CS / EN
08.03.2023

Záchrana stáda skotu v Libereckém kraji

Inspektoři Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj (KVS) dořešili případ zanedbané péče o pastevně chované stádo skotu v okrese Jablonec nad Nisou, kterým se intenzivně zabývali od druhé poloviny února. O stádo 24 kusů krav a jalovic masných plemen se chovatel dlouhodobě nestaral. Ve spolupráci s obcí s rozšířenou působností se podařilo zvířata odebrat a umístit do náhradní péče.

Situaci se snažili řešit nejprve zemědělci z jiných hospodářství, kteří suplovali povinnosti chovatele a zvířata krmili z vlastních zásob.  Na své náklady zajišťovali i preventivní veterinární péči. Zároveň chovatele nabádali k plnění chovatelských povinností, bohužel neúspěšně. K řešení situace tak byla povolána KVS, se kterou však chovatel nespolupracoval. Nereagoval na písemné oznámení a nedostavil se ani požadované termíny ke kontrolám.

Veterinární inspektoři při kontrolách na místě provedených v nepřítomnosti chovatele, zjistili, že většina dobytka byla v podprůměrném výživném stavu a menší, než by odpovídalo křížencům masného plemene. Zvířata měla také nekvalitní srst. Několik kusů mělo přerostlé paznehty s počínajícími deformacemi.  Na pastvině se též nacházely předměty, o které se zvířata mohla poranit. Pastvina byla během kontrol buď pokrytá sněhem nebo blátem a zbytky polehlé loňské trávy. Dále inspektoři KVS zjistili, že v hospodářství dva až tři roky nebyly žádné zásoby krmiva, které by bylo pro zvířata k dispozici. Některá zvířata nebyla označena ani vedena v centrální evidenci, jak chovatelům hospodářských zvířat ukládá legislativa.

Chovatel tedy porušil zákon na ochranu zvířat proti týrání a také plemenářský zákon. KVS zakázala chovateli krávy přesouvat a kontaktovala Magistrát města Jablonec nad Nisou (coby obec s rozšířenou působností), který o situaci informovala a podala návrh na umístění týraných zvířat do náhradní péče. Aktivním přístupem magistrátu se následně podařilo během několika dní zvířata umístit do náhradní péče, kde o ně bude náležitě pečováno. KVS se tak podařilo ve spolupráci s kompetentními orgány veřejné správy zachránit v rozmezí několika měsíců již třetí stádo skotu (již dříve medializovaný případ chovatelky na Českolipsku a případ chovatele na Semilsku).

Přestupek proti plemenářskému zákonu bude KVS s chovatelem řešit ve správním řízení napřímo. Chovateli je možné uložit pokutu ve výši až jednoho milionu korun. Řešení přestupku za porušeni zákona na ochranu proti týrání je v kompetenci Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

 

Foto týraného skotu

Foto týraného skotu

Odkaz na původní článek