CS / EN
29.03.2022

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinovém řetězci loni dále klesal

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla více než 95 000 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů. Meziročně se počet vyšetření zvýšil o více než 2000. Podíl nevyhovujících nálezů se meziročně mírně snížil z 0,05 % na 0,04 % a pokračoval tak několikaletý trend poklesu tohoto ukazatele. Počty odebraných vzorků i rozsah provedených vyšetření nebyl nepříznivě ovlivněn pandemií COVID-19 a opakovaně vyhlášeným nouzovým stavem.

Procento záchytu nevyhovujících výsledků je skutečně minimální a nadále se snižuje. Zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu v České republice nelze proto hodnotit jinak, než jako velmi příznivou,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

V krmivech pro hospodářská zvířata nebyly až na ojedinělé výjimky zjištěny nevyhovující koncentrace sledovaných látek. U krmných směsí pro drůbež byly zjištěny ve dvou případech nevyhovující koncentrace doplňkových látek – kokcidiostatik. Vyšetření podobně jako v předchozích letech nezjistila v chovech hospodářských zvířat a ryb ani nepovolené preventivní podávání léčiv prostřednictvím krmiv ani vody k napájení.

Stanoveným limitům vyhověly také všechny vzorky syrového ovčího a kravského mléka i slepičích vajec. Příznivé byly také výsledky vyšetření medů, v nichže nebyly zjištěny měřitelné koncentrace chlorovaných pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB), insekticidů ani léčivých veterinárních přípravků včetně těch zakázaných.

V chovech skotu nebylo prokázáno žádné nepovolené použití stimulátorů růstu či dalších zakázaných léčiv. Vzorky svaloviny a vnitřností telat a mladého skotu vyhověly také hygienickým limitům z hlediska těžkých kovů či pesticidů. Pouze u jednoho telete bylo zjištěno nadlimitní množství léčiva tulathromycinu. V několika případech bylo v ledvinách převážně starých krav zjištěno nadlimitní množství kadmia. Svalovina jedné krávy pak obsahovala měřitelnou koncentraci nepovoleného antimikrobika semikarbazidu. Následné šetření na farmě, odkud kráva pocházela, dosud neprokázalo příčinu tohoto zjištění.

Překročení limitů pro veterinární léčiva a ostatní sledované látky nebylo až na jednu výjimku zjištěno ani v chovech prasat na výkrm. Také všechny vzorky svalů, jater a ledvin odebraných v rámci plánovaného vyšetřování u prasnic vyhověly až na jeden případ stanoveným limitům. U jedné prasnice byly detekovány zbytky oxytetracyklinu ve svalovině a orgánech. Všechny vyšetřené vzorky drůbeže vyhověly nastaveným limitům.

Pokud jde o ryby, zde je z dlouhodobého hlediska hlavním problémem pravděpodobné používání zakázané malachitové zeleně coby léčiva. V loňském roce byla zjištěna nadlimitní hodnota této látky ve třech chovech pstruha a v jednom chovu sivena amerického. Vzhledem k tomu, že od 28. listopadu 2022 začne platit pro malachitovou zeleň čtyřikrát přísnější limit, je třeba, aby veterinární dozor i chovatelé věnovali této problematice nadále zvýšenou pozornost.

Limitům vyhověly také všechny vzorky svaloviny zvěře chované na farmách, Pouze jeden vzorek svaloviny z daňka obsahoval vyšší obsah olova po usmrcení olověnou střelou. U šesti prasat divokých ulovených ve stejné lokalitě byly zjištěny nadlimitní koncentrace DDT (chlorovaného pesticidu, který se u nás v zemědělství nepoužívá od roku 1974, v některých lokalitách však dodnes přetrvává v prostředí).

Vyšetřovány, tak jako každoročně, byly také vzorky potravinářských výrobků. U dvou vzorků uzených výrobků byla prokázána nadlimitní koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků. Jednalo se o malé výrobní provozy s „klasickou“ technologií uzení, kdy je uzené maso vystaveno kouřovým zplodinám s vysokým obsahem zdraví škodlivých látek  U dvou masných výrobků ze zvěřiny byla zjištěna nadlimitní koncentrace olova. Limitům na všechny sledované kontaminanty vyhověly všechny testované mléčné i vaječné výrobky.

Podrobné zprávy o výsledcích monitoringu jsou dostupné na webu SVS.Výsledky jsou součástí celoevropské zprávy.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Odkaz na původní článek