Zveřejněno: 07.03.2018

Činnost Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj v roce 2017

 

Rok 2017 byl pro Krajskou veterinární správu pro Karlovarský kraj (KVS) značně náročný, ale i plný nových zkušeností. KVS v oblasti nákaz řešila zkraje roku 2017 především ptačí chřipku a od jeho poloviny se soustředila na nákazu zcela novou – africký mor prasat. V oblasti hygieny potravin KVS participovala na společných kontrolách s policisty a celníky a rovněž se v rámci mimořádných kontrolních akcí zaměřila na kauzy fipronil nebo dovoz masa z Brazílie.

Karlovarský kraj byl jedním z krajů, v nichž ptačí chřipka zasáhla i velkochovy drůbeže. V lednu byly nalezeny první kusy nakažených labutí a divokých kachen na řece Ohři. Přestože KVS opakovaně informovala chovatele o nutnosti preventivních a ochranných opatření proti zavlečení nákazy do chovů domácího ptactva, koncem února se potvrdilo první ohnisko aviární influenzy v malochovu drůbeže. Následně byla nákaza zavlečena do dvou velkochovů. Poslední ohnisko v malochovu, které se stalo zároveň posledním ohniskem i v celé ČR, skončilo 4. dubna 2017. Celkem se v rámci likvidace nákazy v Karlovarském kraji utratilo 31 632 kusů drůbeže.  

Další nákaza, která nepřímo ovlivnila činnost i KVS pro Karlovarský kraj, byl africký mor prasat, který koncem června propukl ve Zlínském kraji u černé zvěře. „Ve stejném období došlo ke zvýšení nálezů uhynulých divokých prasat i v našem kraji. Všechny tyto kusy je nutné v co nejkratší době dopravit na vyšetření do Státního veterinárního ústavu, resp. do asanačního podniku. Pokud se v minulých letech nacházelo za celý rok 2 – 5 uhynulých kusů, za druhé pololetí loňského roku jich bylo 57. V krátké době bylo nutné dostat informace o závažnosti této nákazy k myslivcům i chovatelům domácích prasat,“ uvedla Mária Slepičková, ředitelka KVS pro Karlovarský kraj. Za nalezené uhynulé kusy se nálezcům proplácelo 1000 Kč.

V souvislosti s nutností podpořit odlov černé zvěře Ministerstvo zemědělství zařadilo do Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace povinnost myslivců nechat každý kus ulovené černé zvěře vyšetřit na Aujeszkyho chorobu (ACH). Za odevzdaný vzorek byl myslivci vyplácen příspěvek 1000 korun. Od října 2017 se v Karlovarském kraji vyšetřilo 2937 divokých prasat a celkem se za nalezené uhynulé kusy a vyšetření na ACH vyplatilo takřka 3 miliony Kč.

Za zmínku stojí i další nákaza, kterou je infekční bovinní rinotracheitida skotu (IBR). Ozdravování chovů v ČR bylo zahájeno v roce 2006. V Karlovarském kraji se povedlo tento ozdravní program splnit a v současné době je kraj této nákazy prostý.

V loňském roce KVS vydala 611 veterinárních osvědčení TRACES pro obchodování se zvířaty v rámci EU. Jednalo se o jatečný skot a prasata, ale i o zájmová zvířata, především psy. Z méně tradičních zvířat šlo například o čtyři orly a 53 ostatních dravců vyvezených do Spojených arabských emirátů. V roce 2016 bylo těchto osvědčení vydáno 672.

V oblastí ochrany zdraví a pohody zvířat se v roce 2017 provedlo 181 kontrol hospodářských i zájmových zvířat, z čehož se ve 20 případech zjistilo minimálně jedno porušení. Za tato porušení bylo do teď vydáno 14 pokut v celkové výši 108 000 korun. K dalšímu řešení bylo podáno 6 podnětů obcím s rozšířenou působností, což je ve srovnatelné s rokem předešlým (5 podnětů). Výše pokut ukazuje na mírné zlepšení situace v oblasti péče o zdraví zvířat v porovnání s rokem 2016, kdy za 24 porušení zákona byly uděleny pokuty v celkové výši 148 600 korun. Počty podnětů od obyvatel pro zanedbání péče o zvířata se meziročně naopak zvýšily. Poměrně často se však jedná o podněty neopodstatněné, resp. o snahu vyřizovat si sousedské spory. 

Neméně důležitou částí státního veterinárního dozoru je dozor v oblasti hygieny výroby potravin a jejich uvádění na trh. V rámci této oblasti se uskutečnilo celkem 1 018 kontrol, z čehož v 53 případech byly zjištěny závažné nedostatky. Jednalo se především o nedodržení legislativou předepsaných teplot při skladování masa a uzenin při prodeji, prodej potravin s prošlým datem použitelnosti a nedostatky v kvalitě potravin.  Za tyto prohřešky uložila KVS pokuty v celkové výši 420 000 Kč, což je proti roku 2016 zhruba o 15 procent vyšší částka. V roce 2016 bylo kontrol v oblasti živočišných potravin mírně více (1051). Mírně vyšší byl také počet zjištěných porušení, kterých bylo 59. K meziročnímu nárůstu udělených pokut došlo v důsledku častějších případů opakovaných porušení u stejných provozovatelů. Opakované závady jsou zpravidla pokutovány vyššími částkami než první zjištěné nedostatky.

Inspektoři dále prováděli kontroly v rámci mimořádných kontrolních akcí. V terénu bylo provedeno 13 společných kontrolních akcí s Celní správou a Policií České republiky zaměřených na přepravu potravin živočišného původu a zvířat. Tyto kontroly však nezjistily žádná pochybení.

V roce 2017 bylo v Karlovarském kraji poraženo 32 kusů skotu domácí porážkou. Ani tady veterinární inspektoři nezjistili žádné závady.

„Z těch akcí, které našim inspektorům přinášely i radost, bych vzpomněla celostátní akci „Máme rádi zvířata“ pro děti z mateřských škol, v rámci které proběhly přednášky v 9 vybraných školkách kraje o zásadách správného chování k domácím i volně žijícím zvířatům. Druhou akci uspořádala přímo naše KVS. Jednalo se o přednášku o životě zvířat na Zemi, která byla doprovázená výtvarnou soutěží „Svět zvířat“ pro děti SOS vesničky Karlovy Vary. Autoři nejlepších obrázků byli odměněni hodnotnými cenami. Obě akce měly u dětí veliký ohlas.“, uvedla na závěr ředitelka krajské veterinární správy.


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 22.05.2019

SVS dosud nařídila či nařídí mimořádná veterinární opatření 12 příjemcům zásilek drůbežího masa

 

SVS dosud na základě zjištění přítomnosti salmonel v drůbežím mase nařídila či nařídí individuální mimořádná veterinární opatření (MVO) celkem dvanácti příjemcům zásilek masa ze zahraničí. Ve všech případech se jednalo o maso původem z Polska.

 

Zveřejněno: 17.05.2019

Výrobce kebabu z Prachaticka přepravoval více než tunu kuřecího masa v nevhodných podmínkách

 

Policisté na benzínové stanici v Českém Krumlově zajistili dvě dodávky mezi nimiž probíhala překládka více než šesti desítek přepravek chlazeného kuřecího masa. Při kontrole, kterou na místě provedli, veterinární inspektoři zjistili, že se jedná o maso neznámého původu, k němuž nemá přepravce žádné doklady.

 

Zveřejněno: 12.05.2019

SVS prezentuje svou činnost na Národní výstavě hospodářských zvířat

 

SVS se letos po dvou letech opět účastní Národní výstavy hospodářských zvířat, která se koná na brněnském výstavišti od 12. do 15. května. Vedle Národní výstavy na výstavišti souběžně proběhne také Veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstava myslivosti. SVS představí svou činnost veřejnosti na stánku SVS umístěném v pavilonu P.