CS / EN
03.01.2019

Modernizace a zvýšení dostupnosti IKS SVS

Projekt „Modernizace a zvýšení dostupnosti IKS SVS“, registrovaný pod číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006458, je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu ČR.

Státní veterinární správa (dále také jen „SVS“) je orgánem státní správy v rezortu zemědělství s celostátní působností, který na základě zákona číslo 166/1999 Sb. vykonává ochranu spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochranu státního území České republiky, ochranu pohody zvířat a ochranu před jejich týráním.

Jedním ze stěžejních informačních systémů, který SVS využívá k výkonu své funkce, je odborný informační systém SVS (dále také jen „OIS SVS“). Jedná se o velmi rozsáhlý odborný informační systém, který se aktuálně skládá z šestnácti hlavních programových modulů, centrálního datového skladu a mnoha integračních vazeb na další informační systémy státní správy.

Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity technologické podpory při zajišťování klíčových činností SVS. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím rozšíření stávající funkcionality odborného informačního systému SVS o nově vyvinuté programové moduly a pořízením nového HW a SW vybavení pro jeho bezpečný a spolehlivý provoz.

Stávající odborný informační systém SVS bude rozšířen o 5 nově vyvinutých programových modulů:

  • Mobilní inspektor
  • Validace referenčních údajů z RÚIANu
  • Reportovací nástroj datového skladu
  • Online formuláře (SVL)
  • Editor tiskových sestav

Rozšířený odborný informační systém bude posléze implementován na nově pořízené HW a SW vybavení (fyzické servery, diskové pole, deduplikační zálohovací jednotka, virtualizační platforma VMware) a proveden závěrečný bezpečnostní audit nově implementovaného OIS SVS.

Klíčové aktivity projektu budou realizovány externími dodavateli společně s vybranými členy realizačního týmu projektu, termín dokončení realizace projektu je plánován na 30. 6. 2019.

 

Odkaz na původní článek