CS / EN
13.03.2018

Hlavní aktivity Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj v roce 2017

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj (KVS) při hodnocení roku 2017 zaznamenala nárůst projednávaných případů, řešila nebezpečné nákazy zvířat a výjimečné porušení v oblasti ochrany zvířat. 

Veterinární lékaři odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví provedli 6250 kontrol s 220 zjištěnými porušeními právních předpisů. Odpovídá to 3,52 % nevyhovujících zjištění. Nejčastější závady byly zjišťovány při skladování (nedodržení teplotního řetězce), dosledovatelnosti a provozní hygieně. Kontroly byly prováděny v potravinářských podnicích, stravovacích službách, centrálních skladech a obchodech. Největší důraz byl kladen na kontroly v místě určení, kam směřují zásilky potravin a surovin živočišného původu v rámci intrakomunitárního obchodu a také zásilky ze třetích zemí. Celkem bylo provedeno 1255 kontrol a odebráno 472 vzorků potravin a surovin živočišného původu při kontrolách v místě určení (podnik, kam bylo zboží dovezeno). U 17 vzorků, tj. v 3,6 % případech, bylo zjištěno porušení právních předpisů ve vztahu ke klamání spotřebitele nebo zdravotní závadnosti.

Ve spolupráci s Policií České republiky a Celní správou byly provedeny společné kontroly na silnicích a dálnicích na území Středočeského kraje.

V rámci státního veterinárního dozoru je důležitou součástí i monitoring cizorodých látek, který je prováděn každoročně v souladu s legislativou EU. V roce 2017 bylo odebráno pracovníky krajské veterinární správy 845 vzorků.

Při dosledování závadných potravin a krmiv, které jsou hlášeny informativním systémem RASFF (rychlý systém varování potravin a krmiv) KVS došetřovala 18 případů. V roce 2017 jsme aktivně řešili mimořádné kontrolní akce (MKA), které vyhlásila Státní veterinární správa. Celkem bylo vyhlášeno 6  MKA, při kterých bylo v rámci KVS provedeno 76 kontrolních akcí se zjištěním porušení v 5 případech.

Součástí veterinárního dozoru je také prohlídka jatečných zvířat před porážkou, během porážení a prohlídky po poražení. Na jatkách bylo poraženo 25 824 ks skotu, 351 064 ks prasat, 3 650 ks ovcí a koz, 8 586 991 ks drůbeže, 16 337 ks krůt a 6 066 ks králíků. Dále bylo prohlédnuto 46 265 ks spárkaté a pernaté zvěře.

Na základě mimořádných veterinárních opatřeních KVS provádí kontrolu dovozu kuřecího masa a polotovarů z Brazílie, kontrolujeme vejce a vaječné výrobky ze zemí EU z hlediska problematiky kauzy Fipronil.

KVS řešila hned na začátku loňského roku výskyt 5 ohnisek vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI) – ptačí chřipky u domácí drůbeže. Ohniska byla neprodleně zlikvidována utracením a neškodným odstraněním drůbeže. Na území Středočeského kraje také zasahovala dvě ochranná pásma z Libereckého a Plzeňského kraje. Celkem tedy bylo ve Středočeském kraji 7 ochranných pásem z důvodu výskytu vysoce patogenní aviární influenzy. V téže době probíhal i monitoring výskytu ptačí chřipky u volně žijících zvířat. Ohniska a ochranná pásma se vyskytovala v blízkosti řek a vodních ploch, na kterých se shromažďovali volně žijící ptáci.

V průběhu roku byl závažným problémem výskyt moru včelího plodu. Celkem byl zjištěn výskyt u 6 chovatelů včel ve třech okresech a to v okrese Praha východ, Příbram a Benešov. Několik stanovišť včelstev je v tzv. předběžných opatřeních, to znamená, že je podezření na výskyt moru včelího plodu a v roce 2018 v těchto stanovištích včel budou provedeny další kontroly.

Z nákaz přenosných ze zvířat na lidi byl zaznamenán výskyt brucelózy a tularémie u zajíců. Ve třech hospodářstvích s chovem skotu byl zjištěn výskyt trichofytózy (oparu lysivého) skotu. Podezření na tuberkulózu u dovezeného skotu se naštěstí nepotvrdilo. Proti letům minulým naopak vzrostl výskyt salmonel z prostředí u nosnic pro produkci konzumních vajec. Tato nákaza byla řešena u jednoho většího chovatele a jednoho z menších chovatelů nosnic.    

Veterinární inspektoři provedli několik šetření mimořádných událostí a hromadných úhynů. Jednalo se o 5 otrav včel, hromadný úhyn divokých prasat, hromadný úhyn drůbeže a domácích prasat, podezření na otravu ryb. Zasahovali též při nahlášených haváriích dopravních prostředků, které převážely živá zvířata.

Veterinární inspektoři se věnují především preventivním kontrolám a dále pak kontrolám na základě podnětu či stížnosti. V roce 2017 provedli úřední veterinární lékaři z odboru ochrany zdraví a pohody zvířat celkem 1 126 kontrol. Kontrola se zaměřila na chovy hospodářských zvířat z hledisky biologické bezpečnosti, používání veterinárních léčiv a biopreparátů a pohody zvířat. Dále KVS zkontrolovala: schválená plemenářská zařízení, některé soukromé veterinární lékaře, chovatele včel, chovatele drůbeže, schválené produkční podniky akvakultury, schválená zařízení pro obchodování se zvířaty, zoologické zahrady, chovy ovcí z hlediska odolnosti proti TSE. V současné době probíhá mimořádná kontrolní akce v chovech domácích prasat, která se věnuje především ochraně podniků a chovů domácích prasat proti africkému moru prasat. Tato nákaza se vyskytla v České republice v červnu roku 2017 na Zlínsku u divokých prasat a doposud se jí nepodařilo zlikvidovat ani přes přísná proti nákazová opatření.

Dozor nad ochranou zvířat proti týrání přinesl několik velkých a obtížně řešitelných kauz. Nejvýznamnějším byl případ týraných koní v Jankově na okrese Benešov. Při této kauze bylo odebráno několik desítek koní (hřebců, kobyl a hříbat) chovateli. Tito koně přešli nejdříve do náhradní péče a poté propadli státu. V současné době pobíhá dražba koní. Na samém konci roku 2017 byl dán návrh na tzv. náhradní péči pro několik desítek psů, které zanechala chovatelka bez vody a potravy téměř 10 dnů.

Práce veterinárních inspektorů odboru ochrany zdraví a pohody zvířat v terénu bývá velmi obtížná a někdy i nebezpečná. Při své práci se setkávají s různými typy lidí, často žijící na tzv. okraji společnosti. V nemnohých případech si přes stížnosti vyřizují účty bývalí partneři, sousedé a kamarádi. 

Od listopadu 2017 KVS začala proplácet zástřelné ve výši 1 tis. Kč za odlovené divoké prase. Toto opatření znamenalo značný nárůst agendy, aniž byla tato činnost personálně posílena. V současné době je proplaceno zástřelné za více jak 15 300 divokých prasat odlovených v roce 2017.

O velkém záběru činnosti KVS svědčí i to, že za loňský rok při správním řízení bylo uloženo 282 pokut v celkové hodnotě takřka 5 mil. Kč, což je 25 % z vybraných pokut v rámci celé ČR.

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít