CS / EN
16.12.2010

Příští týden pro kapra

Pokud se člověk rozhodne neproblematizovat kaprovi cestu na vánoční stůl, vyrazí příští týden ke stánku, aby si nechal šupináče nebo lysce odborně usmrtit, popřípadě i naporcovat. Krajské veterinární správy již registrují stovky žádostí o umožnění sezónního prodeje ryb. Městská veterinární správa v Praze například k dnešnímu dni registruje 175 žádostí o sezónní prodej kaprů, počet stánků zřejmě nepřesáhne v hlavním městě 200. Podmínky pro prodej jsou stejné jako v uplynulém roce.

Pro představu lze z těchto podmínek pro prodejní místo citovat:

Sezónní prodej živých ryb na samostatném prodejním místě je podle § 25 odst. 3 veterinárního zákona podmíněn tím, že osoba, která hodlá provozovat sezónní prodej živých ryb, oznámí nejméně 7 dnů před zahájením prodeje místně příslušné krajské veterinární správě, kdy a na kterém místě bude prodej zahájen a kdy bude ukončen. Provozovatel tohoto zařízení musí na vyžádání kontrolního orgánu prokázat, že toto oznámení provedl (písemně, e-mailem, podpisem v záznamech KVS). Oznámení k sezónnímu prodeji ryb na samostatných prodejních místech nepodléhá správnímu poplatku.

Povinností prodejce je zajistit: místo, na kterém bude tuto činnost provozovat tak, aby odpovídalo požadavkům, které jsou stanoveny v § 7§ 8 vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy EU.

 To znamená, že:

I. Samostatné prodejní místo pro prodej živých ryb musí být

  ,

 1. vybaveno prodejním pultem s omyvatelnou, dobře čistitelnou a dezinfikovatelnou pracovní deskou a s dostatečně velkými káděmi na úchovu živých ryb v souladu s požadavky na pohodu zvířat a na jejich ochranu před týráním,
 2. ,

 3. umístěno tak, aby byl zajištěn co nejsnazší odtok odpadních vod do kanalizace a aby nedocházelo k roztékání odpadní vody při manipulaci s rybami,
 4. ,

 5. pro účely kontroly k dispozici doklad o tom, kde byly ryby posledně sádkovány (např. dodací list, doklad o převzetí ryb).

II. Samostatné prodejní místo, kde bude provozovatel ryby při sezónním prodeji usmrcovat, kuchat a porcovat, popřípadě jinak upravovat, musí mít kromě požadavků na vybavení samostatného prodejního místa uvedeného v bodě I, také:

  ,

 1. dobře čistitelnou a dezinfikovatelnou pracovní desku, nože, paličku na omračování ryb a stěrky,
 2. ,

 3. dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu a odvod odpadní vody do kanalizace,
 4. ,

 5. nepropustné, uzavíratelné a označené nádoby na pevné vedlejší živočišné produkty; v případě materiálu 2. kategorie (leklé ryby) označené slovy „není určeno ke krmení zvířat“, v případě materiálu 3. kategorie (vnitřnosti, žábry apod.) –  “není určeno pro lidskou spotřebu“,
 6. ,

 7. v případě, že dojde ke smísení materiálu 2. a 3. kategorie je všechen   považován za materiál 2. kategorie.

Kontrolní veterinární orgány se kromě těchto zásad řídí zejména ustanoveními zákona na ochranu zvířat proti týrání. Z tohoto zákona například vyplývá, že ryby lze usmrcovat pouze omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a následným vykrvením přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou nebo se přetnou žaberní oblouky a provede vykrvení za hlavou. Vykrvování ryb musí být zahájeno bezprostředně po jejich omráčení, přičemž musí být provedeno tak, aby vyvolalo rychlé a úplné vykrvení.  Před ukončením vykrvení se nesmí provádět žádný zpracovatelský úkon. Nástroje, materiál a vybavení sloužící k omračování a vykrvování musí být sestrojeny, udržovány a používány tak, aby k úkonům docházelo rychle a účinně.

Dále pak je zakázáno při manipulaci s živými rybami: zbavovat živé ryby šupin nebo ploutví, vsouvat rybám prsty pod skřele do žáber, vtlačovat prsty do očnic, násilně vytlačovat jikry nebo mlíčí, omračovat a vykrvovat ryby jiným způsobem, než je uvedeno výše, a znečišťovat stanoviště krví a rybím odpadem.

Jak se ukázalo v uplynulých letech, lze očekávat, že ani letos nebudou při prodeji ryb problémy.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Odkaz na původní článek