CS / EN
20.10.2004

Ochrana zvířat je jednou z priorit Státní veterinární správy

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele státní veterinární správy ČR, je kromě dozoru nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu a zdravím chovaných hospodářských zvířat další významnou oblastí ochrana zvířat.

Ochranou zvířat Státní veterinární správa ČR rozumí především prevenci a samozřejmě kontrolu chovů hospodářských zvířat a to jak v chovech, tak při přepravě. Právě díky spolupráci Státní veterinární správy s Ústřední komisí na ochranu zvířat a s nevládními organizacemi zabývajícími ochranou zvířat se daří prospívat chovaným zvířatům, a to jak z hlediska tvorby legislativy, tak z hlediska kontroly jejího dodržování. Snad lze jmenovat mimo jiné například, Nadaci na ochranu zvířat, Společnost pro zvířata či Ligu na ochranu zvířat.

Právě dnes se Milan Malena setkal s ředitelkou Nadace na ochranu zvířat, Romanou Šonkovou a Mariann Molnár, konzultantkou nevládní organizace EUROGROUP for animal welfare, která má zastoupení v Bruselu a reprezentuje většinu členských zemí EU. Toto setkání Milan Malena vnímá jako významné, neboť v oblasti péče o pohodu zvířat, neboli welfare, je role nevládních organizací nezastupitelná.

Zástupci obou organizací se informovali o své činnosti se zájmem prohloubit spolupráci zejména při tvorbě legislativy, která se týká především welfare, ale i jejího dopadu na možnou kontaminaci produktů živočišného původu, což souvisí s monitoringem cizorodých látek. Milan Malena potvrdil, že současnými hlavními prioritami Programu ochrany zvířat je uplatňování nové veterinární legislativy – novelizovaného veterinárního zákona, novelizovaného zákona na ochranu zvířat a z toho vyplývající problematika přepravy zvířat, problematika cirkusových zvířat a nebezpečných druhů zvířat.

Je jasné, že jedině dobrá spolupráce meziorgány státního veterinárního dozoru a nevládními organizacemi, a to i na mezinárodní úrovni, může přinést kýžený efekt v ochraně zvířat před týráním.

Odkaz na původní článek