CS / EN
16.11.2022

Jednání vedoucích veterinárních služeb EU v Bruselu (9. 11. – 10. 11. 2022)

Ve dnech 9. 11. a 10. 11. 2022 se v Bruselu uskutečnilo další jednání Pracovní skupiny vedoucích veterinárních služeb zemí Evropské Unie (PS CVO) v rámci českého předsednictví v Radě Evropské Unie.

Čeští zástupci seznámili své kolegy z ostatních členských zemí s výsledky dotazníkového šetření mapujícího názory členských států na stav nařízení k hygieně potravin živočišného původu, od jehož přípravy uplynula již téměř dvě desetiletí. Z výsledků šetření zorganizovaného českým předsednictvím a z následné diskuse vyplynulo, že nařízení jako celek je v rámci EU vnímáno pozitivně, ale členské státy pociťují potřebu řady upřesnění a doplnění, aby norma lépe odpovídala potřebám praxe. Evropská komise (EK) dle vyjádření jejích zástupců neplánuje komplexní revizi nařízení na úrovni Evropského parlamentu a Rady, avšak přislíbila, že zaslané podněty v maximální míře zohlední v dílčích úpravách příloh nařízení, které jsou v její pravomoci.

Důležitým bodem jednání byla také problematika možné vakcinace drůbeže proti vysoce patogenní ptačí chřipce. Tato nákaza působí v posledních letech v Evropě rozsáhlé škody a je třeba hledat nové přístupy k ochraně chovů drůbeže. V souladu s platnými Závěry Rady ministrů zemědělství k této problematice proto členské státy sdílely zkušenosti s lokálním použitím vakcinace. Zástupci Státní veterinární správy se s ostatními delegáty podělili o své nedávné zkušenosti s použitím vakcín v chovu geneticky cenných českých hus na jihu Čech (národní genové rezervy). Francouzská delegace představila svůj projekt ověřování účinnosti vybraných vakcín u vodních drůbeže. Kompletní výsledky experimentu mají být představeny začátkem příštího roku. O své zkušenosti v této oblasti se podělily i některé další členské státy. EK a členské státy se dohodly na další koordinaci řešení této problematiky.

Významným příspěvkem do úsilí vyrovnat se s problematickou nákazovou situací bude i nové nařízení upravující používání veterinárních léčiv v boji proti vybraným nákazám zvířat, o jehož vrcholící přípravě EK informovala. Naopak poněkud protichůdně působí plánované snížení příspěvků na financování veterinárních programů ze strany EU v příštích letech. Jakkoli členské státy vnímají nezbytnost přizpůsobení dotačních nástrojů rozpočtovým možnostem, diskuse o prioritách politiky v oblasti ochrany zdraví zvířat rozhodně není u konce.

Představitelé Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) prezentovali nedávno publikovaná vědecká stanoviska k welfare prasat v chovech a k welfare zvířat při přepravě. Následně EK představila hlavní teze dlouho očekávaného zhodnocení současného stavu unijní legislativy na ochranu zvířat (Fitness Check). Obojí představuje významné milníky v rámci dlouhodobě připravované revizi unijní legislativy v oblasti welfare zvířat. Je zřejmé, že zavedení právní ochrany zvířat na úrovni EU byl krok správným směrem, v současné podobě však ne dostatečný. Aktualizace legislativy je nezbytná. Stanoviska EFSA poslouží jako důležitý podklad. Nové legislativní návrhy by měly být představeny koncem příštího roku. Členské země se shodly, že při plánované revizi legislativy bude nutné zohlednit specifika jednotlivých států a také ekonomická hlediska. Nutností bude také zavedení přechodného období pro realizaci z legislativy vyplynuvších změn. Význam problematiky podtrhuje mj. skutečnost, že téma bude zařazeno na jednání prosincové Rady AGRIFISH.

Projednána byla i celá řada dalších témat, například stále aktuální problematika afrického moru prasat, kdy byly představeny výstupy ze semináře zorganizovaného českým předsednictvím na konci září v Praze, či potřeba udržení funkčního veterinárního dozoru nad nákazovou situací na Ukrajině zasažené válečným konfliktem.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

 

České předsednictví při listopadovém jednání v Bruselu

Jednání vedoucích veterinárních služeb zemí EU

Zástupci SVS v Bruselu

Odkaz na původní článek