterinárního zákona je totiž tím posledním důležitým bodem, na který bylo poukázáno v hodnotící zprávě EU, která se zabývala připraveností ČR na vstup do Unie.

V navrhované novele zřejmě chovatele zaujme zejména podrobnější řešení náhrad nákladů a ztrát vzniklých při likvidaci nebezpečných nákaz, a to za podmínky, že tato neprodleně uplatňovaná veterinární opatření zahrnují nejméně karanténu zvířat v hospodářství a zákaz jejich přemísťování od doby vzniku podezření z výskytu nebezpečné nákazy a po potvrzení jejího výskytu.

Pro chovatele to znamená, že mu ze státních prostředků budou uhrazeny například náklady na utracení nebo nutnou porážku zvířat, za neškodné odstranění kadáverů, popřípadě produktů. Dále za utracené nebo nutně poražené zvíře, zničení kontaminovaných krmiv a zařízení, očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, za ztráty způsobené výpadkem produkce apod.

Náhrada se ale neposkytne v případě, když chovatel například nesplnil povinnost uvědomit krajskou veterinární správu o podezření výskytu nebezpečné nákazy. Může tak ale učinit i prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře. Náhrada se poskytuje ve výši prokázaných účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát. Jde-li o náhradu za utracené nebo nutně poražené zvíře, poskytuje se ve výši obvyklé ceny zdravého zvířete v místě a době vzniku škody a odečítá se, co bylo chovateli poskytnuto za zužitkovatelné části těla zvířete. Snižuje se o 20 % ceny zvířete, bylo-li zvíře utraceno nebo nutně poraženo v důsledku nebezpečné nákazy, pro kterou se doporučuje preventivní očkování, a chovatel této možnosti nevyužil.

V novele bude nová řada věcí, na které jsme byli v průběhu inspekcí z Bruselu upozorňováni – například dopravci a přepravci zvířat budou muset být registrováni. Veterinární lékaři budou moci vykonávat svou profesi na základě osvědčení Komory veterinárních lékařů a ne tak, jak tomu bylo dosud – na základě registrace udělené Státní veterinární správu. Dále zákon už nebude znát pojem „podmíněně poživatelné potraviny“, jedině poživatelné a nepoživatelné. O něco precizněji jsou stanoveny ochranné lhůty pro doplňkové látky, popřípadě léčivé přípravky, které zanechávají nežádoucí rezidua. Nebyla-li výrobcem takovýchto látek ochranná lhůta uvedena, mohou být zvířata k výrobě potravin pro lidi využívána po uplynutí nejméně 28 dnů, jde-li o maso drůbeže a savců, včetně vnitřností a tuků, 7 dnů pak, jde-li o mléko a vejce. Samozřejmě v novele bude i to, že v krajích budou zřízeny krajské veterinární správy, které budou mít své inspektoráty zpravidla v místech dosavadních okresních veterinárních správ.

Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, soudí, že bude-li novela přijata v předkládané podobě, mohla by velmi dobře sloužit ještě roky po vstupu ČR do EU.

Odkaz na původní článek