Zveřejněno: 02.05.2019

V rámci monitoringu cizorodých látek bylo loni vyšetřeno více než 90 000 vzorků

 

Významnou složkou činnosti veterinárního dozoru je monitorování obsahu cizorodých látek v krmivech, u hospodářských zvířat a v potravinách živočišného původu. V rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci v loňském roce Státní veterinární správa (SVS) provedla celkem více než 90 000 vyšetření (o 16 000 více než v roce 2017). Překročení limitů bylo zjištěno pouze u 0,17 % z nich. Podíl nevyhovujících vzorků se meziročně mírně zvýšil (v roce 2017 činil 0,11 %). Vyšší četnost záchytu nevyhovujících výsledků souvisí s nárůstem cíleně odebraných vzorků z chovů sladkovodních ryb a jiných hospodářských zvířat a také potravin odebíraných u výrobců i v místech určení zásilek ze zahraničí.

V krmivech pro hospodářská zvířata nebyla prokázána rezidua zakázaných veterinárních léčiv. Vyšetření nezjistila ani nepovolené preventivní podávání léčiv prostřednictvím krmiv. Také dovážená krmiva ze zemí Evropské unie i třetích zemí vyhověla všem platným limitům.

Stanoveným limitům vyhověly ve všech případech jak vzorky syrového ovčího, kozího a kravského mléka, tak vzorky slepičích i křepelčích vajec. Všechny vzorky medu splnily stanovené limity pro chemické prvky a také limity u všech ostatních vyšetřovaných chemických látek. V medu nebyly zjištěny ani zbytky veterinárních léčiv.

V chovech sladkovodních ryb byla opět zjištěna rezidua nepovolené látky – malachitové zeleně, respektive její metabolické formy – leukomalachitové zeleně. Konkrétně ve dvou případech se objevila nadlimitní koncentrace těchto látek v chovech pstruhů. Ryby byly posouzeny jako nepoživatelné a bylo zakázáno jejich uvedení na trh. V ostatních pěti chovech pstruhů byla rezidua také prokázána, avšak v koncentracích pod maximální přípustnou koncentraci.

Zbytky antibiotik odhalila vyšetření v orgánech či svalovině šesti hospodářských zvířat (ve třech případech se jednalo o prasnice, ve druhé polovině případů o skot). Tato zjištění většinou svědčí o nedodržení ochranné lhůty po poslední aplikaci léku nebo o použití léku

V roce 2018 naopak SVS nezaznamenala žádné nové případy kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) v chovech skotu a prasat (stejně tak, jako v roce 2017). PCB však byly zjištěny u třech vzorků svaloviny prasat divokých ze tří různých lokalit.

Nadlimitní obsah chemických prvků byl zjištěn u hospodářských zvířat jen v ledvinách, případně v játrech. U starších dojnic a ovcí byla zjištěna nadlimitní koncentrace kadmia v ledvinách (3 x dojnice, 2 x ovce), což souvisí s jeho kumulací v organismu v přímém vztahu ke stáří zvířete. Rtuť nebyla v nadlimitní koncentraci zjištěna u žádného z vyšetřených vzorků.

U drůbeže nebyly zjištěny žádné nevyhovující hodnoty ve všech případech sledovaných reziduí léčiv a kontaminantů.

U lovné zvěře se ojediněle objevily vysoké hodnoty obsahu olova v důsledku kontaminace střelou obsahující olovo. V některých případech v souvislosti s tím došlo k zabavení výrobků ze zvěřiny.

V rámci programu se vyšetřilo více než 400 vzorků potravinářských výrobků (masných, mléčných, rybích a vaječných). Nevyhovující výsledky obsahu olova byly zjištěny u čtyřech vzorků uzenin a klobás ze zvěřiny a u jednoho vzorku dančí plece. Nevyhovující obsah polycyklických aromatických uhlovodíků SVS našla u dvou vzorků uzeného masa. Vaječné výrobky ve všech případech (21 vzorků) vyhověly limitům pro sledované analyty ze skupiny biocidů.

„Vzhledem k relativně nízkému procentu záchytu nevyhovujících výsledků lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu nadále za příznivou,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Příznivá je také skutečnost, že v předchozích dvou letech nebyly zaznamenány žádné nové případy kontaminace PCB v chovech skotu a prasat. „Ke zlepšení stavu v chovech skotu a prasat z hlediska sanace stájí a odstranění starých nátěrů s obsahem PCB přispěla významně důsledná kontrola a rozsáhlá informační kampaň vedená SVS,“ dodal Semerád.

Naopak veterinární dozor nebere na lehkou váhu nálezy antibiotik u hospodářských zvířat a také důkazy používání nepovolené malachitové zeleně k léčení nebo prevenci onemocnění chovaných ryb, hlavně pstruhů.

Podrobná zpráva o výsledcích monitoringu je k dispozici na internetových stránkách SVS.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 15.07.2019

SVS stahuje z trhu uzené šproty v oleji, mohou obsahovat úlomky kovu

 

SVS nařídila stáhnout z preventivních důvodů z prodeje šarži více než 24.000 konzerv uzených šprotů v oleji od lotyšského výrobce. Důvodem je nález úlomku kovu v jedné z konzerv spotřebitelem v České republice.

 

Zveřejněno: 12.07.2019

Veterinární inspektoři se v letním období zaměřují na farmářské trhy

 

SVS v rámci svého dozoru kontroluje prodej potravin živočišného původu také na populárních farmářských trzích. Přestože se počet závad při tomto druhu prodeje z dlouhodobého hlediska snižuje, je v porovnání s jinými oblastmi veterinárního dozoru stále poměrně vysoký.

 

Zveřejněno: 03.07.2019

Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní spotřebu ze zahraničí

 

Pro období letních dovolených Státní veterinární správa (SVS) připomíná, jaká pravidla platí při dovozu tzv. „svačinek“, tedy produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí do EU. Pro dovoz svačinek platí v rámci EU harmonizovaný přístup. Do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry, jogurty, aj.