Zveřejněno: 01.06.2017

Úplné znění nařízení Státní veterinární správy k potravinám z Brazílie

 

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Č. j. SVS/2017/056754-G (a 29374/2017-MZE-18000) ze dne 4. 5. 2017
ve znění č.j. SVS/2017/067095-G (a 34512/2017-MZE-18000) ze dne 30. 5. 2017

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 písm. h), i) a k) a v souladu s § 54 odst. 2 písm. b) a c) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:

 

Čl. 1

Dnem 1. 6. 2017 se všem provozovatelům potravinářského podniku, kteří v místě určení přijímají z jiného členského státu Evropské unie potraviny živočišného původu pocházející z Brazílie (identifikační značka uvedená na potravině nebo v průvodní dokumentaci odkazuje na výrobní podnik umístěný v Brazílii) a podléhají informační povinnosti podle vyhlášky č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení (dále jen „provozovatelé potravinářského podniku“), nařizuje:

1) oznámit tyto potraviny Státní veterinární správě a v oznámení uvést číslo schválení, název a adresu jejího výrobce podle identifikační značky umístěné na potravině nebo v průvodní dokumentaci a množství potravin živočišného původu pocházejících z Brazílie, které obsahuje zásilka; není-li v době oznámení znám výrobce, provést opravu oznámení nejpozději v den příchodu zásilky,

2) provést oznámení dodatečných informací podle bodu 1 prostřednictvím formuláře hlášení zásilek na internetových stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/online-formulare/ zřízeného podle vyhlášky č. 172/2015 Sb., a

3) jedná-li se o provozovatele potravinářského podniku, kteří přijímají drůbeží maso nebo polotovary z drůbežího masa, kterými se rozumí drůbeží maso, včetně rozmělněného drůbežího masa, ke kterému byly přidány potraviny, koření nebo přídatné látky anebo které bylo podrobeno zpracování, jež nepostačuje ke změně vnitřní struktury svalových vláken masa, jsou povinni provést laboratorní vyšetření tohoto drůbežího masa a polotovarů z drůbežího masa, které bude prokazovat jejich zdravotní nezávadnost a to v laboratoři, které bylo vydáno pro příslušný okruh vyšetřování osvědčení o akreditaci podle zákona o technických požadavcích na výrobky; laboratorní vyšetření musí zahrnovat minimálně mikrobiologické vyšetření na přítomnost salmonel, včetně typizace konkrétního sérotypu. Výsledky tohoto vyšetření uchovávat po dobu minimální trvanlivosti nebo doby použitelnosti vzorkované potraviny.

 

Čl. 2

Provozovatelé potravinářského podniku uvedení v článku 1 odstavec 3 mohou uvést zásilku dále na trh až po té, kdy obdrží výsledky laboratorního vyšetření provedeného podle článku 1 odstavce 3, které musí být vyhovující. V případě nevyhovujících výsledků jsou povinni o tom informovat příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy.

 

Čl. 3

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

 

Čl. 4

Společná a závěrečná ustanovení

1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení.
2) Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úřední desce ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.

 

 

Ke stažení:

Úplné znění nařízení Státní veterinární správy k potravinám z Brazílie (252,7 KB)

 


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY