CS / EN
29.07.2002

Přibývá cestujících zvířat a co z toho vyplývá?

Zvláště v letních měsících cestují zvířata se svými pány a paními na letní pobyt ze zahraničí i do ČR. Tyto individuální cesty nemají obchodní charakter a proto stačí, mají-li psi a kočky v pořádku mezinárodní očkovací průkaz, ale třeba kůň musí mít průkaz koně.

Pokud jde o svody zvířat, kterých se zúčastní i zvířata ze zahraničí, je tomu trochu jinak. Svodem zvířat se rozumí soustředění zvířat z různých chovů na určeném místě a k určenému účelu, jde zejména o trhy se zvířaty, výstavy nebo přehlídky zvířat, zkoušky výkonnosti a chovatelské soutěže, nejčastěji jimi bývají dostihy. Smyslem většiny svodů je poměřit výsledky chovatelské práce s ostatními chovateli, ať už se jedná o vzhled vystavovaných zvířat (u psů a koček převažují výstavy) nebo jejich výkonnostní ukazatele (u koní většinou dostihy a závody). Vedle tradičních chovatelských činností ale vzrůstá obliba nových disciplín, jako jsou např. dostihy chrtů, závody psích spřežení nebo westernové ježdění, popřípadě rodeo. Ze svodů ostatních zvířat převažují výstavy a trhy ptactva (kanáři, holubi) a zavedené výstavy hospodářských zvířat. Podmínky, za nichž lze povolit konání svodu zvířat s mezinárodní účastí, určuje Státní veterinární správa ČR na podkladě žádosti o určení veterinárních podmínek, kterou podává pořadatel svodu. Konání povoluje po stanovení veterinárních podmínek obec, dodržování určených veterinárních podmínek je povinen zajistit pořadatel svodu. Pro účast zvířat na svodu musejí naši i zahraniční chovatelé splnit stanovené veterinární podmínky, na jejichž kontrole se v době jeho konání podílejí soukromí veterinární lékaři ve spolupráci se státními veterináři. Každý svod začíná veterinární přejímkou zvířat, kterou má na starosti soukromý veterinární lékař. Zvířata bez předepsaných očkování, zdravotních zkoušek nebo zvířata s klinickými příznaky onemocnění se nesmí svodu zúčastnit, stejně tak jako zvířata, která touto přejímkou vůbec neprošla. Státní veterinární lékaři z místně příslušné veterinární správy vykonávají na svodech dozor nad dodržováním veterinárních předpisů a předpisů na ochranu zvířat proti týrání. Za letošní první pololetí, v porovnání s loňskem, eviduje Státní veterinární správa ČR u svodů s mezinárodní účastí nárůst o 30 %. V roce 2001 bylo do června pořádáno 104 akcí, letos ve stejném období to bylo již 137 akcí. Největší nárůst byl u svodů koní, kde počet akcí vzrostl z 53 na 71, což nesporně souvisí se vzrůstající oblibou koní i o častějších kontaktech s chovateli z jiných zemí. Co z nárůstu počtů svodů vyplývá? Více práce pro soukromé veterinární lékaře, ti jsou zajisté rádi, ale zejména pro státní veterinární dozor, kde lidí nepřibývá a navíc je většina akcí pořádána v mimopracovních dnech. Při svodech zvířat s mezinárodní účastí dochází ke kontaktu zvířat z více zemí na jednom místě a proto je dozor na výstavách, závodech a dostizích důležitou podmínkou prevence nákaz a udržení dobrého zdravotního stavu našich chovů zájmových i hospodářských zvířat. Se zdravými chovy prostými nákaz souvisí i zdraví lidí a konečně i zdravotně nezávadné potraviny.

Odkaz na původní článek