CS / EN
22.12.2009

Vánoční welfare

V dějinách i životě lidí či zvířat nejsou možná chvíle harmonie, pohody a štěstí tak časté, ale nastávají. Zejména když jde o soulad vzájemný. Pravděpodobně dobrou pohodu, welfare, jak se dnes říká, zažíval kdysi osel, vůl, popřípadě pes a kočka v betlémské jeskyni a před ní ovce a i nějaký ten velbloud.

Státní veterinární správa ČR usiluje úměrně svému poslání o podobné. Proto klade důraz na předcházení špatnému zacházení se zvířaty, důraz na osvětu, samozřejmě pak i na kontrolní činnost, jak to umožňují a ukládají zákony.

Pokud jde o pohodu, tj. welfare zvířat, z mezinárodního pohledu, podařilo se nám v rámci českého předsednictví dosáhnout hodně velkého úspěchu. Naši odborníci významně přispěli k přijetí Všeobecné deklarace k dobrým životním podmínkám zvířat, kterou podpořily všechny státy EU. Zde je cílem iniciovat třetí země k přijetí národních předpisů o pohodě zvířat. Dále se podařilo projednat na EU úrovni návrh nařízení na ochranu zvířat při usmrcování. I když se to zdá být paradoxní, právě na tomto úseku je možné významně přispět k ochraně zvířat. Cílem je zavést poslední vědecké poznatky a technologické inovace při usmrcování a porážce zvířat do praxe. Toto nařízení bylo na konci června schváleno.

A co doma, nyní v době zimní a předvánoční? Činnost veterinárních inspektorů se samozřejmě zaměřuje na kontroly, jak je v zimě postaráno o hospodářská zvířata, o dostatek krmení, napájecí vody, kvalitu ustájení, zda se zachází s vánočními kapry šetrně i jak se prodávají.

Státní veterinární správa se zkrátka snaží konat v rámci možností daných veterinární legislativou i podle zdravého rozumu. Základní rámec veterinárnímu dozoru dává veterinární zákon a zákon na ochranu zvířat proti týrání. Kdokoli se setká s týráním zvířat, má možnost kontaktovat místně příslušnou krajskou, popřípadě městskou veterinární správu, ale i polici či orgány místní samosprávy.

Ovšem je také dobré kromě kritiky umět pochválit. Věříme, že i o Vánocích bude problémů poskrovnu, jako tomu bylo podobně i v loňském roce.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek