CS / EN

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR

V České republice se africký mor u domácích prasat nevyskytuje a nikdy nevyskytoval. Onemocnění, jeho původce nebo protilátky proti němu byly doposud zjištěny výhradně u volně žijících prasat divokých.

V oblasti výskytu afrického moru u prasat divokých se nenacházejí žádné komerční chovy prasat domácích, které by v souladu s legislativou EU podléhaly omezujícím opatřením. Pokud by došlo k rozšíření oblasti výskytu afrického moru u prasat divokých tak, že by musela být nařízena omezující opatření pro komerční chovy prasat domácích, je v souladu s nařízeními Státní veterinární správy možno provádět přesuny prasat z takových chovů na jatka výhradně na základě veterinárního osvědčení vydaného krajskou veterinární správou.

Veterinární osvědčení k přemístění prasat na jatky může být vydáno pouze za splnění těchto podmínek:

  • přemisťovaná prasata pobývala v hospodářství po dobu alespoň 30 dní nebo od narození,
  • v období alespoň 30 dnů před datem přemístění nebyla do hospodářství přemístěna žádná prasata,
  • prasata byla v průběhu 15 dnů před přemístěním laboratorně vyšetřena na africký mor prasat s vyhovujícím výsledkem nebo pochází z hospodářství, ve kterém krajská veterinární správa provedla nejméně dvakrát ročně v intervalu nejméně 4 měsíců klinické vyšetření a odběr vzorků k laboratornímu vyšetření na africký mor prasat (s vyhovujícím výsledkem),
  • v hospodářství provádí krajská veterinární správa kontrolu biologické bezpečnosti nejméně jedenkrát za 3 měsíce,
  • v den přesunu je provedeno klinické vyšetření přemisťovaných prasat.

Závěrem lze tedy konstatovat, že maso z prasat domácích původem z ČR nemůže být zdrojem viru afrického moru prasat. V oblasti, kde se africký mor vyskytuje u volně žijících prasat divokých, nařídila Státní veterinární správa přísná pravidla biologické bezpečnosti v chovech prasat domácích a krajská veterinární správa jejich dodržování pravidelně kontroluje.

 

 


 

 

Statement of the State Veterinary Administration regarding risk of African swine fever from Czech pig meat

In the Czech Republic African swine fever does not occure and never occurred in domestic pigs. The disease or virus or antibodies were until now detected exclusively in feral pigs (wild boar).

In the Czech Republic, there are no commercial holdings of domestic pigs which would fall, according to EU legislation, under veterinary restrictions due to African swine fever. If the area where African swine fever occurs in feral pigs expanded and some commercial holdings of domestic pigs would fall under restrictions, it is ordered by the State Veterinary Administration that pigs from such holding may be moved to a slaughterhouse only with a veterinary certificate issued by the Regional Veterinary Administration.

The Regional Veterinary Administration issues the veterinary certificate for pigs intended for slaughter only when:

  • the pigs have been resident for a period of at least 30 days, or since birth, on this holding,
  • no live pigs have been introduced into this holding during a period of at least 30 days prior to the date of the movement to the slaughterhouse,
  • the pigs have been subjected to laboratory testing for African swine fever carried out with negative results within a period of 15 days prior to the date of the movement or the pigs come from a holding that has been subjected at least twice a year, with an interval of at least 4 months, to inspections by the Regional veterinary administration which included a clinical examination and sampling for laboratory testing with negative results,
  • bio-security requirements in this holding are inspected by the Regional veterinary administration at least with frequency once in every 3 months,
  • clinical examination for African swine fever has been carried out at the day of the movement.

In conclusion, pig meat from pigs originating in the Czech Republic pose no risk of transmission of the African swine fever virus. In the area where African swine fever occurs in feral pigs were ordered, by the State Veterinary Administration, strict rules for bio-security for holdings of domestic pigs. Observance of these rules is regularly checked by the Regional Veterinary Administration.

 

 

Odkaz na původní článek