Zveřejněno: 07.03.2018

Činnost Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj v roce 2017

 

Rok 2017 byl pro Krajskou veterinární správu pro Karlovarský kraj (KVS) značně náročný, ale i plný nových zkušeností. KVS v oblasti nákaz řešila zkraje roku 2017 především ptačí chřipku a od jeho poloviny se soustředila na nákazu zcela novou – africký mor prasat. V oblasti hygieny potravin KVS participovala na společných kontrolách s policisty a celníky a rovněž se v rámci mimořádných kontrolních akcí zaměřila na kauzy fipronil nebo dovoz masa z Brazílie.

Karlovarský kraj byl jedním z krajů, v nichž ptačí chřipka zasáhla i velkochovy drůbeže. V lednu byly nalezeny první kusy nakažených labutí a divokých kachen na řece Ohři. Přestože KVS opakovaně informovala chovatele o nutnosti preventivních a ochranných opatření proti zavlečení nákazy do chovů domácího ptactva, koncem února se potvrdilo první ohnisko aviární influenzy v malochovu drůbeže. Následně byla nákaza zavlečena do dvou velkochovů. Poslední ohnisko v malochovu, které se stalo zároveň posledním ohniskem i v celé ČR, skončilo 4. dubna 2017. Celkem se v rámci likvidace nákazy v Karlovarském kraji utratilo 31 632 kusů drůbeže.  

Další nákaza, která nepřímo ovlivnila činnost i KVS pro Karlovarský kraj, byl africký mor prasat, který koncem června propukl ve Zlínském kraji u černé zvěře. „Ve stejném období došlo ke zvýšení nálezů uhynulých divokých prasat i v našem kraji. Všechny tyto kusy je nutné v co nejkratší době dopravit na vyšetření do Státního veterinárního ústavu, resp. do asanačního podniku. Pokud se v minulých letech nacházelo za celý rok 2 – 5 uhynulých kusů, za druhé pololetí loňského roku jich bylo 57. V krátké době bylo nutné dostat informace o závažnosti této nákazy k myslivcům i chovatelům domácích prasat,“ uvedla Mária Slepičková, ředitelka KVS pro Karlovarský kraj. Za nalezené uhynulé kusy se nálezcům proplácelo 1000 Kč.

V souvislosti s nutností podpořit odlov černé zvěře Ministerstvo zemědělství zařadilo do Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace povinnost myslivců nechat každý kus ulovené černé zvěře vyšetřit na Aujeszkyho chorobu (ACH). Za odevzdaný vzorek byl myslivci vyplácen příspěvek 1000 korun. Od října 2017 se v Karlovarském kraji vyšetřilo 2937 divokých prasat a celkem se za nalezené uhynulé kusy a vyšetření na ACH vyplatilo takřka 3 miliony Kč.

Za zmínku stojí i další nákaza, kterou je infekční bovinní rinotracheitida skotu (IBR). Ozdravování chovů v ČR bylo zahájeno v roce 2006. V Karlovarském kraji se povedlo tento ozdravní program splnit a v současné době je kraj této nákazy prostý.

V loňském roce KVS vydala 611 veterinárních osvědčení TRACES pro obchodování se zvířaty v rámci EU. Jednalo se o jatečný skot a prasata, ale i o zájmová zvířata, především psy. Z méně tradičních zvířat šlo například o čtyři orly a 53 ostatních dravců vyvezených do Spojených arabských emirátů. V roce 2016 bylo těchto osvědčení vydáno 672.

V oblastí ochrany zdraví a pohody zvířat se v roce 2017 provedlo 181 kontrol hospodářských i zájmových zvířat, z čehož se ve 20 případech zjistilo minimálně jedno porušení. Za tato porušení bylo do teď vydáno 14 pokut v celkové výši 108 000 korun. K dalšímu řešení bylo podáno 6 podnětů obcím s rozšířenou působností, což je ve srovnatelné s rokem předešlým (5 podnětů). Výše pokut ukazuje na mírné zlepšení situace v oblasti péče o zdraví zvířat v porovnání s rokem 2016, kdy za 24 porušení zákona byly uděleny pokuty v celkové výši 148 600 korun. Počty podnětů od obyvatel pro zanedbání péče o zvířata se meziročně naopak zvýšily. Poměrně často se však jedná o podněty neopodstatněné, resp. o snahu vyřizovat si sousedské spory. 

Neméně důležitou částí státního veterinárního dozoru je dozor v oblasti hygieny výroby potravin a jejich uvádění na trh. V rámci této oblasti se uskutečnilo celkem 1 018 kontrol, z čehož v 53 případech byly zjištěny závažné nedostatky. Jednalo se především o nedodržení legislativou předepsaných teplot při skladování masa a uzenin při prodeji, prodej potravin s prošlým datem použitelnosti a nedostatky v kvalitě potravin.  Za tyto prohřešky uložila KVS pokuty v celkové výši 420 000 Kč, což je proti roku 2016 zhruba o 15 procent vyšší částka. V roce 2016 bylo kontrol v oblasti živočišných potravin mírně více (1051). Mírně vyšší byl také počet zjištěných porušení, kterých bylo 59. K meziročnímu nárůstu udělených pokut došlo v důsledku častějších případů opakovaných porušení u stejných provozovatelů. Opakované závady jsou zpravidla pokutovány vyššími částkami než první zjištěné nedostatky.

Inspektoři dále prováděli kontroly v rámci mimořádných kontrolních akcí. V terénu bylo provedeno 13 společných kontrolních akcí s Celní správou a Policií České republiky zaměřených na přepravu potravin živočišného původu a zvířat. Tyto kontroly však nezjistily žádná pochybení.

V roce 2017 bylo v Karlovarském kraji poraženo 32 kusů skotu domácí porážkou. Ani tady veterinární inspektoři nezjistili žádné závady.

„Z těch akcí, které našim inspektorům přinášely i radost, bych vzpomněla celostátní akci „Máme rádi zvířata“ pro děti z mateřských škol, v rámci které proběhly přednášky v 9 vybraných školkách kraje o zásadách správného chování k domácím i volně žijícím zvířatům. Druhou akci uspořádala přímo naše KVS. Jednalo se o přednášku o životě zvířat na Zemi, která byla doprovázená výtvarnou soutěží „Svět zvířat“ pro děti SOS vesničky Karlovy Vary. Autoři nejlepších obrázků byli odměněni hodnotnými cenami. Obě akce měly u dětí veliký ohlas.“, uvedla na závěr ředitelka krajské veterinární správy.


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 21.03.2019

Další podařená akce veterinárních inspektorů s celníky

 

V sobotu 16. března si pražští celníci, přímo v areálu velkotržnice Sapa v Praze 4 – Libuši, vybrali ke své kontrole nákladní vozidlo Renault Master pražské imatrikulace. Kontrolní akce se ten den rovněž účastnili pracovníci Státní veterinární správy. A tip se vydařil. V nákladovém prostoru a rovněž v kabině řidiče bylo nalezeno celkem 210 kg vepřových vnitřností, z nichž většina není určena pro lidskou spotřebu

 

Zveřejněno: 19.03.2019

Kuřecí maso z Polska prodávané v Praze obsahovalo salmonely

 

SVS informuje, že na českém trhu se vyskytla zásilka 300 kilogramů chlazeného čerstvého kuřecího masa z Polska, v nichž vyšetření prokázalo bakterie salmonely. Maso bylo prodáváno ve čtyřech pražských prodejnách firmy Miloš Křeček KK, s. r. o. Maso již bylo prodáno konečným spotřebitelům, je po datu spotřeby a s největší pravděpodobností tak již bylo zkonzumováno.

 

Zveřejněno: 14.03.2019

SVS ruší většinu mimořádných opatření ve vztahu k africkému moru prasat

 

SVS dnes zrušila ve vztahu k AMP mimořádná veterinární opatření stanovující zamořenou oblast na Zlínsku a také tzv. oblast s intenzivním odlovem. V souvislosti s tím přestávají platit mimořádná veterinární opatření vyhlášená pro tato území ve vztahu k AMP. V souvislosti s tím je ukončeno mimo jiné vyplácení zástřelného za ulovená divoká prasata. Lidé v zamořené oblasti si budou moci v případě zájmu opět pořídit domácí prasata na výkrm…