CS / EN
04.10.2016

Dnes si připomínáme Světový den zvířat

V souvislosti s dnešním svátkem patrona zvířat, sv. Františka z Assisi, si lidé a zainteresované organizace po celém světě již řadu let připomínají Světový den zvířat. Státní veterinární správa (SVS) není výjimkou a veškeré osvětové akce v této oblasti podporuje. Zlepšení životní pohody zvířat (welfare) i obecného povědomí o této problematice v České republice patří dlouhodobě mezi hlavní cíle Státní veterinární správy. Úřední veterinární lékaři v této oblasti každoročně provedou tisíce kontrol. I díky nim se welfare zvířat v ČR zlepšuje, přestože situace stále není ideální.

Hlavním pilířem dozorové činnosti SVS v oblasti ochrany zdraví zvířat a péče o jejich pohodu je tzv. Víceletý plán kontrol. Ten na základě analýzy rizika stanoví minimální roční frekvenci kontrol pro daný kalendářní rok. Při tvorbě plánu se zohledňuje například počet zvířat na hospodářství, jejich druh, datum poslední kontroly či nedostatky při provedených kontrolách.  Zásadní právní normou v této oblasti je zákon na ochranu zvířat proti týrání vycházející z mezinárodních předpisů vydaných Radou Evropy a Evropským Společenstvím.

V období od začátku ledna do konce srpna letošního roku provedli úřední veterinární lékaři SVS v oblasti welfare cca 4 800 kontrol, z toho při téměř 700 kontrolách zjistili nějakou závadu. Zhruba v polovině případů závad se jednalo o týrání ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nadpoloviční většina kontrol (cca 2 600) se týkala zájmových zvířat čili domácích mazlíčků. Více než 1 900 kontrol připadlo na chovy hospodářských zvířat. Při kontrolách bylo zkontrolováno více než 6 milionů zvířat, z toho 5,2 milionu představovala zvířata hospodářská. Kontrolována jsou však také zvířata v cirkusech, v ZOO, ostatní volně žijící zvířata či laboratorní zvířata. Ve více než 1 600 případech byla kontrola provedena na základě obdrženého podnětu.

Od začátku 90. let 20. století dochází díky osvětě i důsledným kontrolám dodržování legislativy celkově k zlepšování podmínek chovu hospodářských zvířat, pokud jde o podmínky prostředí i péči o zvířata. Problémy se projevují zejména u chovatelů, kteří nemají dostatek znalostí a zkušeností. Problematické bývají někdy ne zcela vydařené přestavby stájí a chovných prostor. U chovu zájmových zvířat v posledních letech přibývá obdržených podnětů, což svědčí o rostoucím zájmu veřejnosti o tuto problematiku. Mnoho podání je opodstatněných, velká část je však charakteru občanskoprávního (sousedské spory, pokousání zvířat jiným zvířetem apod.). Je vhodné zdůraznit, že ne každé porušení podmínek chovu a povinností chovatele daných legislativou znamená týrání zvířat tak, jak to vnímá veřejnost, to znamená, že porušení má za následek poškození zdraví nebo úhyn daného zvířete. U těch „nejhorších“ případů týrání s následkem pro zvíře je častokrát rozhodující selhání lidského faktoru (nevědomost, nedbalost). Jsou to extrémní případy, které nelze paušalizovat a vztahovat obecně na všechny chovatele, u kterých SVS zjistí nedostatek.

Podobně jako v předchozích letech, i letos SVS spoluorganizuje mezinárodní konferenci o welfare zvířat na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně (VFU Brno). Již 23. ročník této konference se pod názvem „Ochrana zvířat a welfare 2016“ uskuteční ve čtvrtek 6. října 2016. Mezi témata přednášek a diskusí budou letos patřit například problematika bioetiky, welfare v chovech prasat, canisterapie či welfare psů v útulcích. Konference je volně přístupná veřejnosti, je však nutné se na ni předem zaregistrovat na VFU Brno.

 

Mgr. Petr Pejchal

oddělení vnější komunikace

Odkaz na původní článek