Jaké jsou podmínky pro cestování (neobchodní přesun) / dovoz (obchodní přesun) zvířat v zájmovém chovu (psi, kočky, …) ze země mimo EU do ČR?

 

Při dovozu do EU jsou podmínky neobchodního přesunu zájmových zvířat harmonizovány nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013. Informace o podmínkách neobchodního přesunu zvířat v zájmovém chovu jsou uveřejněny také na webových stránkách SVS (zde).

Podmínky pro obchodní přesun psů, koček a fretek jsou stanovené ve směrnici Rady č. 92/65/EHS, v platném znění, a v prováděcím rozhodnutí Komise č. 2013/519/EU ze dne 21. října 2013. Příslušné průvodní dokumenty lze nalézt na webových stránkách SVS (zde). V případě obchodního přesunu ostatních zvířat v zájmovém chovu (např. plazů, obojživelníků nebo hlodavců) je nutné zažádat SVS o stanovení veterinárních podmínek, jelikož podmínky dovozu těchto zvířat EU neharmonizuje. Žádost by měl dovozce zaslat na SVS prostřednictvím podatelny, a to na adresu epodatelna@svscr.cz.

 

Jaké jsou možnosti přepravy psa (např. autem, letadlem) a jaké podmínky musí být splněny?

 

Pokud jde o přepravu zvířete autem, legislativně je upraven pouze požadavek, že při přepravě živých zvířat nesmí být ohrožena jak bezpečnost řidiče, přepravovaných osob a zvířat, tak bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Zákon už však dále nespecifikuje, jak konkrétně má být tento požadavek zrealizován a jakými bezpečnostními prvky má být auto vybaveno. Na trhu je velká nabídka ochranných prvků, jako jsou například autopásy, různé oddělovací přepážky, autosítě nebo přepravky do kufru.

Při vlastní cestě by se měly dělat přestávky, v létě je třeba dát pozor na dehydrataci a přehřátí zvířete –  proto je důležité zvíře pravidelně napájet. Pokud bývá zvířeti v autě nevolno a zvrací, je možné v lékárně zakoupit léky, které zvracení potlačují, a podat je zvířeti před cestou dle doporučení uvedeného v příbalovém letáku.

Pokud jde o leteckou přepravu, v kabině letadla společně se svým majitelem (jako „kabinové zavazadlo“) mohou většinou cestovat pouze kočky a psi malých plemen, v ostatních případech jsou zvířata přepravována v nákladovém prostoru letadla (a to buď jako „odbavené zavazadlo“ nebo jako „zboží“ tzv. cargo) – výjimku tvoří záchranářští a policejní psi ve službě a asistenční psi pro cestující se zdravotním postižením, kteří jsou zpravidla přepravováni v kabině letadla. Vzhledem k tomu, že podmínky přepravy se u jednotlivých leteckých společností liší (a ne všechny letecké společnosti přepravu zvířat vůbec umožňují), je potřeba se na konkrétní možnosti a podmínky přepravy předem informovat u příslušné letecké společnosti.

 

Jaký je rozdíl mezi neobchodním a obchodním přesunem zvířat v zájmovém chovu (psi, kočky)?

 

Pokud jde o přesun mezi členskými státy EU nebo přesun ze zemí mimo EU (tzv. třetích zemí) do některého z členských států EU, je pojem „neobchodní přesun“ definován nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 jako přesun, jehož cílem není prodej ani převod vlastnictví zvířete v zájmovém chovu, přičemž zvíře v zájmovém chovu po celou dobu neobchodního přesunu provází svého majitele nebo oprávněnou osobu. Konkrétní pravidla pro neobchodní přesun zvířat v zájmovém chovu jsou uvedena rovněž v daném nařízení. Např. u psů, koček a fretek je stanovený maximální počet zvířat, která mohou majitele nebo oprávněnou osobu v rámci jednoho neobchodního přesunu doprovázet, na 5 ks. Informace o neobchodním přesunu  z členských států EU i ze zemí mimo EU jsou uveřejněny na webových stránkách Státní veterinární správy (zde).

 

Jaké druhy zvířat patří (z pohledu dovozu ze zemí mimo EU do ČR a přesunu v rámci EU) mezi zvířata v zájmovém chovu?

 

Mezi zvířata v zájmovém chovu se řadí pouze ta zvířata, která jsou uvedena v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, tj:

  • část A, přílohy I: psi, kočky a fretky
  • část B, přílohy I: bezobratlí (s výjimkou včel a čmeláků, a měkkýšů a korýšů), okrasní vodní živočichové, obojživelníci, plazi, ptáci, hlodavci a králíci jiní než ti, kteří jsou určeni k produkci potravin)
 

Co znamená termín „třetí země“?

 

Termín „třetí země“ zahrnuje všechny země mimo území Evropské unie (EU).

1