Zveřejněno: 13.03.2018

Hlavní aktivity Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj v roce 2017

 

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj (KVS) při hodnocení roku 2017 zaznamenala nárůst projednávaných případů, řešila nebezpečné nákazy zvířat a výjimečné porušení v oblasti ochrany zvířat. 

Veterinární lékaři odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví provedli 6250 kontrol s 220 zjištěnými porušeními právních předpisů. Odpovídá to 3,52 % nevyhovujících zjištění. Nejčastější závady byly zjišťovány při skladování (nedodržení teplotního řetězce), dosledovatelnosti a provozní hygieně. Kontroly byly prováděny v potravinářských podnicích, stravovacích službách, centrálních skladech a obchodech. Největší důraz byl kladen na kontroly v místě určení, kam směřují zásilky potravin a surovin živočišného původu v rámci intrakomunitárního obchodu a také zásilky ze třetích zemí. Celkem bylo provedeno 1255 kontrol a odebráno 472 vzorků potravin a surovin živočišného původu při kontrolách v místě určení (podnik, kam bylo zboží dovezeno). U 17 vzorků, tj. v 3,6 % případech, bylo zjištěno porušení právních předpisů ve vztahu ke klamání spotřebitele nebo zdravotní závadnosti.

Ve spolupráci s Policií České republiky a Celní správou byly provedeny společné kontroly na silnicích a dálnicích na území Středočeského kraje.

V rámci státního veterinárního dozoru je důležitou součástí i monitoring cizorodých látek, který je prováděn každoročně v souladu s legislativou EU. V roce 2017 bylo odebráno pracovníky krajské veterinární správy 845 vzorků.

Při dosledování závadných potravin a krmiv, které jsou hlášeny informativním systémem RASFF (rychlý systém varování potravin a krmiv) KVS došetřovala 18 případů. V roce 2017 jsme aktivně řešili mimořádné kontrolní akce (MKA), které vyhlásila Státní veterinární správa. Celkem bylo vyhlášeno 6  MKA, při kterých bylo v rámci KVS provedeno 76 kontrolních akcí se zjištěním porušení v 5 případech.

Součástí veterinárního dozoru je také prohlídka jatečných zvířat před porážkou, během porážení a prohlídky po poražení. Na jatkách bylo poraženo 25 824 ks skotu, 351 064 ks prasat, 3 650 ks ovcí a koz, 8 586 991 ks drůbeže, 16 337 ks krůt a 6 066 ks králíků. Dále bylo prohlédnuto 46 265 ks spárkaté a pernaté zvěře.

Na základě mimořádných veterinárních opatřeních KVS provádí kontrolu dovozu kuřecího masa a polotovarů z Brazílie, kontrolujeme vejce a vaječné výrobky ze zemí EU z hlediska problematiky kauzy Fipronil.

KVS řešila hned na začátku loňského roku výskyt 5 ohnisek vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI) – ptačí chřipky u domácí drůbeže. Ohniska byla neprodleně zlikvidována utracením a neškodným odstraněním drůbeže. Na území Středočeského kraje také zasahovala dvě ochranná pásma z Libereckého a Plzeňského kraje. Celkem tedy bylo ve Středočeském kraji 7 ochranných pásem z důvodu výskytu vysoce patogenní aviární influenzy. V téže době probíhal i monitoring výskytu ptačí chřipky u volně žijících zvířat. Ohniska a ochranná pásma se vyskytovala v blízkosti řek a vodních ploch, na kterých se shromažďovali volně žijící ptáci.

V průběhu roku byl závažným problémem výskyt moru včelího plodu. Celkem byl zjištěn výskyt u 6 chovatelů včel ve třech okresech a to v okrese Praha východ, Příbram a Benešov. Několik stanovišť včelstev je v tzv. předběžných opatřeních, to znamená, že je podezření na výskyt moru včelího plodu a v roce 2018 v těchto stanovištích včel budou provedeny další kontroly.

Z nákaz přenosných ze zvířat na lidi byl zaznamenán výskyt brucelózy a tularémie u zajíců. Ve třech hospodářstvích s chovem skotu byl zjištěn výskyt trichofytózy (oparu lysivého) skotu. Podezření na tuberkulózu u dovezeného skotu se naštěstí nepotvrdilo. Proti letům minulým naopak vzrostl výskyt salmonel z prostředí u nosnic pro produkci konzumních vajec. Tato nákaza byla řešena u jednoho většího chovatele a jednoho z menších chovatelů nosnic.    

Veterinární inspektoři provedli několik šetření mimořádných událostí a hromadných úhynů. Jednalo se o 5 otrav včel, hromadný úhyn divokých prasat, hromadný úhyn drůbeže a domácích prasat, podezření na otravu ryb. Zasahovali též při nahlášených haváriích dopravních prostředků, které převážely živá zvířata.

Veterinární inspektoři se věnují především preventivním kontrolám a dále pak kontrolám na základě podnětu či stížnosti. V roce 2017 provedli úřední veterinární lékaři z odboru ochrany zdraví a pohody zvířat celkem 1 126 kontrol. Kontrola se zaměřila na chovy hospodářských zvířat z hledisky biologické bezpečnosti, používání veterinárních léčiv a biopreparátů a pohody zvířat. Dále KVS zkontrolovala: schválená plemenářská zařízení, některé soukromé veterinární lékaře, chovatele včel, chovatele drůbeže, schválené produkční podniky akvakultury, schválená zařízení pro obchodování se zvířaty, zoologické zahrady, chovy ovcí z hlediska odolnosti proti TSE. V současné době probíhá mimořádná kontrolní akce v chovech domácích prasat, která se věnuje především ochraně podniků a chovů domácích prasat proti africkému moru prasat. Tato nákaza se vyskytla v České republice v červnu roku 2017 na Zlínsku u divokých prasat a doposud se jí nepodařilo zlikvidovat ani přes přísná proti nákazová opatření.

Dozor nad ochranou zvířat proti týrání přinesl několik velkých a obtížně řešitelných kauz. Nejvýznamnějším byl případ týraných koní v Jankově na okrese Benešov. Při této kauze bylo odebráno několik desítek koní (hřebců, kobyl a hříbat) chovateli. Tito koně přešli nejdříve do náhradní péče a poté propadli státu. V současné době pobíhá dražba koní. Na samém konci roku 2017 byl dán návrh na tzv. náhradní péči pro několik desítek psů, které zanechala chovatelka bez vody a potravy téměř 10 dnů.

Práce veterinárních inspektorů odboru ochrany zdraví a pohody zvířat v terénu bývá velmi obtížná a někdy i nebezpečná. Při své práci se setkávají s různými typy lidí, často žijící na tzv. okraji společnosti. V nemnohých případech si přes stížnosti vyřizují účty bývalí partneři, sousedé a kamarádi. 

Od listopadu 2017 KVS začala proplácet zástřelné ve výši 1 tis. Kč za odlovené divoké prase. Toto opatření znamenalo značný nárůst agendy, aniž byla tato činnost personálně posílena. V současné době je proplaceno zástřelné za více jak 15 300 divokých prasat odlovených v roce 2017.

O velkém záběru činnosti KVS svědčí i to, že za loňský rok při správním řízení bylo uloženo 282 pokut v celkové hodnotě takřka 5 mil. Kč, což je 25 % z vybraných pokut v rámci celé ČR.


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 15.03.2018

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 12.3.2018

 

V České republice potvrzen historicky první výskyt afrického moru prasat v populaci prasat divokých. Vyšetření prokázala nákazu u dvou kusů uhynulých divokých prasat na Zlínsku. V následujícím článku naleznete aktualizované informace o vývoji nákazové situaci a činnosti SVS v souvislosti s případem. Naleznete zde také důležité související dokumenty.

 

Zveřejněno:

Se začínající sezónou farmářských trhů zahájí také SVS jejich kontroly

 

Již několik let spolu se začátkem jara začíná po celé České republice také sezóna farmářských trhů. Státní veterinární správa (SVS) tento způsob prodeje, který umožňuje nabízet produkty od lokálních výrobců, podporuje. Jelikož však venkovní způsob prodeje potravin s sebou nese zvýšená rizika, jsou prodejci pod dlouhodobým dohledem veterinárních inspektorů.

 

Zveřejněno: 14.03.2018

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj představuje výsledky za rok 2017

 

Státní veterinární správa a všechny krajské veterinární správy včetně KVS pro Ústecký kraj prožívaly výjimečně náročný rok. Nejvyšší pozornost byla věnována velmi nebezpečným nákazám – vysocepatogenní chřipce a africkému moru prasat, který byl zavlečen na území našeho státu poprvé v historii.