CS / EN
14.03.2018

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj představuje výsledky za rok 2017

Státní veterinární správa a všechny krajské veterinární správy včetně KVS pro Ústecký kraj prožívaly výjimečně náročný rok. Nejvyšší pozornost byla věnována velmi nebezpečným nákazám – vysocepatogenní chřipce a africkému moru prasat, který byl zavlečen na území našeho státu poprvé v historii.

Nákazová situace v Ústeckém kraji prakticky kopírovala nákazovou situaci v celé České republice. V prvních 3 měsících roku 2017 KVS řešila podezření z výskytu aviární influenzy jak u volně žijících ptáků, tak v chovech drůbeže. Veterinární inspektoři provedli 16 kontrol v malochovech, kde byl nahlášen zvýšený úhyn vodní nebo hrabavé drůbeže a v jednom případě se potvrdil výskyt ptačí chřipky subtypu H5N8.  V tomto chovu na Chomutovsku bylo ohnisko nákazy s počtem cca 500 ks drůbeže zlikvidováno. V ostatních případech se podezření nepotvrdilo. U volně žijících ptáků se vyšetřilo 26 nalezených kadáverů, jednalo se především o volavky, labutě a divoké kachny. Tady se podezření potvrdilo u dvou labutí opět na Chomutovsku.  Pozornost KVS se soustředila také na kontrolu ochrany komerčních chovů drůbeže před zavlečením nákazy, kde byli chovatelé upozorňováni na permanentní nutnost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření ve svých chovech. Bylo provedeno 18 kontrol bez zjištěných závad.

Se začátkem léta přišla ze Zlínska nepříjemná zpráva, že k nám byla zavlečena nebezpečná nákaza africký mor prasat. Tato nákaza se v ČR ještě nikdy nevyskytla. V návaznosti na vydávání mimořádných veterinárních opatření KVS měnící se situaci projednávala se všemi zainteresovanými organizacemi a sestavila skupinu odborníků se zástupci Krajského úřadu ÚK, HZS, PČR, myslivců, asanačních podniků, zemědělců. KVS se soustředila na ochranu chovů domácích prasat, kde bylo provedeno 38 mimořádných kontrol.  Ve dvou případech v menších chovech prasat bylo zjištěno porušení zásad biologické bezpečnosti a byla udělena pokuta.  Nemalou měrou byl monitorován výskyt nákazy u nalezených uhynulých nebo sražených divokých prasat, kdy se do konce roku 2017 vyšetřilo 232 kadáveru. Ve všech případech s negativním výsledkem.

Z hlediska programů tlumení nákaz pokračovaly i v Ústeckém kraji v roce 2017 programy na tlumení salmonel a tlumení infekční rhinotracheitidy skotu (IBR).  V roce 2017 se v  dosáhlo téměř v 99,9 % utlumení výskytu IBR, a to představuje reálně 822 aktivních chovatelů skotu.  V současné době jsou už jen 3 chovy, které ještě nejsou prosté a vakcinují. U všech tří je reálný předpoklad, že do konce roku 2018 by mohly být ozdraveny a díky tomu by ČR mohla požádat EK o uznání statusu země prosté od IBR.

Dalším ze sledovaných úseků jsou životní podmínky zvířat a jejich pohoda (welfare). Již tradičně KVS řeší v Ústeckém kraji nejvíce podnětů na podezření na týrání zvířat z celé republiky. V roce 2017 KVS obdržela 436 podnětů, z toho 85 na chovy hospodářských zvířat a 351 na chovy zájmových zvířat (psi, kočky, zoozvířata, zverimexy a drobnochovy drůbeže, hlodavců, holubů apod.).  Z toho bylo téměř 23 % podnětů oprávněných, kdy se opravdu jednalo o týrání a KVS je předala k dořešení úřadům obcí s rozšířenou působností. Celkem bylo provedeno v oblasti welfare zvířat v Ústeckém kraji 695 kontrol a z toho bylo zjištěno 123 se závadami. Nejčastější porušení se týkala nevhodných podmínek chovu, omezování krmení a napájení, působení nepřiměřených stresových vlivů a nezabezpečení proti úniku. Při těchto kontrolách se dále prokazovalo porušení veterinárního zákona; u zájmových zvířat zejména nezajištění vakcinace psů proti vzteklině. U kontrol hospodářských zvířat se jednalo zejména o neevidovaná hospodářství, neohlášení změn ve stavu chovaných zvířat a o chov neoznačených zvířat tam, kde je povinnost zvířata označovat. Ve všech případech byla udělena pokuta ve správním řízení.  KVS udělila v roce 2017 za porušení veterinárního a plemenářského zákona v oblasti ochrany zdraví zvířat celkem přes 300 000 Kč, což má mírně zvyšující tendenci oproti minulému roku.

Mezi kuriózní případy týrání zájmových zvířat patřila kauza chovu psů v okrese Litoměřice, kdy sám chovatel nevěděl, kolik psů vlastně chová, nedokázal říci, jak se který jmenuje a připustil, že někteří ani jméno nemají. Chov se tak po dobu několika let nekontrolovaně rozšiřoval, což dokládala i vzájemná podobnost jedinců. Byla prokázána nedostatečná péče a nevhodné podmínky chovu. Na návrh KVS byla nařízena náhradní péče u většiny chovaných psů a snížení počtu psů na dva stejného pohlaví. Podobné případy se řešily na Lounsku u chovatelky 19 psů a také u chovatelů 43 koček. Ve všech případech se jednalo o tzv. „milovníky zvířat“, jejichž snaha pomoci se jim posléze vymkla z rukou a oni si nedokázali připustit, že už péči nezvládnou.

U hospodářských zvířat jsme řešili týrání 7 koní opět na Lounsku, kde došlo k velmi dobré spolupráci s obcí s rozšířenou působností, a tato na náš návrh nařídila náhradní péči pro všech 7 koní. Byly prokázány nevhodné podmínky chovu, které ohrožovaly jejich zdraví a u hříběte i život. Všechny koně se podařilo umístit trvale do odpovídající péče.

Krátce před Štědrým dnem byla KVS upozorněna na psa umístěného v kotci u neobydleného domu na Rumbursku, kterému sahala voda z tajícího sněhu téměř k tlapkám. Pokud by ještě více voda stoupala, byl by pes v pasti, protože i střechu boudy měl sedlovou a neudržel by se na ní.  S pomocí odchytové služby městské policie a díky spolupráci s obcí byl pes umístěn do záchytných kotců, kde si ho chovatel posléze vyzvedl. V tomto případě se všímavost občanů vyplatila a psa se podařilo zachránit.

V loňském roce bylo na úseku zdraví a pohody zvířat pravomocně ukončeno 86 jednání, ve kterých bylo uloženy pokuty v celkové výši 312 000 Kč.

V oblasti veterinární hygieny bylo v roce 2017 provedeno celkem 2 720 kontrol potravin a surovin živočišného původu. Z toho veterinární inspektoři uskutečnili 627 kontrol v místě určení zásilek ze zahraničí a 342 kontrol zařízení stravovacích služeb. Úřední veterinární lékaři se podíleli také na řadě mimořádných kontrolních akcí SVS, které se zaměřovali například na používání přídatných látek v kebabech, používáni soli a látek zadržujících vodu v drůbežím mase, prodej medu na trzích či pesticidy v živočišných komoditách. Cíleně bylo rovněž provedeno 53 kontrol sezónních prodejců vánočních kaprů.

Celkový počet provedených akcí byl v loňském roce téměř stejný jako v roce předchozím. Přibylo však mimořádných kontrolních akcí konkrétně zaměřených na problematické komodity nebo zdraví nebezpečné látky v potravinách. Organizačně to znamenalo navýšení podílu cílených akcí oproti plánovaným preventivním kontrolám o více než 10 %. 

Celkový počet kontrol se závadami v oblasti státního veterinárního dozoru nad potravinami živočišného původu klesl z 5,8 % v roce 2016 na 3,9 % v roce 2017. Celkový pokles počtu kontrol se závadou je dán zejména zjišťovanou lepší úrovní hygieny v zařízeních poskytujících stravovací služby. V zařízeních stravovacích služeb v roce 2016 byly zjištěny závady v 9,3 % provedených kontrol, v roce 2017 již pouze v 4,7 %, tedy rozdíl přibližně o polovinu kontrolních zjištění. Je možné konstatovat, že úsilí všech tří státních dozorových orgánů, které spolupracují v oblasti veřejného stravování, výrazně pozitivně ovlivnilo hygienickou úroveň služeb ve stravování.

Dalším údajem, který výrazně ovlivnil celkové počty zjištěných závad, jsou výsledky kontrol v místě určení zásilek potravin a surovin ze zahraniční. Při téměř stejném počtu provedených kontrol byly zjištěny závady u 2,1 % zjištění oproti 4,5 % v roce 2016. Zjišťované druhy závad byly podobné jako v roce 2016. Převládaly nedostatky v dodržování správné výrobní a hygienické praxe, v označování potravin a ve vedení dokumentace.

Na úseku hygieny potravin a veřejného zdraví bylo v průběhu roku 2017 pravomocně uloženo 98 pokut ve výši 645 000 Kč.

Prioritou pro letošní rok 2018 je udržet příznivou nákazovou situaci v republice a tím i v Ústeckém kraji, nadále zabezpečovat zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu a zabránit dalšímu šíření afrického moru prasat. Dlouhodobým cílem snahy KVS je další zkvalitňování dozorové činnosti na všech úsecích, které jsou v kompetenci Státní veterinární správy.

Celý uplynulý rok byl současně i jubilejním rokem 50. výročí založení Státní veterinární správy. K tomuto významnému výročí se uspořádala řada odborných akcí pro veterinární pracovníky i pro veřejnost. Za dobu trvání SVS s podařilo odvést velký kus odborné práce, zejména při ozdravování hospodářských zvířat od nebezpečných nákaz. Za tím je ale potřeba vidět velmi namáhavou práci veterinárních pracovníků. Proto KVS pro Ústecký kraj pozvala také všechny bývalé pracovníky, na společnou oslavu u příležitosti 50. výročí vzniku SVS. Součástí oslav bylo předání „Pamětních listů“ udělených při příležitosti 50 let státní veterinární správy „Za celoživotní přínos v oboru“.

Krajská veterinární správa se, i mimo své hlavní poslání, věnovala těm nejmenším. V rámci projektu „Máme rádi zvířata“ uskutečnili 21 akcí v mateřských školkách všech 7 okresů Ústeckého kraje. Akce měly velký úspěch a děti se měly možnost zábavnou formou dozvědět něco o správném chování k domácím i volně žijícím zvířatům.

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít