CS / EN
07.01.2005

Co nového ve veterinární legislativě

Na sklonku loňského roku, v polovině prosince, vyšly ve sbírce zákonů čtyři vyhlášky, které novelizují pět veterinárních vyhlášek a týkají se veterinární hygieny, ochrany veřejného zdraví a ekologie. Jsou to tyto vyhlášky:

Vyhláška č. 638/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.

Vyhláška č. 639/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 375/2003 Sb.,, kterou se provádějí některé ustanovení zákona č. 166/1999/Sb., o veterinární péči.

Vyhláška č. 651/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře.

Vyhláška č. 652/2004/ Sb., kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.

Ve vyhlášce č. 638/2004 Sb. jsou nově definované hotové potravinářské výrobky z vaječných výrobků a vejce. A jsou zde závazné odkazy na Nařízení Komise (ES) č. 2295/2003 a Nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce.

U mléka a mléčných výrobků jsou stanoveny nákazové požadavky pro nákup syrového mléka a možnosti krajských veterinárních správ stanovit opatření pro uvádění do oběhu syrového mléka, konzumního tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků pocházejících z území nebo části území, které podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením. V příloze č. 4 jsou podmínky ošetření mléka k vyloučení rizik pro zdraví zvířat. Mění se bod mrznutí mléka z – 0,515 ° C na -0,520 ° C.

U vyhlášky č. 639/2004 Sb. jsou změny zejména v § 3 – podmínky pro poživatelné maso po zvláštní úpravě, dále je důležité zajistit při vracení zboží do výrobního podniku sledovatelnost vrácených produktů.Úřední veterinář rozhoduje o jejich dalším využití. Poživatelné maso po zvláštní úpravě – tj. výrobní maso pocházející se závodů, jatek, s malou kapacitou – se značí razítkem kruhového tvaru o průměru 4 cm, překrytým dvěma rovnoběžnými čarami vzdálenými od sebe 1 cm a masa určeného do konzerv pak otiskem razítka kruhového tvaru o průměru 4 cm s dvěma rovnými čarami křížícími se pod pravým úhlem ve středu razítka tak, aby údaje byly čitelné. Razítko čtvercového tvaru o hraně 4 cm se používá v podnicích, které jsou zařazeny do přechodného období. U masa drůbeže a živočišných produktů určených ke krmení zvířat se zavádí se nový pojem „poživatelné určené ke krmení zvířat“.

Ve vyhlášce č. 651/2004 Sb. se upřesňuje definice masa strojně odděleného u drůbeže a zavádí se tento pojem u masa zvěře ve farmovém chovu. A pojem sběrné místo. Nový je § 3a, kde jsou stanoveny nákazové požadavky pro nákup drůbeže, králičího masa a masa zvěře ve farmovém chovu a zároveň jsou dány kompetence krajských veterinárních správ ke stanovení podmínek pro výrobu, zpracování a uvádění těchto „druhů masa“, které pocházejí z území nebo části území, které podléhají omezením nebo veterinárním opatřením zakazujícím uvádění do oběhu. Další kompetence jsou dány krajským veterinárním správám ke zmírnění požadavků na uspořádání a vybavení v chladírnách a mrazírnách o kapacitě do 3,5 tun a samostatným porcovnám drůbežího masa s kapacitou do 3 tun za týden. Postup vyšetřování masa černé zvěře (divokých prasat) na trichinelózu je odkázán na metodický návod Státní veterinární správy ČR ( je povolena trávicí metoda i trichinoskopické vyšetření). V příloze č. 5 jsou doporučena ošetření masa a výrobků z masa k vyloučení rizik pro zdraví zvířat.

K největšímu rozsahu změn při novelizaci došlo u vyhlášky č. 202/2003 Sb. Jednak se zpřesnily definice, byl doplněn § 3 a, kde byly jako u předcházejících vyhlášek doplněny nákazové podmínky pro nákup jatečných zvířat a masa, a dány kompetence krajským veterinárním správám povolit za určitých podmínek výrobu, zpracování a uvádění do oběhu masa ze zvířat, která pocházejí z území nebo části území, která podléhají omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením. Je zde řada odkazů na rozhodnutí Komise, která se týkají pravidelné kontroly obecné hygieny prováděné provozovateli podniků, mikrobiologických vyšetření čerstvého hovězího masa, telecího a vepřového masa pro Finsko a Švédsko, na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1774/2002 týkajícího se vedlejších produktů neučených k výživě lidí. Důležitá je změna § 29 o mikrobiologickém vyšetřování mletých mas a masných polotovarů. V příloze č. 9 jsou stanoveny zásady pro ošetření k vyloučení rizik pro zdraví zvířat při výskytu některých nákaz.

Samozřejmě je nutné se seznámit s plným zněním těchto vyhlášek. Je třeba si dále uvědomit, že se veterinární legislativa stále mění a bude doznávat změn i nadále. Proto také Státní veterinární správa ČR již organizuje a bude i nadále organizovat školení svých pracovníků i zpracovatelů, a to i o legislativě, která má nabýt účinnosti až počátkem roku 2006. Půjde především o tři Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, č. 853/2004 a č. 854/2004.

To je podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, účinný způsob jak přispět k tomu, aby naši zpracovatelé i chovatelé mohli uspět na našem i evropském trhu.

Odkaz na původní článek