CS / EN
11.12.2002

Jezte kapry, jsou zdravotně nezávadní

Státní veterinární správa ČR považuje za vhodné potvrdit, že opakovanými vyšetřeními kaprů v souvislosti s vysloveným podezřením z kontaminace způsobené povodněmi nebyla zjištěna nežádoucí rezidua cizorodých látek, a to ani u kaprů z řek.

V žádném z vyšetřených vzorků nebyla zjištěna hodnota překračující hygienické limity. Kromě kaprů rybničních byli ve státních veterinárních ústavech vyšetřeni například kapři z Berounky, Sázavy, Vltavy a Slapské přehrady. Vzorky byly analyzovány na obsah těžkých kovů (kadmium, olovo, rtuť a arzén), na rezidua polychlorovaných pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) a na přítomnost mykotoxinů (aflatoxinů).

Připomínám, že všechny potraviny živočišného původu, tedy i ryby, musejí být před uvolněním do tržní sítě vybaveny veterinárním osvědčením, že jsou zdravotně nezávadné. Tudíž si zákazníci mohou být jisti, že oficiální prodejci nabízejí jen zdravotně nezávadné kapry. Samozřejmě navíc musejí splnit podmínky pro prodej a případné usmrcování, které jim stanoví příslušná okresní nebo městská veterinární správa.

V těchto podmínkách je v souladu s našimi předpisy například uvedeno, že se ryby při usmrcování při prodeji a pro vlastní potřeby zákazníků omráčí silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy. Takto omráčeným rybám se přetne mícha a cévy řezem bezprostředně za hlavou, nebo se přetnou žaberní oblouky, a tak se provede vykrvení. To, že je správné nabodnout ocasní cévy, a tak rybu vykrvit, je jedním z dlouhodobě se uvádějících bludů, které ve skutečnosti vyvolávají utrpení ryb.

Při manipulaci se živými rybami se za úkony způsobující nepřiměřenou bolest, utrpení a týrání považuje zejména vsouvat prsty pod skřele na žábry, vtlačovat jim prsty do očnic, násilně vytlačovat při prodeji jikry, aby se zjistilo, zda se jedná o jikernačku, zbavovat ryby zaživa šupin, omračovat a vykrvovat ryby jiným způsobem, než je uvedeno.

Živé tržní ryby v kádích a příručních nádržích se přechovávají při neustálé výměně a přítoku zdravotně nezávadné vody, popřípadě při zajištění jiného účinného způsobu provzdušňování nebo okysličování vody.

Odkaz na původní článek