CS / EN
22.04.2015

Analýza a návrh odborného informačního systému SVS

op_lzz

Projekt „Analýza a návrh odborného informačního systému SVS“, registrovaný pod číslem CZ.1.04/4.1.00/B6.00015, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Státní veterinární správa (dále také jen „SVS“) je orgánem státní správy v rezortu zemědělství s celostátní působností, který na základě zákona číslo 166/1999 Sb. vykonává ochranu spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochranu státního území České republiky, ochranu pohody zvířat a ochranu před jejich týráním. S ohledem na charakter vykonávaných činností má tento úřad vysoce roztříštěnou organizační strukturu, která je v současnosti tvořena 259 koncovými pracovišti s více jak 1500 zaměstnanci. Seznam všech pracovišť SVS je uveden v samostatné příloze „A“ na straně 10.

Jedním ze stěžejních informačních systémů, který SVS využívá k výkonu své funkce, je odborný informační systém NOVIS (dále také jen „OIS NOVIS“). Jedná se o velmi rozsáhlý odborný informační systém, který se aktuálně skládá ze 17 hlavních modulů, několika převodních můstků, centrálního datového skladu a mnoha integračních vazeb na další informační systémy státní správy. OIS NOVIS, který byl SVS inkrementálně vyvíjen v posledních 10 letech a stal se tak stěžejní procesní komponentou SVS, se aktuálně nachází na konci svého životního cyklu. Dle již provedených odborných analýz je další provoz stávajícího OIS NOVIS udržitelný maximálně v horizontu následujících 4 let a již v dnešní době je tak nezbytně nutné zahájit řízený proces jeho obměny.

Na základě výstupů již realizovaných analýz je implementace nového odborného informačního systému SVS rozdělena do dvou na sebe bezprostředně navazujících kroků. Předmětem tohoto projektu je realizace prvního kroku implementace nového odborného informačního systému SVS, který obsahuje realizaci analýzy a návrhu nového odborného informačního systému SVS.

Cíle projektu budou naplněny prostřednictvím realizace tří níže uvedených klíčových aktivit, jejichž detailní popis je uveden v kapitole 3„Popis klíčových aktivit projektu“:

– Analýza OIS SVS
– Návrh OIS SVS
– Řízení a administrace projektu

Výstupy výše uvedených klíčových aktivit projektu jsou z pohledu podporovaných aktivit výzvy OP LZZ B6 bezezbytku zaměřeny především na rozšiřování moderních ICT a aplikací eGovernmentu ve veřejné správě, zvyšování transparentnosti veřejné správy, zvyšování efektivity chodu úřadu, posílení institucionální kapacity a snižování administrativní zátěže.

Klíčové aktivity projektu budou realizovány externími dodavateli společně s vybranými členy realizačního týmu projektu, celková předpokládaná doba realizace projektu činí 17 měsíců.

Odkaz na původní článek