CS / EN
03.01.2019

Zajištění kybernetické bezpečnosti IKS SVS

Projekt „Zajištění kybernetické bezpečnosti IKS SVS“, registrovaný pod číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006577, je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu ČR.

Státní veterinární správa (dále také jen „SVS“) je orgánem státní správy v rezortu zemědělství s celostátní působností, který na základě zákona číslo 166/1999 Sb. vykonává ochranu spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochranu státního území České republiky, ochranu pohody zvířat a ochranu před jejich týráním.

Jedním ze stěžejních informačních systémů, který SVS využívá k výkonu své funkce, je odborný informační systém SVS (dále také jen „OIS SVS“). Jedná se o velmi rozsáhlý odborný informační systém, který je využíván více než 1 000 zaměstnanci Státní veterinární správy na 14 krajských veterinárních správách Státní veterinární správy, Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy a více než 200 pobočkách v rámci celé ČR. Odborný informační systém SVS byl dle zákona číslo 181/2014 Sb. klasifikován jako významný informační systém.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti Odborného informačního systému Státní veterinární správy. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím implementace vybraných technických opatření dle Zákona o kybernetické bezpečnosti (dále také jen „ZoKB“) do informační a komunikační infrastruktury SVS a pořízením nového HW a SW vybavení pro její bezpečný a spolehlivý provoz.

V rámci projektu budou implementována především následující technická opatření dle ZoKB:

  • Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
  • Nástroj pro řízení přístupových oprávnění
  • Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí
  • Aplikační bezpečnost

Klíčové aktivity projektu budou realizovány externími dodavateli společně s vybranými členy realizačního týmu projektu, termín dokončení realizace projektu je plánován na 20. 11. 2019.

Odkaz na původní článek