CS / EN
13.05.2020

Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2019 nově na webu SVS

Státní veterinární správě (SVS) se i v loňském roce dařilo plnit hlavní cíle v oblasti zdraví zvířat. Mezi ně patří ochrana území ČR před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka (zoonóz), nebo pro zdraví zvířat a v případě výskytu těchto nákaz přijetí opatření k zamezení šíření těchto nákaz. O příznivé nákazové situaci svědčí fakt, že se České republice v roce 2019 podařilo udržet všechny v minulosti získané nákazové statusy, navíc získat zpět status země prosté afrického moru prasat. Podrobné informace o veterinárním dozoru v oblasti ochrany zdraví zvířat v loňském roce lze nalézt ve Zprávě o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2019, kterou SVS aktuálně zveřejnila na svém webu.

Poslední pozitivní případ afrického moru prasat (AMP) byl zaznamenán 15. 4. 2018 u uhynulého prasete divokého. Přesto nadále pokračuje monitoring AMP na celém území ČR, v jehož rámci jsou vyšetřována všechna nalezená uhynulá prasata divoká včetně prasat sražených dopravním prostředkem a pokračuje i vyšetřování domácích prasat v indikovaných případech. Během těchto vyšetření nebyl zaznamenán žádný případ výskytu nákazy. „Přijatými opatřeními se tedy podařilo nejen zabránit šíření AMP v populaci prasat divokých a ochránit chovy domácích prasat, ale následně AMP zcela zlikvidovat, což se nám podařilo jako doposud jediné zemi v EU,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Na základě těchto výsledků vyšetření podala SVS žádost o obnovení statusu ČR jako země prosté AMP. Tento status byl pro ČR obnoven Evropskou komisí 12. 3. 2019 a následně byl 19. 4. 2019 uznán i Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE).

V roce 2019 se na území ČR nevyskytlo žádné ohnisko aviární influenzy (ptačí chřipky) ani žádný případ Newcastleské choroby drůbeže. Proto v průběhu roku 2019 platilo, že ČR byla od 23. 6. 2017 prostá aviární influenzy a od 24. 7. 2018 je prostá Newcastleské choroby drůbeže.

V průběhu loňského roku pokračovalo ozdravování chovů skotu od infekční bovinní rinotracheitity (IBR). V letech 2006 až 2011 probíhal v ČR Národní ozdravovací program od této nákazy. Na jeho počátku bylo prostých nákazy jen 19 % tuzemských chovů skotu, do konce roku 2011 se díky programu podařilo podíl zvýšit až na 99,21 %. V následujících letech pak probíhalo cílené ozdravování zbývajících hospodářství prostřednictvím individuálně nařízených mimořádných veterinárních opatření. „Díky jeho úspěšnému dokončení mohla ČR koncem letošního ledna zažádat Evropskou komisi o uznání statusu země prosté IBR,“ řekl Semerád. Přiznání statusu země prosté IBR přinese ČR garanci vyšších zdravotních záruk pro dovážený skot do ČR a zároveň otevře chovatelům další možnosti pro vývoz zvířat.

Od roku 2007 probíhají v chovech drůbeže programy tlumení výskytu salmonel. Z výsledků programů za rok 2019 lze konstatovat, že výskyt salmonel v chovech drůbeže je víceméně stabilní.

Přestože má ČR od roku 2004 status státu prostého vztekliny, riziko rozšíření nákazy na naše území stále existuje, zejména vzhledem k nákazové situaci v Polsku či Rumunsku. Proto pokračuje monitoring, v jehož rámci jsou vyšetřována volně žijící vnímavá zvířata (především lišky). V roce 2019 bylo vyšetřeno více než 3 200 zvířat, ve všech případech s negativním výsledkem. Při této příležitosti je dobré připomenout, že v ČR je nadále povinná vakcinace psů starších 3 měsíců a také platí pro chovatele povinnost předvést zvíře, které poranilo člověka, ke klinickému vyšetření veterinárním lékařem a to bezprostředně po poranění a 5. den po poranění. V roce 2019 bylo takto vyšetřeno celkem 2 598 zvířat, přičemž nebyl zjištěn žádný případ onemocnění vzteklinou.

Nebezpečným parazitem pro člověka je Trichinella spiralis (svalovec stočený). Případným rizikem pro člověka může být především maso prasat divokých, v němž se mohou vyskytovat vývojová stadia tohoto parazita. Proto je prováděno vyšetřování všech ulovených prasat divokých na přítomnost larev tohoto parazita. Za rok 2019 byl potvrzen pouze jeden pozitivní případ u prasete divokého uloveného ve Zlínském kraji.

Oproti loňskému roku se v ČR v roce 2019 zvýšil počet ohnisek některých nebezpečných nákaz ryb. SVS také řešila 13 případů hromadných úhynů ryb z jiných než infekčních příčin. Ve většině těchto případů došlo k úhynu ryb z důvodu nedostatku kyslíku ve vodě a zvýšeného množství amonných iontů s následnou intoxikací ryb amoniakem.

Nejčastějším zdravotním problémem v chovech včel, který byl řešen SVS v roce 2019, byl mor včelího plodu. V roce 2019 bylo v ČR potvrzeno celkem 134 ohnisek moru včelího plodu, meziročně cca o 15 procent více.  V roce 2019 se na stanovištích včel v Libereckém kraji prokázal výskyt hniloby včelího plodu. Celkem bylo za rok 2019 vyhlášeno 16 ohnisek hniloby včelího plodu, všechny případy nákazy se vyskytly v okrese Semily.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

 

Odkaz na původní článek