Zveřejněno: 15.03.2018

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 12.3.2018

 

12. 3. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 22 nalezených uhynulých divokých prasat. Vyšetřeno ve Státním veterinárním ústavu bylo dosud 20 vzorků. Africký mor prasat (AMP)  byl potvrzen u dvou kusů nalezených v katastrálních územích Kostelec u Zlína a Lípa nad Dřevnicí ve vysoce rizikové oblasti. V 18 případech bylo vyšetření negativní.  V současné době se čeká na výsledek vyšetření dvou zbývajících kusů. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 202 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo u jednoho kusu odloveného v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud zastřeleno 1449 divokých prasat. Z toho nejvíce v okresech Hodonín (253), Uherské Hradiště (238) a Kroměříž (207). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.
Do včerejší půlnoci 11. 3. měly neregistrované chovy v zamořené oblasti povinnost dle mimořádných veterinárních opatření porazit všechna prasata.  Dle údajů SVS se jedná cca o 30 prasat.
Od dnešního dne pak začínají probíhat kontroly SVS, zda neregistrované chovy provedly nařízené porážky. V řádu dnů budou zkontrolovány všechny chovy, jichž se povinnost týká.

5. 3. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 20 nalezených uhynulých divokých prasat. Vyšetřeno ve Státním veterinárním ústavu bylo dosud 15 vzorků. Africký mor prasat (AMP)  byl potvrzen u jedné bachyně nalezené v katastrálním území Kostelec ve vysoce rizikové oblasti, ve 14 případech bylo vyšetření negativní.  V současné době se čeká na výsledek vyšetření pěti zbývajících kusů. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 141 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo u jednoho kusu odloveného v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo v průběhu února zastřeleno 1414 divokých prasat. Z toho nejvíce v okresech Uherské Hradiště (238), Hodonín (233) a Kroměříž (206). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

22. 2. 2018
Rozšíření zamořené oblasti a nařízené porážky
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj dnes vydala nová veterinární opatření, která rozšiřují zamořenou oblast o 17 katastrů. Zamořená oblast se nově zvětšuje o katastrální území obcí 606570 Bohuslavice u Zlína, 614831 Březůvky, 631396 Doubravy, 643289 Horní Lhota u Luhačovic, 663379 Karlovice u Zlína, 716766 Kvítkovice u Otrokovic, 680982 Lhota u Zlína, 686981 Loučka I, 798452 Loučka II, 710024 Oldřichovice u Napajedel, 726877 Podhradí u Luhačovic, 733938 Provodov na Moravě, 745952 Salaš u Zlína, 747106 Sehradice 750611 Slopné, 773697 Újezd u Valašských Klobouk, 788 317 Vysoké Pole.
K rozšíření zamořené oblasti došlo v reakci na nedávné pozitivní nálezy a odlovy divokých prasat a rovněž na základě konzultace s Evropskou komisí, která zvětšení zamořené oblasti také doporučila. Poslední pozitivní nálezy a odlovy jsou v katastrech Želechovice, Kudlov a Lípa (v oblasti vně ohradníků) a přiblížily se k jižní hranici zamořené oblasti. Proto dochází k rozšíření ochranného pásma, které má logicky za cíl vyšší obranu před potenciálním rozšířením afrického moru prasat do dalších lokalit.
Druhé opatření, které je součástí mimořádných veterinárních opatření, jsou nařízené porážky prasat v neregistrovaných chovech v nově vymezené (rozšířené) zamořené oblasti. V obcích uvnitř zamořené oblasti se nařizuje všem chovatelům domácích prasat v hospodářství porazit do 24:00 hodin dne 11. 3. 2018 všechna prasata v neregistrovaných hospodářstvích. Všem chovatelům domácích prasat v neregistrovaných chovech v uvedených obcích se současně zakazuje od 12. 3. 2018 chovat domácí prasata. Nařízené porážky se týkají 103 domácích prasat v 54 neregistrovaných chovech, které se nacházejí v nově rozšířené zamořené oblasti.
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán uložit pokutu až do výše 100 tis. Kč, jde-li o fyzickou osobu a 2 mil. Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Mapa zamořené oblasti AMP - rozšíření o KÚ 2018-02-20 (1,9 MB)

20. 2. 2018
Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 12 nalezených uhynulých divokých prasat. Vyšetřeno ve Státním veterinárním ústavu bylo dosud 10 vzorků. Africký mor prasat (AMP)  byl potvrzen u jedné bachyně nalezené v katastrálním území Kostelec ve vysoce rizikové oblasti, v devíti případech bylo vyšetření negativní.  V současné době se čeká na výsledek vyšetření dvou zbývajících kusů. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 66 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo u jednoho kusu odloveného v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků.  V oblasti s intenzivním odlovem bylo v průběhu února zastřeleno 770 divokých prasat. Z toho nejvíce v okresech Kroměříž (126), Hodonín (120) a Uherské Hradiště (112). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

15. 2. 2018
Od prvního případu v červnu 2017 do konce ledna 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín na zhruba 40 procent jeho výměry, (viz mapa nové zamořené oblasti) byl africký mor prasat potvrzen celkem u 200 nalezených uhynulých divokých prasat na Zlínsku. Z tohoto množství bylo 190 případů z oblasti ohraničené ohradníky, vně ohradníků bylo nalezeno zbývajících deset z pozitivně testovaných prasat. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo za celou dobu existence původní zamořené oblasti nalezeno a vyšetřeno celkem 91 uhynulých divočáků. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 73 prasat – všechna byla vyšetřena s negativním výsledkem.
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo ve stejném období uloveno nebo odchyceno do pasti celkem 648 divokých prasat, z toho u 17 z nich potvrdilo vyšetření africký mor prasat. V zelené zóně bylo odstřeleno 1874 divočáků, AMP nebyl zjištěn ani u jednoho z nich.
V průběhu února eviduje SVS zatím dva pozitivní případy AMP – jeden u uhynulého kusu a jeden u uloveného kusu. Oba pocházejí z vysoce rizikové oblasti. Podrobnější údaje o nálezech a odlovech divokých prasat po zmenšení zamořené oblasti zveřejní SVS v řádu dnů.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo do konce ledna odloveno celkem 12601 divokých prasat – nejvíce v okresech Uherské Hradiště (2408) a Kroměříž (2161). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

5. 2. 2018
V reakci na zmenšení zamořené oblasti vydala dnes SVS následující mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nákazy africkým morem prasat do chovů domácích prasat. Povinnosti chovatelů v zamořené oblasti zůstávají shodné jako určila již předchozí nařízení. Zhruba o 60 procent se však zmenšuje oblast, kde tento zpřísněný režim platí. Opatření í se dle nového nařízení týkají následujících katastrálních území obci: 
60967 Bratřejov u Vizovic, 61440 Březnice u Zlína, 61469 Březová u Zlína, 62571 Dešná u Zlína, 3534 Dolní Ves, 63274 Držková, 63535 Fryšták, 63536 Horní Ves u Fryštáku, 64578 Hostišová, 64824 Hrobice na Moravě, 65031 Hvozdná, 65391 Chrastěšov, 63586 Jaroslavice u Zlína, 65768 Jasenná na Moravě, 66434 Kašava, 66604 Klečůvka, 67013 Kostelec u Zlína, 63589 Kudlov, 63605 Lhotka u Zlína, 68151 Lhotsko, 79586 Lípa nad Dřevnicí, 63611 Louky nad Dřevnicí, 68897 Lukov u Zlína, 68905 Lukoveček, 68913 Lutonina, 79588 Lužkovice, 63598 Malenovice u Zlína, 63617 Mladcová, 70415 Neubuz, 71342 Ostrata, 72384 Podkopná Lhota, 63614 Prštné, 63581 Příluky u Zlína, 73728 Racková, 78973 Raková, 75079 Slušovice, 67014 Štípa, 63602 Tečovice, 76827 Trnava u Zlína, 77253 Ublo, 77802 Velíková, 78058 Veselá u Zlína, 63540 Vítová, 78319 Vizovice, 78384 Vlčková, 78716 Všemina, 78974 Zádveřice, 63556 Zlín, 79590 Želechovice nad Dřevnicí.

1. 2. 2018
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj vydala dnes nová mimořádná veterinární opatření reagující na zmenšení zamořené oblasti, kterou byl doposud celý okres Zlín.  Ta nově zahrnuje zhruba 40 procent okresu. V důsledku zmenšení zamořené oblasti dochází k jistým změnám ve vztahu k vyplácení zástřelného a nálezného. Honitby v katastrech, které již nebudou součástí zamořené, budou moci nárokovat zástřelné odpovídající oblasti s intenzivním odlovem. Budou však moci po vyšetření na přítomnost cizopasníka svalovce, které je dlouhodobě povinné v rámci celé ČR,  maso z ulovených divokých prasat konzumovat či uvádět na trh, což dosud nemohli. Zároveň nebudou moci nárokovat kompenzace za ušlý zisk v důsledku likvidace těl ulovených prasat v asanačním podniku.
Ostatní povinnosti pro zamořenou oblast zůstávají stejné jako doposud. V platnosti zůstává také tzv. vysoce riziková oblast vytyčená ohradníky. V katastrech do ní náležících platí zvýšené zástřelné, jak již bylo zveřejněno. Divoká prasata ulovená v této oblasti není i nadále možno využít pro lidskou spotřebu, platí zde i nadále také zákaz vstupu do extravilánu obcí (až na v nařízení vyjmenované výjimky).
Pokud jde o komerční chovy domácích prasat, které se nacházejí v katastrech okresu Zlín, které již do zamořené oblastí nespadají, čeká SVS aktuálně ještě na oficiální zveřejnění rozhodnutí Evropské komise v této věci. Jakmile bude rozhodnutí zveřejněno, omezení pro ně přestane platit a budou vydána nová mimořádná veterinární opatření, kdy tyto chovy už nebudou mít nejpřísnější omezení v obchodování s  masem.

Mapa: Honitby zasahující do okresu Zlín a do zamořené oblasti AMP

Mapa: AMP – Regionalizace – zóna I, zóna II


29.1.2018

SVS aktuálně eviduje celkem 200 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Až na 10 kusů, které se našly vně ohradníků, pocházejí všechny pozitivně testované nálezy z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků). V této oblasti bylo pozitivních téměř 80 procent z 241 zde nalezených uhynulých divočáků.  V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 90 divočáků. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 70 prasat. Výsledek všech vyšetření na AMP byl negativní.
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo  uloveno nebo odchyceno do pasti celkem 607 divokých prasat, z toho u 16 z nich potvrdilo vyšetření AMP. V zelené zóně bylo odstřeleno 1711 divočáků, všechna vyšetření na AMP v této oblasti byla negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud odloveno celkem 12123 divokých prasat – nejvíce v okresech Uherské Hradiště (2307) a Kroměříž (2081). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

 

Přejít na předchozí události >

 

Vymezení oblastí AMP, vyplácení nálezného, zástřelného a náhrad !

 

Nařízení vydaná SVS !

 

Postupy při nálezu uhynulého divokého prasete a při lovu !

 

Preventivní opatření v chovech prasat

 

Leták - Kritéria biologické bezpečnosti pro chovy prasat (481,7 KB)

 

Africký mor prasat – informace o nákaze

 

Mapy

 

Výsledky vyšetření nalezených uhynulých prasat v okrese Zlín

Legislativa a další podklady pro přijímaná opatření

 

Projekt africký mor prasat

 

 

 

 

 


 

Předchozí události

22. 1. 2018
V závěru uplynulého týdne byla nově nákaza potvrzena mimo ohradníky u uhynulého divočáka v katastru obce Kudlov, tedy stejné lokality, kde již v závěru loňského roku bylo několik nakažených kusů nalezeno. SVS aktuálně eviduje celkem 198 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Až na 8 kusů, které se našly vně ohradníků, pocházejí všechny pozitivně testované nálezy z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků). V této oblasti bylo pozitivních téměř 80 procent z 241 zde nalezených uhynulých divočáků.  V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 88 divočáků. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 63 prasat. Výsledek všech vyšetření na AMP byl negativní. V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo  uloveno nebo odchyceno do pasti celkem 594 divokých prasat, z toho u 15 z nich potvrdilo vyšetření AMP. V zelené zóně bylo odstřeleno 1656 divočáků, všechna vyšetření na AMP v této oblasti byla negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud odloveno celkem 11845 divokých prasat – nejvíce v okresech Uherské Hradiště (2265) a Kroměříž (2061). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

17. 1. 2018
Čtyři katastrální území v minulém týdnu nově zařazená do vysoce rizikové oblasti (Jaroslavice u Zlína, Kudlov, Lípa nad Dřevnicí a Želechovice nad Dřevnicí) provedla v souladu s mimořádným veterinárním opatřením Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj soupis chovů prasat na svém území. Ze soupisu, který obce předaly Krajské veterinární správě, vyplývá, že na jejich území v současné době není žádný neregistrovaný chov prasat, na který by se vztahovalo povinnost provést do konce ledna porážku.
Bylo zjištěno, že v obci Želechovice má chovatelka vietnamské prase chované coby domácího mazlíčka. Zvíře je čipované a chov je evidovaný u Českého klubu chovatelů prasátek chovaných v domácnosti. Z tohoto důvodu bude po prověření jeho zdravotního stavu a poučení majitelky o zásadách biologické bezpečnosti udělena chovatelce výjimka. Co se týče registrovaných chovů domácích prasat, ty se v uvedených katastrech nacházejí  aktuálně celkem tři a v nich celkem 15 prasat.  

16. 1. 2018
SVS aktuálně eviduje celkem 191 případu, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Až na 7 kusů, které se našly vně ohradníků, pocházejí všechny pozitivně testované nálezy z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků). V této oblasti bylo pozitivních téměř 80 procent z 235 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 86 divočáků (včetně zmíněných sedmi pozitivních). Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 63 prasat. Výsledek všech vyšetření na AMP byl negativní.
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo  uloveno nebo odchyceno do pasti celkem 585 divokých prasat, z toho u 15 z nich potvrdilo vyšetření AMP. V zelené zóně bylo odstřeleno 1615 divočáků, všechna vyšetření na AMP v této oblasti negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 11554 divokých prasat – nejvíce v okresech Uherské Hradiště (2213) a Kroměříž (1997). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

9. 1. 2018 Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj (KVS) vydala dnes nová mimořádná veterinární opatření v souvislosti s africkým morem prasat. Ta rozšiřují tzv. vysoce rizikovou oblast o katastrální území obcí Jaroslavice u Zlína, Kudlov, Lípa nad Dřevnicí a Želechovice nad Dřevnicí.  Uvedené obce  budou muset do 15. ledna provést soupis všech hospodářství s chovem prasat a tento soupis následně do 17. 1. 2018 předat KVS. Chovatelé domácích prasat z neregistrovaných hospodářství budou muset tato prasata nejpozději do 24:00 dne 31. 1. 2018 porazit a po 1. 2. 2018 budou mít neregistrovaní chovatelé v této oblasti zákaz chovat domácí prasata. Uživatelé honiteb ve výše uvedených čtyřech katastrálních územích budou moci lovit divoká prasata pouze individuálně a to jedině po udělení souhlasu  KVS na základě předchozí písemné žádosti.
SVS aktuálně eviduje celkem 191 případu, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Až na 7 kusů, které se našly vně ohradníků, pocházejí všechny pozitivně testované nálezy z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků). V této oblasti bylo pozitivních téměř 80 procent z 233 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 85 divočáků (včetně zmíněných sedmi pozitivních). Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 62 prasat. Výsledek všech vyšetření na AMP byl negativní.
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo  uloveno nebo odchyceno do pasti celkem 567 divokých prasat, z toho u 15 z nich potvrdilo vyšetření AMP. V zelené zóně bylo odstřeleno 1539 divočáků, všechna vyšetření na AMP v této oblasti negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 11215 divokých prasat – nejvíce v okresech Uherské Hradiště (2169) a Kroměříž (1942). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

3. 1. 2018
Státní veterinární správa eviduje první případy potvrzené nákazy africkým morem prasat v oblasti vně ohradníků v červené zóně zamořené oblasti na Zlínsku. Vyšetření nejprve 29. 12. 2017 potvrdilo nákazu u šesti kusů divokých prasat různých věkových kategorií a pohlaví nalezených v katastrálním území Lípa a dnes také u lončáka nalezeného v katastrálním území Kudlov. Nalezené uhynulé kusy se nacházely zhruba 1,5 až 2,5 kilometrů za ohradníky, stále však v rámci červené zóny zamořené oblasti. Veškerá dosud nařízená mimořádná veterinární opatření zůstávají v platnosti. Úřední veterinární lékaři situaci nadále monitorují.  Nelze vyloučit, že po jejím vyhodnocení může dojít k určitým dílčím úpravám.
SVS aktuálně eviduje celkem 191 případu, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Až na výše uvedené kusy pocházejí všechny pozitivně testované nálezy z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků). V této oblasti bylo pozitivních téměř 80 procent z 232 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 79 divočáků (včetně sedmi pozitivních). Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 62 prasat. Výsledek všech vyšetření na AMP byl negativní.
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo  uloveno nebo odchyceno do pasti celkem 553 divokých prasat, z toho u 15 z nich potvrdilo vyšetření AMP. V zelené zóně bylo odstřeleno 1501 divočáků, všechna vyšetření na AMP v této oblasti negativní.

22. 12. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo  uloveno nebo odchyceno do pasti celkem 540 divokých prasat. SVS v současnosti eviduje 15 divočáků, u kterých byl potvrzen vyšetřením AMP. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) dosáhl 1468 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
K dnešnímu dni má SVS hlášeno 179 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny z 229 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 78 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 62 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 10608 divokých prasat – nejvíce v okresech Uherské Hradiště (2066) a Kroměříž (1832). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

15. 12. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo  uloveno nebo odchyceno do pasti celkem 516 divokých prasat. SVS v současnosti eviduje 14 divočáků, u kterých byl potvrzen vyšetřením AMP. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) dosáhl 1409 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
K dnešnímu dni má SVS hlášeno 175 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny z 221 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 73 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 62 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 10194 divokých prasat – nejvíce v okresech Uherské Hradiště (1980) a Kroměříž (1792). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

12. 12. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo  uloveno nebo odchyceno do pasti celkem 482 divokých prasat. SVS v současnosti eviduje 13 divočáků, u kterých byl potvrzen vyšetřením AMP. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) dosáhl 1355 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
K dnešnímu dni má SVS hlášeno 174 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny z 219 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 71 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 62 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.

8. 12. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo  uloveno nebo odchyceno do pasti celkem 475 divokých prasat. SVS v současnosti eviduje 12 divočáků, u kterých byl potvrzen vyšetřením AMP. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) dosáhl 1330 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
K dnešnímu dni má SVS hlášeno 174 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny z 219 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 70 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 62 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 9074 divokých prasat – nejvíce v okresech Uherské Hradiště (1885) a Kroměříž (1688). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

5. 12. 2017
K dnešnímu dni bylo v tzv. červené zóně zamořené oblasti  uloveno nebo odchyceno do pasti celkem 431 divokých prasat. Vyšetření potvrdilo nákazu africkým morem prasat (AMP) u deseti odlovených nebo odchycených prasat. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 1294 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto zvířat negativní. SVS má k dnešku hlášeno 174 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti bylo pozitivních bezmála 80 procent z 218 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 68 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 61 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.

30. 11. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo doposud uloveno 329 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 85 kusů. SVS v současnosti eviduje 10 odlovených či odchycených divočáků, u kterých byl potvrzen vyšetřením AMP. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) dosáhl 1276 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
K dnešnímu dni má SVS hlášeno 168 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny z 218 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 68 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 62 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.

28. 11. 2017
K dnešnímu dni bylo v tzv. červené zóně zamořené oblasti  uloveno 304 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 84 kusů. SVS v současnosti eviduje deset odlovených či odchycených divočáků, u kterých byl potvrzen vyšetřením AMP. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 1250 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
SVS má k dnešku hlášeno 168 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny z 218 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 65 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 58 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.

24. 11. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo doposud uloveno 291 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 80 kusů. SVS v současnosti eviduje osm odlovených či odchycených divočáků, u kterých byl potvrzen vyšetřením AMP. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) dosáhl 1229 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
K dnešnímu dni má SVS hlášeno 151 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny z 211 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 66 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 58 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.

21. 11. 2017
K dnešnímu dni bylo v tzv. červené zóně zamořené oblasti doposud uloveno 269 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 79 kusů. SVS v současnosti eviduje osm odlovených či odchycených divočáků, u kterých byl potvrzen vyšetřením AMP. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 1184 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
SVS má k dnešku hlášeno 147 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny ze 196 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 64 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 58 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.

16. 11. 2017
Mimořádná veterinární opatření z minulého týdne uložila obcím ve vyjmenovaných oblastech (katastrální území vyjmenovaná v nařízení) povinnost provést do 13. listopadu soupis všech hospodářství s chovem prasat domácích a dalších zařízení s chovem druhů z čeledi prasatovitých a tento soupis následně do 15. listopadu předat krajské veterinární správě ve Zlíně. SVS k dnešnímu dni eviduje v této zóně 84 chovů a 206 prasat domácích. Ve vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) se vykytuje 24 chovů a 37 prasat domácích.  Na neregistrované chovy prasat v oblasti uvnitř ohradníků se vztahuje povinnost provést nejpozději do 1. 12. 2017 porážku.
Statní veterinární správa při řešení nákazové situace v souvislosti s africkým morem prasat sleduje jako jednu z hlavních priorit to, aby se nákaza nedostala do chovů prasat domácích. Proto SVS pro chovatele zveřejnila kritéria biologické bezpečnosti pro chovy prasat, jejichž striktní dodržování je jedinou obranou před touto nákazou – http://www.svscr.cz/download/zvirata/Letak-BB-AMP.pdf.
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo doposud uloveno 246 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 77 kusů. SVS v současnosti eviduje osm odlovených či odchycených divočáků, u kterých byl potvrzen vyšetřením AMP. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 1173 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
K dnešnímu dni má SVS hlášeno 144 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny ze 188 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 64 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 58 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 7977 divokých prasat – nejvíce v okresech Uherské Hradiště (1586) a Kroměříž (1428). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

14. 11. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo doposud uloveno 246 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 73 kusů. SVS v současnosti eviduje pět odlovených divočáků, u kterých byl potvrzen vyšetřením AMP. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 1163 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
K dnešnímu dni má SVS hlášeno 138 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny ze 186 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 62 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 58 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.

10. 11. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo doposud uloveno 202 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 70 kusů. SVS v současnosti eviduje čtyři odlovené divočáky, u kterých byl potvrzen vyšetřením AMP. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 1094 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
K dnešnímu dni má SVS hlášeno 137 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila, pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti. V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny ze 180 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 62 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 58 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 7423 divokých prasat – nejvíce v okresech Uherské Hradiště (1489) a Kroměříž (1344). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

2. 11. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo doposud uloveno 143 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 43 kusů. SVS stále eviduje jednoho odchyceného divočáka v katastru obce Lužkovice, u kterého byl potvrzen vyšetřením AMP. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 976 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
K dnešnímu dni má SVS hlášeno 119 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny ze 160 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 58 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 56 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.

25. 10. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo doposud uloveno 95 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 30 kusů. SVS stále eviduje jednoho odchyceného divočáka v katastru obce Lužkovice, u kterého byl potvrzen vyšetřením AMP. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 919 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
K dnešnímu dni má SVS hlášeno 112 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny ze 155 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 57 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 53 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.

23. 10. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo doposud uloveno 94 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 26 kusů. SVS stále eviduje jednoho odchyceného divočáka v katastru obce Lužkovice, u kterého byl potvrzen vyšetřením AMP. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 885 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
K dnešnímu dni má SVS hlášeno 112 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny ze 155 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 57 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 50 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.

20. 10. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo doposud uloveno 73 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 26 kusů. SVS stále eviduje jednoho odchyceného divočáka v katastru obce Lužkovice, u kterého byl potvrzen vyšetřením AMP. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 851 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
K dnešnímu dni má SVS hlášeno 112 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny ze 151 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 57 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 50 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.
V  oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 5948 divokých prasat – nejvíce v okresech Uherské Hradiště (1196) a Kroměříž (1126). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

19. 10. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo doposud uloveno 66 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 26 kusů. SVS stále eviduje jednoho odchyceného divočáka v katastru obce Lužkovice, u kterého byl potvrzen vyšetřením AMP. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 838 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
K dnešnímu dni má SVS hlášeno 112 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny ze 151 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 52 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 49 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní.

11. 10. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo dosud uloveno 38 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 21 kusů. SVS stále eviduje jednoho odchyceného divočáka v katastru obce Lužkovice, u kterého byl potvrzen vyšetřením AMP. K dnešnímu dni má SVS hlášeno 112 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny ze 151 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 46 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 47 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní. V současné době se čeká na vyšetření 7 nálezů. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 755 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.

9. 10. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo dosud uloveno 32 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 21 kusů. SVS stále eviduje jednoho odchyceného divočáka v katastru obce Lužkovice, u kterého byl potvrzen vyšetřením AMP. K dnešnímu dni má SVS hlášeno 112 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny ze 151 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 45 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 47 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní. V současné době se čeká na vyšetření 7 nálezů. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 724 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.

6. 10. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo dosud uloveno 32 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 16 kusů. SVS stále eviduje jednoho odchyceného divočáka v katastru obce Lužkovice, u kterého byl potvrzen vyšetřením AMP. K dnešnímu dni má SVS hlášeno 110 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny ze 151 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 42 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 47 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní. V současné době se čeká na vyšetření 8 nálezů. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 708 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
V  oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 4704 divokých prasat – nejvíce v okresech Uherské Hradiště (985) a Kroměříž (926). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

4. 10. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo dosud uloveno 26 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 15 kusů. Vyšetření africký mor prasat potvrdilo u jednoho kusu  (odchyceného selete z katastru Lužkovice). K dnešnímu dni má SVS hlášeno 109 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny ze 151 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 41 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 45 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní. V současné době se čeká na vyšetření 11 nálezů. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 681 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.

29. 9. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo dosud uloveno 19 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 11 kusů. SVS eviduje prvního odchyceného divočáka v katastru obce Lužkovice, u kterého byl potvrzen vyšetřením AMP.
K dnešnímu dni má SVS hlášeno 105 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní tři čtvrtiny ze 144 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 38 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 43 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní. V současné době se čeká na vyšetření 6 nálezů.
Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 603 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní. V  oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 4206 divokých prasat – nejvíce v okresech Kroměříž (868) a Uherské Hradiště (872). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

27. 9. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo dosud uloveno 18 divokých prasat a odchyceno do odchytového zařízení bylo 11 kusů. SVS eviduje prvního odchyceného divočáka, u kterého byl potvrzen vyšetřením AMP. Jednalo se o sele odchycené v katastru obce Lužkovice.
K dnešnímu dni má SVS hlášeno 105 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní tři čtvrtiny ze 139 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 38 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 42 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní. V současné době se čeká na vyšetření 7 nálezů.
Počet odlovených divočáků v zelené zóně zamořené oblasti zatím dosáhl 587 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.

25. 9. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo dosud uloveno 12 divokých prasat, přičemž dva kusy byly střeleny uvnitř oblasti ohraničené elektrickými ohradníky. Uvnitř této tzv. vysoce rizikové oblasti bylo chyceno do odchytového zařízení 14 prasat a tři kusy mimo ohradníky.
K dnešnímu dni eviduje SVS 103 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní tři čtvrtiny ze 139 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 36 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 40 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření na AMP negativní. V současné době se čeká na vyšetření 8 nálezů.
Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 573 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.

21. 9. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo dosud uloveno osm divokých prasat. Všechna prasata byla střelena vně oblasti ohraničené elektrickými ohradníky. Uvnitř této tzv. vysoce rizikové oblasti bylo chyceno do odchytového zařízení a následně usmrceno šest selat. Ve všech 14 případech je již znám výsledek vyšetření na africký mor prasat. Ani jedno zvíře jím nebylo nakaženo.
K dnešnímu dni eviduje SVS 103 případů při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní tři čtvrtiny  ze 138 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 30 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 38 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření negativní. V současné době se čeká na vyšetření 8 nálezů. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 546 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní. V  oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 3859 divokých prasat – nejvíce v okresech Kroměříž (809) a Uherské Hradiště (805). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

18. 9. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo dosud uloveno sedm divokých prasat (z toho v šesti případech se jednalo o selata, v jednom o dospělého kance). Všechna zvířata byla střelena vně oblasti ohraničené elektrickými ohradníky, konkrétně v katastrálních územích Fryšták a Slušovice. V současné době SVS čeká na výsledky jejich vyšetření na africký mor prasat.
Uvnitř této tzv. vysoce rizikové oblasti bylo chyceno do odchytového zařízení a následně usmrceno šest selat. Vyšetření prokázalo, že ani jedno z nich nebylo nakaženo africkým morem prasat.
K dnešnímu dni eviduje SVS 101 případů při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti byly pozitivní tři čtvrtiny  ze 137 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 30 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 37 prasat. Také zde byl výsledek všech vyšetření negativní. V současné době se čeká na vyšetření 6 nálezů. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 499 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní. V  oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 3664 divokých prasat – nejvíce v okresech Kroměříž (780) a Uherské Hradiště (774). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

14. 9. 2017
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo včera večer uloveno první divoké prase. Jedná se o sele, které 13. 9. večer  ulovil lovec ve Fryštáku – Dolní Vsi. Sele bylo uloveno v oblasti nacházející se vně pachových ohradníků. V tzv. vysoce rizikové oblasti ohraničené pachovými ohradníky se smí střílet pouze dospělá zvířata.
K dnešnímu dni eviduje SVS 101 případů při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Nově přibyly čtyři pozitivní kusy nalezené 8. 9. v katastrálním území Hvozdná, kde již k potvrzením nákazy v minulosti došlo.
Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila,  pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci červené zóny zamořené oblasti.  V této oblasti bylo pozitivních téměř 80 procent ze 132 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 30 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 35 prasat. Také zde byl výsledek vyšetření negativní. V současné době se čeká na vyšetření 4 nálezů. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 483 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní. V  oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 3507 divokých prasat – nejvíce v okresech Kroměříž (749) a Uherské Hradiště (745). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

11. 9. 2017
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj dnes vydala mimořádná veterinární opatření, která umožní proškoleným lovcům určeným mysliveckými hospodáři honiteb v tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) individuální odlov dospělých divokých prasat. Během 24 hodin budou moci v jedné honitbě prasata lovit maximálně tři proškolení lovci. Myslivečtí hospodáři budou muset lov koordinovat se svými kolegy ze sousedních honiteb. Mezi jednotlivými lovy bude muset být alespoň jednodenní přestávka, aby se stávající populace divočáků v honitbě zklidnila. Odlov bude muset probíhat v dostatečné vzdálenosti od odchytového zařízení, aby nebyla narušena jeho činnost. Na pozemcích, kde mají zemědělci zakázáno do konce letošního roku sklízet úrodu bude platit zákaz lovu. Ulovená prasata budou muset být neprodleně umístěna do nejbližšího kafilerního boxu. Následně budou zlikvidována v asanačním podniku. Všechny ulovené kusy budou vyšetřeny na africký mor prasat.
Druhé dnešní nařízení KVS stanovuje podmínky pro udělování výjimek pro vstup do ohraničené oblasti.  Dodržování zákazu vstupu do této oblasti bude na jeho základě kontrolovat myslivecká stráž.
K dnešnímu dni eviduje SVS stále 97 případů při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny tyto případy pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci zamořené oblasti.  V této oblasti bylo pozitivních zhruba 75 procent ze 131 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 29 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 29 prasat. Také zde byl výsledek vyšetření negativní. V současné době se čeká na vyšetření 13  nálezů. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 452 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní. V  oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 3210 divokých prasat – nejvíce v okresech Kroměříž (695) a Uherské Hradiště (685). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

8. 9. 2017
Dnes proběhlo v Praze další jednání Národního centra pro tlumení nákaz ve věci afrického moru prasat. Bylo zde oznámeno, že Státní veterinární správa vydá mimořádná veterinární opatření, která od pondělka 11. 9. 2017 umožní omezenému počtu proškolených lovců extenzivní odlov divokých prasat v tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků). Lovit zde budou moci pouze proškolení lovci, jejichž počet bude limitován. Měly by to být maximálně tři osoby na jedno myslivecké sdružení. Lovit se v této oblasti budou moci pouze dospělé kusy divokých prasat. I nadále bude platit nařízení, které zakazuje vyjmenovaným zemědělským podnikům sklízet do konce roku zemědělské plodiny. Nesklizená pole mají sloužit jako úkryt pro zbylé divočáky. Na těchto pozemcích bude platit zákaz lovu.
K dnešnímu dni eviduje SVS stále 97 případů při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny tyto případy pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci zamořené oblasti.  V této oblasti bylo pozitivních takřka 80 procent ze 127 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 29 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 29 prasat. Také zde byl výsledek vyšetření negativní. V současné době se čeká na vyšetření dvou nálezů. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 404 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní. V  oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 3105 divokých prasat – nejvíce v okresech Kroměříž (678) a Uherské Hradiště (656). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

7. 9. 2017
K dnešnímu dni eviduje SVS stále 97 případů při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny tyto případy pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) v rámci zamořené oblasti. V této oblasti bylo pozitivních takřka 80 procent ze 125 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 29 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila. Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 28 prasat. Také zde byl výsledek vyšetření negativní.
V současné době se čeká na vyšetření dvou nálezů. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 404 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 2992 divokých prasat – nejvíce v okresech Kroměříž (641) a Uherské Hradiště (637). Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila.

6. 9. 2017
Státní veterinární správa eviduje ve Zlínském kraji celkem 183 uhynulých divokých prasat. K dnešnímu dni byl africký mor prasat potvrzen u 97 z nich. Negativním výsledkem skončilo 85 vyšetření. Všechny potvrzené případy pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků). V této oblasti bylo pozitivních takřka 80 procent ze 125 zde nalezených uhynulých divočáků.
Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 385 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
V  oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 2897 divokých prasat – nejvíce v okresech Kroměříž (632) a Uherské Hradiště (620).

1. 9. 2017
Ve Zlínském kraji bylo dosud nalezeno celkem 181 uhynulých divokých prasat. K dnešnímu dni byl africký mor prasat potvrzen u 97 z nich. Negativním výsledkem skončilo 82 vyšetření. Všechny potvrzené případy pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků). V této oblasti bylo pozitivních takřka 80 procent ze 125 zde nalezených uhynulých divočáků. V  oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dni odloveno celkem 2645 divokých prasat – nejvíce v okresech Kroměříž (574)  a Uherské Hradiště (549). V zelené části zamořené oblasti dosud myslivci odlovili 317 divočáků. Počínaje dnešním dnem dochází k  úpravě pravidel pro zacházení s vývrhy v oblasti s intenzivním odlovem. Lovci již nyní nebudou muset předávat tyto vývrhy osobám oprávněným k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty

28. 8. 2017
K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa ve Zlínském kraji 177 nalezených uhynulých divokých prasat. Nákazu africkým morem prasat potvrdilo vyšetření u 95 z nich, naopak v 78 případech byl výsledek testu negativní. Na vyšetření v současné době čekají čtyři vzorky. Počet odlovených divokých prasat v části zamořené oblasti, kde se může lovit, (zelená zóna) vzrostl na 246. Vyšetření všech těchto kusů na AMP bylo negativní. V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud odstřeleno 2422 divokých prasat. Nejvíce v okresech Kroměříž (543) a Uherské Hradiště (485). Ve všech případech byl výsledek vyšetření na AMP negativní.

25. 8. 2017
Africký mor prasat (AMP) byl k dnešnímu dni potvrzen u 94 uhynulých divočáků, přičemž všechny nově zjištěné pozitivně testované nálezy se nacházejí v katastrech (vysoce riziková oblast), kde již byl AMP dříve potvrzen. Celkový počet nalezených uhynulých divokých prasat ve Zlínském kraji k dnešnímu dni dosáhl 172, negativním výsledkem skončilo vyšetření 77 vzorků. Jeden vzorek čeká na výsledek.
Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 201 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud uloveno 2329 divokých prasat. Nejvyšší odstřel byl zaznamenán v okresech Kroměříž a Uherské Hradiště. U žádného z odstřelených kusů v oblasti s intenzivním odlovem nebyl AMP zjištěn.
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj vydala dnes nové nařízení Č. j. SVS/2017/101153-Z.
Tímto nařízením se zrušuje Státní veterinární správy vydané KVSZ dne 2.8.2017 pod č.j.
SVS/2017/092805-Z a Nařízení Státní veterinární správy  vydané KVSZ dne 3.8.2017 pod Č. j. SVS/2017/093085Z. Nové nařízení zejména stanovuje podmínky, za kterých je možno využívat maso divokých prasat odlovených v zamořené oblasti.

23. 8. 2017
Africký mor prasat (AMP) byl k dnešnímu dni potvrzen u 92 uhynulých divočáků, přičemž všechny nově zjištěné pozitivně testované nálezy se nacházejí v katastrech (vysoce riziková oblast), kde již byl AMP dříve potvrzen. Celkový počet nalezených uhynulých divokých prasat ve Zlínském kraji k dnešnímu dni dosáhl 170, negativním výsledkem skončilo vyšetření 76 vzorků. Dva vzorky čekají na výsledek.
Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 181 kusů, výsledky vyšetření na AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud uloveno 2171 divokých prasat. Nejvyšší odstřel byl zaznamenán v okresech Kroměříž (497) a Uherské Hradiště (433). U žádného z odstřelených kusů v oblasti s intenzivním odlovem nebyl AMP zjištěn.

21. 8. 2017
Africký mor prasat (AMP) byl k dnešnímu dni potvrzen u 90 uhynulých divočáků, přičemž všechny nově zjištěné pozitivně testované nálezy se nacházejí v katastrech (vysoce riziková oblast), kde již byl AMP dříve potvrzen. Celkový počet nalezených uhynulých divokých prasat ve Zlínském kraji k dnešnímu dni dosáhl 166. Negativním výsledkem skončilo vyšetření 75 vzorků. Jeden vzorek čeká na výsledek.
Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 153 kusů, výsledky vyšetření na a AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud uloveno 2030 divokých prasat. Nejvyšší odstřel byl zaznamenán v okresech Kroměříž (474) a Uherské Hradiště (416). U žádného z odstřelených kusů v oblasti s intenzivním odlovem nebyl AMP zjištěn.

17. 8. 2017
K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa ve Zlínském kraji 159 nalezených uhynulých divokých prasat. Nákazu africkým morem prasat potvrdilo vyšetření u 90 z nich, naopak v 69 případech byl výsledek testu negativní.
Počet odlovených divokých prasat v části zamořené oblasti, kde se může lovit, (zelená zóna) vzrostl na 96. Vyšetření všech těchto kusů na AMP bylo negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud odstřeleno 1917 divokých prasat. Nejvíce v okresech Kroměříž (454), Uherské Hradiště (401) a Vsetín (263). Ve všech případech byl výsledek vyšetření na AMP negativní.

16. 8. 2017
Počet nalezených uhynulých divokých prasat ve Zlínském kraji k dnešnímu dni dosáhl 159. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 90 z nich. Všechny nově zjištěné pozitivně testované nálezy se nacházejí v katastrech, kde již byl AMP dříve potvrzen. Negativním výsledkem skončilo vyšetření 66 vzorků. U tří vzorků se čeká na výsledek.
Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 87 kusů, výsledky vyšetření na a AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud uloveno 1816 divokých prasat. Nejvyšší odstřel byl zaznamenán v okresech Kroměříž (439) a Uherské Hradiště (384). U žádného z odstřelených kusů v oblasti s intenzivním odlovem nebyl AMP zjištěn.

15. 8. 2017
Státní veterinární správa (SVS) k dnešnímu dni eviduje 156 nalezených uhynulých divokých prasat. Vyšetření prokázala virus AMP u 88 kusů. Všechny potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla  dříve potvrzena. Dosud se AMP neprokázal u 65 testovaných případů. Na výsledek vyšetření čekají tři vzorky. Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (okres Zlín) prozatím vzrostl na 65 kusů. Výsledky vyšetření na AMP u těchto zvířat jsou všechny negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem se k dnešku ulovilo 1799 divokých prasat. Nejvyšší počet ulovených divočáků je v okresech Kroměříž – 431 a Uherské Hradiště – 384. Žádný vzorek ze v této oblasti ulovených divočáků nebyl dosud pozitivní na AMP.
V mimořádných veterinárních opatřeních týkajících se oblasti s intenzivním odlovem (oblast je vymezena od Brna dálnicemi D1 a následujícími směr Ostrava a D2 směr Lanžhot) došlo k novele. Ta se týká nakládání s vedlejšími živočišnými produkty. Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje předat veškeré vývrhy osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty (asanační podniky, kompostárny atd.) Vývrhy nesmí být ponechány volně na místě, kde byl divočák uloven. Povinnost se nově nevztahuje na další vedlejší živočišné produkty (jako kůže, kosti, lebky).

14. 8. 2017
K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa ve Zlínském kraji 155 nalezených uhynulých divokých prasat. Nákazu africkým morem prasat potvrdilo vyšetření u 87 z nich, naopak v 63 případech byl výsledek testu negativní. Na vyšetření v současné době čeká pět zbývajících vzorků. Počet odlovených divokých prasat v části zamořené oblasti, kde se může lovit, (zelená zóna) vzrostl na 55. Vyšetření všech těchto kusů na AMP bylo negativní. V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud odstřeleno 1785 divokých prasat. Nejvíce v okresech Kroměříž (425) a Uherské Hradiště (383). Ve všech případech byl výsledek vyšetření na AMP negativní.

11. 8. 2017
Státní veterinární správa (SVS) k dnešnímu dni eviduje 150 nalezených uhynulých divokých prasat. Testy prokázaly virus AMP u 87 kusů. Všechny potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla  dříve potvrzena. Dosud se AMP neprokázal u 63 testovaných případů.
Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (okres Zlín) prozatím vzrostl na 48 kusů, přičemž výsledky vyšetření na AMP u těchto kusů jsou všechny negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem se k dnešku ulovilo 1653 divokých prasat. Nejvyšší počet ulovených divočáků je v okresech Kroměříž – 389 a Uherské Hradiště – 359. Žádný vzorek z ulovených divočáků nebyl dosud pozitivní na AMP.

9. 8. 2017
Počet nalezených uhynulých divokých prasat ve Zlínském kraji k dnešnímu dni dosáhl 149. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 86 z nich. Všechny nově zjištěné pozitivně testované nálezy se nacházejí v katastrech, kde již byl AMP dříve potvrzen. Negativním výsledkem skončilo vyšetření 61 vzorků. U dvou vzorků se čeká na výsledek.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud uloveno 1530 divokých prasat. Nejvyšší odstřel byl zaznamenán v okresech Kroměříž (379) a Uherské Hradiště (303). U žádného z odstřelených kusů v oblasti s intenzivním odlovem nebyl AMP zjištěn.
Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (zelená zóna) zatím dosáhl 33 kusů, výsledky vyšetření na a AMP jsou u všech těchto kusů negativní.
Dnes proběhlo další jednání „Národního centra tlumení nákazy“ (jehož členy jsou zástupci – Státní veterinární správa, Ministerstvo zemědělství, Národní referenční laboratoř pro africký mor prasat, Českomoravská myslivecká jednota, Svaz chovatelů prasat, asanační podniky a Agrární komora, aj.), které řešilo aktuální situace ohledně AMP.
Účastníci debaty se shodli, že zástřelné pro myslivce v zamořené oblasti (zelená oblast) se od 2. 8. 2017 zvyšuje na 2000 Kč, toto opatření má za účel zvýšit motivaci myslivců lovit divočáky v okrese Zlín. Pro červenou zónu zamořené oblasti se v současnosti tipují místa, kam se budou umísťovat odchytová zařízení. S tímto krokem rovněž souvisí již povolené vnadění, které má odchytu divočáků napomoci. Zákaz lovu divokých prasat v červené zóně zamořené oblasti je stále v platnosti.

7. 8. 2017
Státní veterinární správa k dnešnímu dni eviduje 144 nalezených uhynulých divokých prasat. Testy prokázaly virus AMP u 82 kusů. Všechny potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla dříve potvrzena. Dosud se AMP nepotvrdil u 56 testovaných případů. Na výsledky vyšetření čeká v současné době 6 vzorků.
Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti (okres Zlín) prozatím vzrostl na 28 kusů, přičemž výsledky vyšetření na AMP u těchto kusů jsou všechny negativní.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dne uloveno 1379 divokých prasat. Nejvyšší počet ulovených divočáků je v okresech Kroměříž – 345 kusů, Uherské Hradiště – 281 a Hodonín – 185. V posledním týdnu od 31. 7. se ulovilo 387 kusů. Podle nařízení SVS jsou všechna odlovená prasata v této oblasti vyšetřována na AMP. Žádný vzorek nebyl dosud pozitivní, s negativním výsledkem bylo 1377 vzorků.

4. 8. 2017
Počet nalezených uhynulých divokých prasat ve Zlínském kraji dosáhl k dnešnímu dni 132. V 77 případech potvrdilo vyšetření africký mor prasat, 51 vzorků bylo negativních. Zbývající 4 vzorky čekají na výsledek vyšetření. V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud odstřeleno 1290 divokých prasat. Nejvíce v okresech Kroměříž a Uherské Hradiště.
Z organizačních důvodů byla  upravena organizace svozu ulovených divočáků v zamořené oblasti. Nově se proto bude uložení uloveného kusu divokého prasete do kafilerního boxu hlásit asanačnímu podniku AGRIS spol. s r.o., provozovna Mankovice 120, 742 35 Odry, telefonní číslo 775 798 620 nebo 556 736 581-3. Tento asanační podnik vyčlenil s platností od dnešního dne pro účely svozu ulovených prasat divokých speciální vozidlo, které bude vyjíždět denně po 7 dní v týdnu. To znamená, že svoz uloveného kusu bude realizován nejpozději den po odlovu. Až dosud měl asanaci na starost jiný subjekt: MAT, s.r.o., veterinární asanace a služby DDD, Otrokovice. Informační povinnost hlásit asanačnímu podniku vložení uloveného kusu do kafilerního boxu 48 hodin po odlovu, nejpozději však do 60 hodin, trvá.

2. 8. 2017
Počet nalezených uhynulých divokých prasat ve Zlínském kraji k dnešnímu dni dosáhl 125. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 75 z nich. Všechny nově zjištěné pozitivně testované nálezy se nacházejí v katastrech, kde již byl AMP dříve potvrzen. Negativním výsledkem skončilo vyšetření 44 vzorků. U šesti vzorků se čeká na výsledek. V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud uloveno 1081 divokých prasat. Nejvyšší odstřel byl zaznamenán v okresech Kroměříž (269) a Uherské Hradiště (239). U žádného z odstřelených kusů v oblasti s intenzivním odlovem nebyl AMP zjištěn.
Počet odlovených divočáků v zamořené oblasti zatím dosáhl 11 kusů, výsledky vyšetření na a AMP u těchto kusů nejsou zatím k dispozici. Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj vydala zatím souhlas na umístění 30 kafilerních boxů, dalších deset žádostí se zpracovává.

1. 8. 2017
Státní veterinární správa k dnešku eviduje 123 nalezených uhynulých divokých prasat. Testy prokázaly virus AMP u 72 kusů. Všechny potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla dříve potvrzena. Dosud se AMP nepotvrdil u 40 testovaných případů. Na výsledky vyšetření čeká v současné době 11 vzorků.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dne uloveno 1008 divokých prasat. Nejvyšší počet ulovených divočáků je v okresech Kroměříž 245 kusů, Uherské Hradiště – 238 a Hodonín – 146. Podle nařízení SVS jsou všechna odlovená prasata v této oblasti vyšetřována na AMP. Žádný vzorek nebyl dosud pozitivní, s negativním výsledkem bylo 1006 vzorků, ve dvou případech nebylo možné vyšetření provést.
Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj vydala mimořádné veterinární opatření č. j. SVS/2017/091405-Z. Nařízení ve vymezené oblasti v souvislosti s výskytem afrického moru prasat zakazuje zemědělským podnikům vyjmenovaným v příloze nařízení až do konce letošního roku sklízet zemědělské plodiny z důvodu poskytnutí úkrytu pro divoká prasata. Opatření se týká 115, 5 hektarů zemědělské půdy a čtyř podnikatelských subjektů. Tak jako v případě předchozích mimořádných veterinárních opatření, je účelem nově vydaného nařízení minimalizovat migraci divokých prasat z katastrů, kde byl opakovaně prokázán africký mor prasat, mimo toto území.

31. 7. 2017
Počet nalezených uhynulých divokých prasat ve Zlínském kraji k dnešnímu dni dosáhl 115. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 72 z nich. Všechny nově zjištěné pozitivně testované nálezy se nacházejí v katastrech, kde již byl AMP dříve potvrzen. Negativním výsledkem naopak skončilo vyšetření 40 vzorků. Na výsledek vyšetření u tří nálezů se čeká. V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud uloveno 992 divokých prasat z toho v posledním týdnu (od 24. 7 do 30. 7.) to bylo 512 kusů.  Nejvyšší odstřel byl zaznamenán v okresech Uherské Hradiště (238) a Kroměříž (233). U žádného z odstřelených kusů v oblasti s intenzivním odlovem nebyl AMP zjištěn.

28.7.2017
Státní veterinární správa k dnešku eviduje 113 nalezených uhynulých divokých prasat. Testy prokázaly virus AMP u 67 kusů. Všechny potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla  dříve potvrzena. Dosud se AMP neprokázal u 36 testovaných případů. Na výsledky vyšetření čeká v současné době 10 vzorků.
V tzv. oblasti s intenzivním odlovem bylo k dnešnímu dne uloveno 871 divokých prasat. Nejvyšší počet ulovených divočáků je v okresech Uherské Hradiště – 229 , Kroměříž – 188 a Hodonín – 134. Podle nařízení SVS jsou všechna odlovená prasata v této oblasti vyšetřována na AMP. Žádný vzorek nebyl dosud pozitivní, s negativním výsledkem bylo 869 vzorků, ve dvou případech nebylo možné vyšetření provést.

27.7. 2017
Státní veterinární správa zatím obdržela hlášení o nálezu 113 uhynulých divokých prasat ve Zlínském kraji. Vyšetření dosud potvrdilo nákazu africkým morem prasat u 66 z nich, ve 33 případech skončil test negativním výsledkem. V současné době se čeká na výsledek u 14 vzorků. V  oblasti intenzivního odlovu, bylo zatím odloveno celkem 795 divokých prasat, nejvíce z toho v okresech Uherské Hradiště a Kroměříž. Všechna v této oblasti odlovená zvířata se dle nařízení SVS vyšetřují na AMP. V 793 případech skončilo vyšetření negativním výsledkem, dva vzorky byly nevyšetřitelné. SVS dokončila kontrolu instalovaných pachových ohradníků ve vysoce rizikové oblasti. Při kontrolách nebyly zjištěny závady. Proškoleno zatím bylo více než 550 lovců černé zvěře v zamořené oblasti. Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj zatím udělila souhlas s umístěním kafilerních boxů na území honitby čtyřem loveckým spolkům.

26.7. 2017
Státní veterinární správa eviduje ve Zlínském kraji  k dnešnímu dni 99 nalezených uhynulých divokých prasat. Od včerejška přibyly tři nové potvrzené případy potvrzené nákazy. Celkem jich tedy nyní je 66. Ve všech třech nových případech se jednalo o dospělé kusy nalezené v katastrálním území Klečůvka, kde již v uplynulých týdnech byla nákaza u uhynulých divočáků potvrzena. Ve zbývajících 33 případech skončilo vyšetření negativním výsledkem.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud uloveno 609 divokých prasat. Podle nařízení SVS jsou všechna odlovená prasata v této oblasti vyšetřována na AMP. Žádný vzorek nebyl dosud pozitivní, s negativním výsledkem skončilo vyšetření 607 vzorků, ve dvou případech nebylo možné vyšetření provést. Dnes i zítra budou pokračovat školení lovců černé zvěře v zamořené oblasti. Zatím bylo proškoleno více než 350 lovců. Souhlas s umístěním kafilerních boxů na území honitby udělila Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj zatím třem loveckým spolkům.

25.7. 2017
K dnešnímu dni eviduje SVS ve Zlínském kraji celkem 99 nahlášených uhynulých divokých prasat. Vyšetřeno na africký mor prasat  bylo dosud 95 vzorků, čtyři nálezy čekají na vyšetření. Africký mor prasat (AMP)  byl prokázán v  63 případech, 32 vyšetření skončilo negativním výsledkem.

V tzv. oblasti s intenzivním odlovem bylo od 17. 7. do dnešního dne uloveno 522 divokých prasat. Podle nařízení SVS jsou všechna odlovená prasata v této oblasti vyšetřována na AMP. Žádný vzorek nebyl dosud pozitivní, s negativním výsledkem bylo 520 vzorků, ve dvou případech nebylo možné vyšetření provést.

24.7. 2017
Počet nahlášených uhynulých divokých prasat v zamořené oblasti a okolí vzrostl během víkendu dle údajů Státní veterinární správy na 96. Laboratorní vyšetření dosud potvrdilo nákazu africkým morem prasat (AMP) u 61 z nich, zatímco 30 případů bylo vyšetřeno jako negativních. Všechny  nálezy, u nichž byla nákaza AMP nově potvrzena pocházejí z již zasažených katastrů.U čtyř nalezených kusů se čeká na výsledek vyšetření. Jeden nález zůstává z důvodu vysokého stupně rozkladu bez výsledku.

V tzv. oblasti intenzivního odlovu, bylo v období od 17. 7. do 24. 7. odloveno celkem 449 prasat divokých, nejvíce z toho  okresech Uherské Hradiště a Hodonín. Všechna v této oblasti odlovená zvířata se dle nařízení SVS vyšetřují na AMP. Ve 447 případech skončilo vyšetření negativním výsledkem, u dvou případů se jednalo o nevyšetřitelný vzorek, u žádného vyšetřeného vzorku nebyla zjištěna přítomnost AMP.

21. 7. 2017
K dnešnímu dni počet nahlášených uhynulých divokých prasat v zamořené oblasti dosáhl čísla 90.Laboratorní vyšetření dosud potvrdilo nákazu africkým morem prasat (AMP) u 59 z nich, zatímco 28 případu bylo vyšetřeno jako negativních. U dvou nalezených kusů se čeká na výsledek vyšetření. Jeden nález zůstává z důvodu vysokého stupně rozkladu bez výsledku.

20. 7. 2017
Počet nahlášených uhynulých divokých prasat v zamořené oblasti a okolí vzrostl dle údajů Státní veterinární správy na 89. Laboratorní vyšetření dosud potvrdilo nákazu africkým morem prasat (AMP) u 58 z nich, zatímco 26 případu bylo vyšetřeno jako negativních. U čtyřech nalezených kusů se čeká na výsledek vyšetření. Jeden nález zůstává z důvodu vysokého stupně rozkladu bez výsledku. Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj rozeslala obcím v zamořené oblasti  dopis, který informuje o instalaci pachových ohradníků v oblasti a také opakuje žádost o předávání informací místním občanům. Zejména se jedná o dodržení klidu na stanovištích divokých prasat, který lze zajistit především tím, že nepovolaní lidé nebudou vstupovat na tato místa.

19. 7. 2017
Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj vydala nová mimořádná veterinární opatření. Na jejich základě budou uživatelé honiteb v tzv. vysoce rizikové oblasti afrického moru prasat nejpozději do 22. 7. 2017, muset na hranici svých honiteb směrem do rizikové oblasti instalovat pachové ohradníky účinné proti divokým prasatům. Po instalaci zařízení budou muset doplňovat účinnou látku v ohradnících tak, aby byla v souladu s návodem výrobce stále aktivní. Tak jako u předchozích mimořádných veterinárních opatření, může za porušení nařízení být uložena fyzické osobě pokuta až 50.000 Kč a právnické osobě či podnikající fyzické osobě až dva miliony Kč. Nová opatření mají za cíl zabránit šíření nákazy mimo již zasaženou oblast.
Vysoce riziková oblast je tvořena: katastrálními územími obcí Březová u Zlína, Dolní Ves, Fryšták, Horní Ves u Fryštáku, Hrobice na Moravě, Hvozdná, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Lípa nad Dřevnicí, Lukov u Zlína, Lužkovice, Ostrata, Příluky u Zlína, Slušovice, Štípa, Velíková, Veselá u Zlína, Vítová, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí.
Zevní hranice vysoce rizikové oblasti je tvořena silnicí č. 490: Zlín-Fryšták, silnicí č. 489: Fryšták-Lukov, silnicí č. 489 a č. 491: Lukov-Hrobice, silnicí č. 491: Hrobice-Slušovice, Slušovice-Lípa a silnicí č. 49: Lípa-Zlín.
SVS dnes vydala změny dvou  svých nařízení  ze dne 13. 7. 2017  (Č. j. SVS/2017/084885-G a Č. j.  SVS/2017/084946-G)  vydaných v souvislosti s africkým morem prasat. Nově se všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu v rámci celé ČR zakazuje přikrmovat prasat divoká vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého. Povoluje se pouze vnadění s tím, že se najednou na vnadišti nesmí nacházet více než 5 kg krmiva a smí být umístěno jedno vnadiště na 100 ha honitby.
V oblasti s intenzivním odlovem je při lovu prasete divokého nově zavedena povinnost předávat všechny vedlejší živočišné produkty (např. kůže, kosti, lebky či vývrhy) osobě oprávněné k nakládání s živočišnými produkty.  Změny nařízení jsou umístěny na úředních deskách ministerstva zemědělství, krajských úřadů a na webu SVS: https://www.svscr.cz/download/Mimoradna_veterinarni_opatreni_AMP_v_oblasti_s_intenzivnim_odlovem_2017-07-14.pdf a https://www.svscr.cz/download/zvirata/Zmena-narizeni-AMP-04-CR-2017-07-18.pdf
K dnešnímu dni eviduje SVS  87 nalezených uhynulých divokých prasat. Testy prokázaly virus afrického moru prasat (AMP) u 51 kadáverů. Všechny potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla  dříve potvrzena. Dosud se AMP neprokázal u 22 testovaných případů. Na výsledky vyšetření čekají v současné době 13 vzorků, jeden nález zůstává z důvodu vysokého stupně rozkladu bez výsledku.

18. 7. 2017
Státní veterinární správa k dnešku eviduje 76 nalezených uhynulých divokých prasat. Testy prokázaly virus afrického moru prasat (AMP) u 51 kadáverů. Všechny potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla  dříve potvrzena – viz seznam níže. Dosud se AMP neprokázal u 22 testovaných případů. Na výsledky vyšetření čekají v současné době 2 vzorky, jeden nález zůstává z důvodu vysokého stupně rozkladu bez výsledku.
Stav po katastrech: Příluky 6, Hvozdná 11, Lužkovice 23, Kostelec u Zlína 6, Klečůvka 5.

17. 7. 2017
K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa již 75 nalezených uhynulých divokých prasat. Nákaza africkým morem prasat byla potvrzena u 40 z nich, od pátku 14.7. 2017 se tak počet pozitivně testovaných nálezů zvýšil o devět. Všechny potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla  dříve potvrzena. Naopak u několika vyšetřovaných kadáverů nalezených v jiných katastrech skončilo vyšetření negativním výsledkem. Dosud se AMP neprokázal u 21 testovaných případů. Na výsledky vyšetření čeká v současné době 13 vzorků, jeden nález zůstává z důvodu vysokého stupně rozkladu bez výsledku. Připomínáme, že od konce minulého týdne platí nová mimořádná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy.  
Shrnutí toho, co obsahují, naleznete v následující společné tiskové zprávě SVS a ministerstva zemědělství: https://www.svscr.cz/zacinaji-platit-dalsi-mimoradna-veterinarni-opatreni-jejich-cilem-je-zabranit-sireni-africkeho-moru-prasat/. Všechna dosud vydaná nařízení v platném znění se nacházejí na konci této sekce.

14. 7. 2017
K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa 53 nalezených uhynulých divokých prasat. Nově byl africký mor prasat potvrzen u jedince nalezeného opět  v katastrálním území Lužkovice. Celkem tak k dnešnímu dni máme 31 potvrzených nálezů. V 17 případech skončilo vyšetření negativním výsledkem, jeden nález zůstává vzhledem ke stupni rozkladu nevyšetřen. Na výsledky vyšetření čtyř vzorků se čeká.

13. 7. 2017
K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa 49 nalezených uhynulých divokých prasat. Nově byl africký mor prasat potvrzen u jedince nalezeného opět  v katastrálním území Lužkovice. Celkem tak k dnešnímu dni máme 30 potvrzených nálezů. V 16 případech skončilo vyšetření negativním výsledkem, jeden nález zůstává vzhledem ke stupni rozkladu nevyšetřen. Na výsledky vyšetření dvou vzorků se čeká.
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj vyhlásila dnes mimořádná veterinární opatření upravující v zamořené oblasti (celém okrese Zlín) chov prasat určených k domácí porážce. Chov prasat k domácí porážce v okrese Zlín je na jeho základě dále možný, pouze však v případě, že chovatelé zajistí v chovu dodržení následujících podmínek:
a) bezpečné a spolehlivé vyloučení jakýkoliv kontaktů s divokými prasaty,
b) chov v ustájovacím místě bez výběhu,
c) nezkrmování zelené píce,
d) nepodestýlání slámou,
e) k ošetřovaní prasete používat výhradně vyčleněný pracovní oděv a pracovní obuv.
Pokud chovatelé v zamořené oblasti nezajistí ve svých chovech výše uvedené podmínky, budou muset všechna domácí prasata určená k domácí porážce nejpozději do 31. 7. 2017 porazit. Veškeré suroviny z domácí porážky budou spotřebovány v domácnosti chovatele.

12. 7. 2017
Počet nalezených i pozitivně testovaných uhynulých divokých prasat v zamořené oblasti v okrese Zlín roste. Proti včerejšku se počet vzorků, u nichž vyšetření potvrdilo africký mor prasat (AMP),  zvýšil o čtyři. Ve všech čtyřech případech byla mrtvá těla nalezena v již dříve postižených katastrech (2x Lužkovice, 1x Příluky a 1x Kostelec u Zlína). K dnešnímu dni tak eviduje Státní veterinární správa 47 nalezených uhynulých divokých prasat. AMP byl potvrzen u 29 z nich. Ve 13 případech bylo vyšetření negativní. Jeden případ zůstává vzhledem ke stupni rozkladu zbytků bez výsledku. U čtyř nálezů se na výsledek  čeká.

11. 7. 2017
Počet nahlášených uhynulých divokých prasat v zamořené oblasti a okolí vzrostl na 44.  Laboratorní vyšetření dosud potvrdilo nákazu africkým morem prasat (AMP) u 25 z nich. Nově pozitivně testovaným na AMP bylo uhynulé sele nalezené 8. 7. 2017  v katastrálním území Hvozdná. U osmi nalezených kusů se čeká na výsledek vyšetření. V jednom případě nebylo vzhledem ke stupni rozkladu uhynulého těla možné získat výsledek.

10. 7. 2017
K dnešnímu dni eviduje Státní veterinární správa celkem 38 nahlášených nálezů uhynulých prasat divokých. Laboratorní vyšetření dosud potvrdilo africký mor prasat u 24 uhynulých těl. V deseti případech skončilo vyšetření negativním výsledkem. Ve čtyřech případech nejsou výsledky zatím k dispozici. Všechny dosud potvrzené případy pocházejí z oblasti zamoření – okresu Zlín. V této oblasti i nadále v nezměněné podobě platí již dříve zavedená mimořádná veterinární opatření.

7. 7. 2017
Státní veterinární správa eviduje k dnešnímu dni 34 uhynulých prasat divokých. Počet kadáverů s pozitivním nálezem na africký mor prasat stoupl na 22 a oproti tomu 8 uhynulých těl divočáků mělo negativní výsledek laboratorního vyšetření. Ve čtyřech případech nejsou výsledky k dispozici. Všechna uhynulá těla byla nalezena v oblasti zamoření, tedy v okrese Zlín. Kromě lokalit, ve kterých se již divočáci našli (Lužkovice, Příluky, Hvozdná), byly nově čtyři kadávery objeveny v katastru obce Kostelec. Zavedená mimořádná veterinární opatření jsou v nezměněné podobě v okrese Zlín v platnosti. 

4. 7. 2017
K dnešnímu dni stoupl počet nalezených uhynulých těl prasat divokých na 18. Laboratorní testy prokázaly pozitivní nález AMP u 10 kusů uhynulých divočáků a naopak u 4 divokých prasat  byly výsledky negativní. Výsledky zbývajících 4 kadáverů (uhynulých těl) nejsou ještě k dispozici. Uhynulá divoká prasata byla nalezena uvnitř oblasti zamoření, která se včera rozšířila na celý okres Zlín.
Státní veterinární ústav Olomouc dnes informoval o výsledcích odebraných vzorků ve třech chovech prasat domácích nacházejících se v zamořené oblasti, tedy v okrese Zlín. Tyto vzorky, kterých bylo odebráno v každém hospodářství 30, jsou negativní na přítomnost viru afrického moru prasat.

3. 7. 2017
Od dnešního dne dochází v souvislosti s nákazou afrického moru prasat k rozšíření zamořené oblasti ze současného pásma na okres Zlín. To znamená, že současná mimořádná veterinární opatření platí na území celého okresu. Mezi veterinární opatření, která v dané oblasti platí, patří: zákaz lovu a krmení divokých prasat, monitoring divokých prasat, a také vyšetření evidovaných chovů prasat domácích v této zóně, v okrese Zlín jsou kromě dvou již vyšetřených hospodářství další 3 chovy. V širší zamořené zóně se nebude již provádět soupis domácích prasat určených pro domácí porážku v malochovech, tak jak tomu bylo v užší oblasti.
K dnešnímu dni je počet nalezených uhynulých těl prasat divokých 17. Tyto kadávery byly nalezeny uvnitř oblasti zamoření. Z těchto 17 byly doposud laboratorně pozitivně vyšetřeny 4 kusy a negativně paky 3 kusy, na ostatní výsledky se v tuto chvíli čeká. Uhynulá těla divokých prasat je velmi důležité z terénu odstraňovat, neboť kadávery jsou zdrojem nákazy až do 6 měsíců od úhynu.

30. 6. 2017
Dnes proběhlo jednání „Celostátního krizového centra tlumení nákazy“, které bylo ustaveno  ve středu 28. 6. 2017. Mezi zúčastněnými subjekty byla Státní veterinární správa,  Ministerstvo zemědělství, Národní referenční laboratoř pro africký mor prasat, Českomoravská myslivecká jednota, Svaz chovatelů prasat, asanační podniky a Agrární komora.
Jednání bylo zaměřené na stanovení požadavků na vytvoření Programu eradikace nákazy afrického moru prasat, který je třeba v souladu s požadavky legislativy nutné zpracovat a implementovat. Jednání se rovněž zúčastnil expert z CVET (Community Veterinary Emergency Team) Vittorio Guberti. Tento expert vysvětlil účastníkům jednání principy biologické bezpečnosti při lovu, které umožní provádění odlovu s minimalizací rizika šíření nákazy. Hlavním bodem jednání bylo právě stanovení parametrů, které by umožnily případný odlov divokých prasat v zóně zamoření. V současnosti jsou lov divokých prasat a jejich krmení v zamořené oblasti zakázány. Do budoucna by měl být odlov divočáků v zamořené oblasti povolen, ale až při striktním dodržení jasně stanovených podmínek biologické bezpečnosti.
Obce ze zamořené oblasti zasílají v průběhu dnešního dne SVS soupisy zvířat, jak jim ukládá mimořádné veterinární opatření. SVS údaje, které mají v tuto chvíli informativní charakter, zpracuje a vyhodnotí v průběhu příštího týdne.

30. 6. 2017
Referenční laboratoř Evropské unie pro africký mor prasat (Madrid, Španělsko) informovala ohledně prvních výsledků re-testování vzorků zaslaných ve středu z SVÚ Jihlava. Testy v referenčních laboratořích rovněž potvrdily pozitivní výsledek na přítomnost viru AMP v zaslaných vzorcích. Byla již také zahájena základní genetická charakterizace viru AMP. Předběžné výsledky ukazují, že se podle očekávání jedná o shodný virus s ostatními izoláty „Evropského“ genotypu II viru AMP.
Státní veterinární ústav Olomouc informoval o výsledcích testů odebraných vzorků ve dvou chovech Zemet Tečovice nacházejících se v zamořené oblasti dne 28. 6. Tyto vzorky, kterých bylo odebráno třicet v každém hospodářství, měly negativní výsledek na přítomnost viru AMP.

29. 6. 2017
Ve Zlíně-Lužkovicích bylo nalezeno uhynulé sele prasete divokého. Vyšetření provedené ve Státním veterinárním ústavu Jihlava potvrdilo přítomnost viru afrického moru prasat. Lokalita se nachází uvnitř zamořené zóny. Mimořádná veterinární opatření platná pro vymezenou oblast zůstávají v tuto chvíli beze změny.

28. 6. 2017
V průběhu odpoledne jsou odebírány vzorky ve dvou hospodářstvích patřících společnosti Zemet spol. s.r.o., nacházejících se v tzv. zamořené oblasti. Vzorky budou odeslány k analýze do Státního veterinárního ústavu. Výsledky vyšetření lze očekávat v řádu dní. V zamořené oblasti pokračovalo epizootologické šetření.
Představitelé Státní veterinární správy dnes jednali o problematice výskytu afrického moru prasat se všemi dotčenými subjekty, aby jim popsali současnou situaci a domluvili se na dalším postupu k zamezení rozšíření této nákazy.
Mezi zúčastněnými subjekty byly Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární ústavy, Českomoravská myslivecká jednota, Svaz chovatelů prasat, asanační podniky, Agrární komora, Komora veterinárních lékařů a další.
Ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád informoval zúčastněné o tom, že po jednáních s Evropskou komisí dojde od pondělí 3. 7. 2017 k rozšíření tzv. zamořené oblasti na celý okres Zlín. Na jednání byla zároveň ustaveno „Celostátní krizové centra tlumení nákazy“, které má za úkol vypracovat program vymýcení nákazy afrického moru prasat. V programu musí být uvedeny i informace o pravidlech případného odlovu divokých prasat, který je v současnosti mimořádnými opatřeními zakázán. Jedná se zejména o stanovení detailního postupu, co se bude dít s odlovenými těly, která se budou vyšetřovat ve Státních veterinárních ústavech. Jednání ustaveného „Celostátního krizového centra tlumení nákazy“ bude probíhat již tento pátek 30. 6. a zde se budou řešit další problémy související se současným výskytem  afrického moru prasat.  

27. 6. 2017
Informace o výskytu Afrického moru prasat na  území České republiky byla oznámena na tiskové konferenci na ministerstvu zemědělství (MZe) za účasti ministra Mariana Jurečky a ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda. Více informací v následující společné tiskové zprávě MZe a SVS.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (KVS) nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat. Byla vymezena tzv. zamořená oblast a stanovena opatření v této oblasti. V jejich rámci byl uživatelům honiteb uložen zákaz lovu a krmení divokých prasat. Na místně příslušnou krajskou veterinární správu musí být hlášeny nalezená uhynulá divoká prasata. Chovatelům domácích prasat bylo nařízeno provést soupis všech kategorií prasat chovaných na hospodářství a dále všechna opatření, která souvisí s ochranou chovu před zavlečením této nákazy. Dopředu musí také KVS hlásit domácí porážky prasat.

26. 6. 2017
V České republice byl potvrzen historicky první výskyt afrického moru prasat (AMP) v populaci prasat divokých.  Vyšetření provedená ve Státních veterinárních ústavech v Olomouci a Jihlavě prokázala nákazu u dvou kusů uhynulých divokých prasat nalezených 21. a 22. 6. v katastrálním území Příluky u Zlína. Zdroj nákazy a další okolnosti jsou aktuálně předmětem šetření Státní veterinární správy (SVS). Nákazou mohou onemocnět všechny věkové kategorie prasete domácího i divokého. Není však přenosná na člověka ani další živočišné druhy. Podrobnější informace o nákaze zde.

 

 

Zveřejněno: 15.03.2018

Se začínající sezónou farmářských trhů zahájí také SVS jejich kontroly

 

Již několik let spolu se začátkem jara začíná po celé České republice také sezóna farmářských trhů. Státní veterinární správa (SVS) tento způsob prodeje, který umožňuje nabízet produkty od lokálních výrobců, podporuje. Jelikož však venkovní způsob prodeje potravin s sebou nese zvýšená rizika, jsou prodejci pod dlouhodobým dohledem veterinárních inspektorů. Ti v loňském roce provedli na trzích celkem 327 kontrol. V 82 případech zjistili nejméně jedno porušení předpisů. Výše uložených pokut přesáhla 300 000 Kč. Díky novele veterinárního zákona se pravděpodobně nabídka některých trhů letos rozšíří.

Celkový počet závad zjištěný při kontrolách na trzích v loňském roce dosáhl 226. Při jedné kontrole totiž může být zjištěno i několik závad najednou. Nejčastěji inspektoři zjistili nedostatky v označování potravin (45 případů) a prokazování jejich původu (33 x). Často byla zjištěna také nedostatečná ochrana potravin před kontaminací (32 případů), vyskytly se také problémy s balením produktů a nedodržení teplot nabízených výrobků. To přitom představuje zejména v teplých letních dnech velké riziko pro spotřebitele. Ve více než deseti případech byly shodně zjištěny nedostatky při skladování živočišných produktů či nedodržení data trvanlivosti prodávaného zboží.

Z dlouhodobého hlediska podíl kontrol se závadou i díky osvětě mírně klesl a ubylo těch nejzávažnějších problémů. Přesto je stále vyšší, než u ostatních kontrol v rámci běžného dozoru nad hygienou potravin, kde dosahuje zpravidla jednotek procent,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Již před několika lety v souvislosti s obnoveným trendem trhů nabízejících místní zemědělské a potravinářské produkty publikovala SVS zejména pro prodejce takzvané Desatero. Jeho aktualizovaná verze je dostupná na internetových stránkách SVS.

Zodpovědní provozovatelé farmářských trhů by si měli uvědomit, a naštěstí se tak děje, že případní neseriózní prodejci poškozují pověst celého trhu. V případě opakovaných prohřešků by pak měli s problémovými stánkaři ukončit spolupráci,“ dodal Semerád. V této souvislosti SVS připomíná, že prodejce má povinnost zákazníka dostatečně informovat o prodávaném zboží. Při jakékoliv pochybnosti je dobré se prodejce doptat, pokud se nakupujícímu něco nezdá, zboží nekupovat. V případě vážných nesrovnalostí je možné informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu, která prošetří každý případ týkající se potravin živočišného původu. Podnětů upozorňujících na nekalé praktiky prodejců loni ubylo. Zatímco v roce 2016 jich SVS řešila 15, loni jich bylo 10.

Organizátoři farmářských trhů budou mít díky novele veterinárního zákona z loňského listopadu v nové sezóně možnost rozšířit nově nabídku také o ulovenou drobnou volně žijící zvěř. Zajíce či bažanta v kůži nebo peří bude možné si u stánku koupit pochopitelně až poté, co bude jejich tělo vyšetřeno proškolenou osobou. Další změnou, kterou jistě, jak prodejci, tak zákazníci farmářských trhů uvítají, je nová možnost prodávat malé množství některých živočišných produktů pocházejících přímo od chovatele (čerstvého maso drůbeže, králíků, vajec či medu) v rámci celé ČR. Až dosud bylo uvedené produkty touto formou možné nabízet pouze na území kraje, odkud chovatel pocházel, případně kraje sousedního.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Zveřejněno: 15.03.2018

Služební místo ředitel odboru ekonomického Ústřední veterinární správy SVS

 

Ústřední ředitel Státní veterinární správy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitel/ka odboru ekonomického Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy v oborech služby 1_Finance; 4_Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace; 26_Platy, mzdy a jiné odměny za práci; 46_Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. květen 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě spočívá v organizaci a řízení činnosti ředitele odboru ekonomického Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy (např.):

 • zpracovává návrhy, přístupy a východiska pro sestavení státního rozpočtu, tvoří rozpočtové výhledy, práce se státním rozpočtem;
 • kontroluje tvorbu koncepce programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu a financování investic ústředního správního úřadu s rozsáhlým členěním
 • koordinace veřejných zakázek a příprava podkladů pro zadávací řízení.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
  1. a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

 1. b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

 1. d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[1], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti.[2]

 1. e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 1. f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta první zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

 1. Splňuje jiný požadavek podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona stanovený služebním předpisem č. 2/2016, kterým vedoucí služebního úřadu. Ústřední ředitel Státní veterinární správy, stanoví další požadavky na služební místa ředitelů odborů, vedoucích oddělení a ostatní státních zaměstnanců, kterým je způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
 2. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971[3], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 3. a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 4. b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení;

 1. je-li narozen přede dnem 1. prosince 19714, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 2. a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
 3. b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
 4. c) příslušníkem Lidových milicí,
 5. d) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 6. e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;
 7. je podle § 57 odst. 3 zákona
 8. a) státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného v oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,
 9. b) úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě alespoň vedoucího odboru krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,
 10. c) vedoucí zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,
 11. d) akademický pracovník, který řídí jiné zaměstnance,
 12. e) vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí vedoucí zaměstnance,
 13. f) vedoucí úředník Evropské unie, který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie, nebo
 14. g) vedoucí zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,

pokud v uplynulých 6 letech vykonával nejméně po dobu 3 let ve správním úřadu, v krajském úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, regionální radě, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole, v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje nebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici).

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. a) strukturovaný profesní životopis,
 2. b) motivační dopis.

Vzory dokumentů jsou dostupné na https://www.svscr.cz/kariera/vzory-dokumentu-k-prihlaseni-se-do-vyberoveho-rizeni/. Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Bližší informace o služebním místě poskytne:

Ing. Lenka Fialová, tel.: 227 010 687, e-mail: l.fialova@svscr.cz.

Bližší informace o výběrovém řízení poskytne:

Mgr. Marta Kolaříková, tel.: 227 010 176, e-mail: m.kolarikova@svscr.cz.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo/žádosti o zařazení na služební místo/ podané ve lhůtě do 24. března 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní veterinární správa, Slezská 100/7, 120 56 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu epodatelna@svscr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID d2vairv.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ředitel/ka odboru ekonomického Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy, kód G_OBEKO1_01“.

 

[1] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[3] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.

Zveřejněno: 14.03.2018

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj představuje výsledky za rok 2017

 

Státní veterinární správa a všechny krajské veterinární správy včetně KVS pro Ústecký kraj prožívaly výjimečně náročný rok. Nejvyšší pozornost byla věnována velmi nebezpečným nákazám – vysocepatogenní chřipce a africkému moru prasat, který byl zavlečen na území našeho státu poprvé v historii.

Nákazová situace v Ústeckém kraji prakticky kopírovala nákazovou situaci v celé České republice. V prvních 3 měsících roku 2017 KVS řešila podezření z výskytu aviární influenzy jak u volně žijících ptáků, tak v chovech drůbeže. Veterinární inspektoři provedli 16 kontrol v malochovech, kde byl nahlášen zvýšený úhyn vodní nebo hrabavé drůbeže a v jednom případě se potvrdil výskyt ptačí chřipky subtypu H5N8.  V tomto chovu na Chomutovsku bylo ohnisko nákazy s počtem cca 500 ks drůbeže zlikvidováno. V ostatních případech se podezření nepotvrdilo. U volně žijících ptáků se vyšetřilo 26 nalezených kadáverů, jednalo se především o volavky, labutě a divoké kachny. Tady se podezření potvrdilo u dvou labutí opět na Chomutovsku.  Pozornost KVS se soustředila také na kontrolu ochrany komerčních chovů drůbeže před zavlečením nákazy, kde byli chovatelé upozorňováni na permanentní nutnost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření ve svých chovech. Bylo provedeno 18 kontrol bez zjištěných závad.

Se začátkem léta přišla ze Zlínska nepříjemná zpráva, že k nám byla zavlečena nebezpečná nákaza africký mor prasat. Tato nákaza se v ČR ještě nikdy nevyskytla. V návaznosti na vydávání mimořádných veterinárních opatření KVS měnící se situaci projednávala se všemi zainteresovanými organizacemi a sestavila skupinu odborníků se zástupci Krajského úřadu ÚK, HZS, PČR, myslivců, asanačních podniků, zemědělců. KVS se soustředila na ochranu chovů domácích prasat, kde bylo provedeno 38 mimořádných kontrol.  Ve dvou případech v menších chovech prasat bylo zjištěno porušení zásad biologické bezpečnosti a byla udělena pokuta.  Nemalou měrou byl monitorován výskyt nákazy u nalezených uhynulých nebo sražených divokých prasat, kdy se do konce roku 2017 vyšetřilo 232 kadáveru. Ve všech případech s negativním výsledkem.

Z hlediska programů tlumení nákaz pokračovaly i v Ústeckém kraji v roce 2017 programy na tlumení salmonel a tlumení infekční rhinotracheitidy skotu (IBR).  V roce 2017 se v  dosáhlo téměř v 99,9 % utlumení výskytu IBR, a to představuje reálně 822 aktivních chovatelů skotu.  V současné době jsou už jen 3 chovy, které ještě nejsou prosté a vakcinují. U všech tří je reálný předpoklad, že do konce roku 2018 by mohly být ozdraveny a díky tomu by ČR mohla požádat EK o uznání statusu země prosté od IBR.

Dalším ze sledovaných úseků jsou životní podmínky zvířat a jejich pohoda (welfare). Již tradičně KVS řeší v Ústeckém kraji nejvíce podnětů na podezření na týrání zvířat z celé republiky. V roce 2017 KVS obdržela 436 podnětů, z toho 85 na chovy hospodářských zvířat a 351 na chovy zájmových zvířat (psi, kočky, zoozvířata, zverimexy a drobnochovy drůbeže, hlodavců, holubů apod.).  Z toho bylo téměř 23 % podnětů oprávněných, kdy se opravdu jednalo o týrání a KVS je předala k dořešení úřadům obcí s rozšířenou působností. Celkem bylo provedeno v oblasti welfare zvířat v Ústeckém kraji 695 kontrol a z toho bylo zjištěno 123 se závadami. Nejčastější porušení se týkala nevhodných podmínek chovu, omezování krmení a napájení, působení nepřiměřených stresových vlivů a nezabezpečení proti úniku. Při těchto kontrolách se dále prokazovalo porušení veterinárního zákona; u zájmových zvířat zejména nezajištění vakcinace psů proti vzteklině. U kontrol hospodářských zvířat se jednalo zejména o neevidovaná hospodářství, neohlášení změn ve stavu chovaných zvířat a o chov neoznačených zvířat tam, kde je povinnost zvířata označovat. Ve všech případech byla udělena pokuta ve správním řízení.  KVS udělila v roce 2017 za porušení veterinárního a plemenářského zákona v oblasti ochrany zdraví zvířat celkem přes 300 000 Kč, což má mírně zvyšující tendenci oproti minulému roku.

Mezi kuriózní případy týrání zájmových zvířat patřila kauza chovu psů v okrese Litoměřice, kdy sám chovatel nevěděl, kolik psů vlastně chová, nedokázal říci, jak se který jmenuje a připustil, že někteří ani jméno nemají. Chov se tak po dobu několika let nekontrolovaně rozšiřoval, což dokládala i vzájemná podobnost jedinců. Byla prokázána nedostatečná péče a nevhodné podmínky chovu. Na návrh KVS byla nařízena náhradní péče u většiny chovaných psů a snížení počtu psů na dva stejného pohlaví. Podobné případy se řešily na Lounsku u chovatelky 19 psů a také u chovatelů 43 koček. Ve všech případech se jednalo o tzv. „milovníky zvířat“, jejichž snaha pomoci se jim posléze vymkla z rukou a oni si nedokázali připustit, že už péči nezvládnou.

U hospodářských zvířat jsme řešili týrání 7 koní opět na Lounsku, kde došlo k velmi dobré spolupráci s obcí s rozšířenou působností, a tato na náš návrh nařídila náhradní péči pro všech 7 koní. Byly prokázány nevhodné podmínky chovu, které ohrožovaly jejich zdraví a u hříběte i život. Všechny koně se podařilo umístit trvale do odpovídající péče.

Krátce před Štědrým dnem byla KVS upozorněna na psa umístěného v kotci u neobydleného domu na Rumbursku, kterému sahala voda z tajícího sněhu téměř k tlapkám. Pokud by ještě více voda stoupala, byl by pes v pasti, protože i střechu boudy měl sedlovou a neudržel by se na ní.  S pomocí odchytové služby městské policie a díky spolupráci s obcí byl pes umístěn do záchytných kotců, kde si ho chovatel posléze vyzvedl. V tomto případě se všímavost občanů vyplatila a psa se podařilo zachránit.

V loňském roce bylo na úseku zdraví a pohody zvířat pravomocně ukončeno 86 jednání, ve kterých bylo uloženy pokuty v celkové výši 312 000 Kč.

V oblasti veterinární hygieny bylo v roce 2017 provedeno celkem 2 720 kontrol potravin a surovin živočišného původu. Z toho veterinární inspektoři uskutečnili 627 kontrol v místě určení zásilek ze zahraničí a 342 kontrol zařízení stravovacích služeb. Úřední veterinární lékaři se podíleli také na řadě mimořádných kontrolních akcí SVS, které se zaměřovali například na používání přídatných látek v kebabech, používáni soli a látek zadržujících vodu v drůbežím mase, prodej medu na trzích či pesticidy v živočišných komoditách. Cíleně bylo rovněž provedeno 53 kontrol sezónních prodejců vánočních kaprů.

Celkový počet provedených akcí byl v loňském roce téměř stejný jako v roce předchozím. Přibylo však mimořádných kontrolních akcí konkrétně zaměřených na problematické komodity nebo zdraví nebezpečné látky v potravinách. Organizačně to znamenalo navýšení podílu cílených akcí oproti plánovaným preventivním kontrolám o více než 10 %. 

Celkový počet kontrol se závadami v oblasti státního veterinárního dozoru nad potravinami živočišného původu klesl z 5,8 % v roce 2016 na 3,9 % v roce 2017. Celkový pokles počtu kontrol se závadou je dán zejména zjišťovanou lepší úrovní hygieny v zařízeních poskytujících stravovací služby. V zařízeních stravovacích služeb v roce 2016 byly zjištěny závady v 9,3 % provedených kontrol, v roce 2017 již pouze v 4,7 %, tedy rozdíl přibližně o polovinu kontrolních zjištění. Je možné konstatovat, že úsilí všech tří státních dozorových orgánů, které spolupracují v oblasti veřejného stravování, výrazně pozitivně ovlivnilo hygienickou úroveň služeb ve stravování.

Dalším údajem, který výrazně ovlivnil celkové počty zjištěných závad, jsou výsledky kontrol v místě určení zásilek potravin a surovin ze zahraniční. Při téměř stejném počtu provedených kontrol byly zjištěny závady u 2,1 % zjištění oproti 4,5 % v roce 2016. Zjišťované druhy závad byly podobné jako v roce 2016. Převládaly nedostatky v dodržování správné výrobní a hygienické praxe, v označování potravin a ve vedení dokumentace.

Na úseku hygieny potravin a veřejného zdraví bylo v průběhu roku 2017 pravomocně uloženo 98 pokut ve výši 645 000 Kč.

Prioritou pro letošní rok 2018 je udržet příznivou nákazovou situaci v republice a tím i v Ústeckém kraji, nadále zabezpečovat zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu a zabránit dalšímu šíření afrického moru prasat. Dlouhodobým cílem snahy KVS je další zkvalitňování dozorové činnosti na všech úsecích, které jsou v kompetenci Státní veterinární správy.

Celý uplynulý rok byl současně i jubilejním rokem 50. výročí založení Státní veterinární správy. K tomuto významnému výročí se uspořádala řada odborných akcí pro veterinární pracovníky i pro veřejnost. Za dobu trvání SVS s podařilo odvést velký kus odborné práce, zejména při ozdravování hospodářských zvířat od nebezpečných nákaz. Za tím je ale potřeba vidět velmi namáhavou práci veterinárních pracovníků. Proto KVS pro Ústecký kraj pozvala také všechny bývalé pracovníky, na společnou oslavu u příležitosti 50. výročí vzniku SVS. Součástí oslav bylo předání „Pamětních listů“ udělených při příležitosti 50 let státní veterinární správy „Za celoživotní přínos v oboru“.

Krajská veterinární správa se, i mimo své hlavní poslání, věnovala těm nejmenším. V rámci projektu „Máme rádi zvířata“ uskutečnili 21 akcí v mateřských školkách všech 7 okresů Ústeckého kraje. Akce měly velký úspěch a děti se měly možnost zábavnou formou dozvědět něco o správném chování k domácím i volně žijícím zvířatům.

Zveřejněno: 13.03.2018

Odborný rada – veterinární inspektor oddělení veterinární hygieny Břeclav Krajské veterinární správy SVS pro Jihomoravský kraj

 

Ústřední ředitel Státní veterinární správy jako služební orgán příslušný podle § 24 odst. 6 ve spojení s § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – veterinární inspektor oddělení veterinární hygieny Břeclav Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro  Jihomoravský kraj v oborech služby „58  – Potravinářská výroba a péče o potraviny“, „59  –  Veterinární péče“.

Místem výkonu služby jsou Hustopeče.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. dubna 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. – 13. platové třídy (dle získané atestace).

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:

 • odborné veterinární činnosti podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
  1. a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř.  prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

 1. b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

 1. d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[1], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.   

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[2];

 1. e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e)  zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 1. f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta první zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

 1. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 2/2016, kterým vedoucí služebního úřadu, ústřední ředitel Státní veterinární správy, stanoví další požadavky na služební místa ředitelů odborů, vedoucích oddělení a ostatních státních zaměstnanců SVS, kterým je:
 2. a) odborné zaměření vzdělání – v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny – ukončené dosaženým titulem MVDr. nebo v obdobné oblasti na  zahraniční vysoké škole;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom ve veterinárním oboru – MVDr. nebo obdobný zahraniční titul).

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. a) strukturovaný profesní životopis,
 2. b) motivační dopis.

 

Vzory dokumentů jsou dostupné na https://www.svscr.cz/kariera/vzory-dokumentu-k-prihlaseni-se-do-vyberoveho-rizeni/. Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Bližší informace o služebním místě poskytne:

Mgr. Eva Zubrová, Ph.D., tel. 541 594 452, e-mail: e.zubrova@svscr.cz

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 23. března 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého tř. 1309/174, 612 00 Brno – Řečkovice, nebo osobně podané na  podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v  elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu epodatelna.kvsb@svscr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID:  yq78byg.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo B_ODHYG_BV_08“.

 

[1] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

Zveřejněno: 13.03.2018

Hlavní aktivity Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj v roce 2017

 

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj (KVS) při hodnocení roku 2017 zaznamenala nárůst projednávaných případů, řešila nebezpečné nákazy zvířat a výjimečné porušení v oblasti ochrany zvířat. 

Veterinární lékaři odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví provedli 6250 kontrol s 220 zjištěnými porušeními právních předpisů. Odpovídá to 3,52 % nevyhovujících zjištění. Nejčastější závady byly zjišťovány při skladování (nedodržení teplotního řetězce), dosledovatelnosti a provozní hygieně. Kontroly byly prováděny v potravinářských podnicích, stravovacích službách, centrálních skladech a obchodech. Největší důraz byl kladen na kontroly v místě určení, kam směřují zásilky potravin a surovin živočišného původu v rámci intrakomunitárního obchodu a také zásilky ze třetích zemí. Celkem bylo provedeno 1255 kontrol a odebráno 472 vzorků potravin a surovin živočišného původu při kontrolách v místě určení (podnik, kam bylo zboží dovezeno). U 17 vzorků, tj. v 3,6 % případech, bylo zjištěno porušení právních předpisů ve vztahu ke klamání spotřebitele nebo zdravotní závadnosti.

Ve spolupráci s Policií České republiky a Celní správou byly provedeny společné kontroly na silnicích a dálnicích na území Středočeského kraje.

V rámci státního veterinárního dozoru je důležitou součástí i monitoring cizorodých látek, který je prováděn každoročně v souladu s legislativou EU. V roce 2017 bylo odebráno pracovníky krajské veterinární správy 845 vzorků.

Při dosledování závadných potravin a krmiv, které jsou hlášeny informativním systémem RASFF (rychlý systém varování potravin a krmiv) KVS došetřovala 18 případů. V roce 2017 jsme aktivně řešili mimořádné kontrolní akce (MKA), které vyhlásila Státní veterinární správa. Celkem bylo vyhlášeno 6  MKA, při kterých bylo v rámci KVS provedeno 76 kontrolních akcí se zjištěním porušení v 5 případech.

Součástí veterinárního dozoru je také prohlídka jatečných zvířat před porážkou, během porážení a prohlídky po poražení. Na jatkách bylo poraženo 25 824 ks skotu, 351 064 ks prasat, 3 650 ks ovcí a koz, 8 586 991 ks drůbeže, 16 337 ks krůt a 6 066 ks králíků. Dále bylo prohlédnuto 46 265 ks spárkaté a pernaté zvěře.

Na základě mimořádných veterinárních opatřeních KVS provádí kontrolu dovozu kuřecího masa a polotovarů z Brazílie, kontrolujeme vejce a vaječné výrobky ze zemí EU z hlediska problematiky kauzy Fipronil.

KVS řešila hned na začátku loňského roku výskyt 5 ohnisek vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI) – ptačí chřipky u domácí drůbeže. Ohniska byla neprodleně zlikvidována utracením a neškodným odstraněním drůbeže. Na území Středočeského kraje také zasahovala dvě ochranná pásma z Libereckého a Plzeňského kraje. Celkem tedy bylo ve Středočeském kraji 7 ochranných pásem z důvodu výskytu vysoce patogenní aviární influenzy. V téže době probíhal i monitoring výskytu ptačí chřipky u volně žijících zvířat. Ohniska a ochranná pásma se vyskytovala v blízkosti řek a vodních ploch, na kterých se shromažďovali volně žijící ptáci.

V průběhu roku byl závažným problémem výskyt moru včelího plodu. Celkem byl zjištěn výskyt u 6 chovatelů včel ve třech okresech a to v okrese Praha východ, Příbram a Benešov. Několik stanovišť včelstev je v tzv. předběžných opatřeních, to znamená, že je podezření na výskyt moru včelího plodu a v roce 2018 v těchto stanovištích včel budou provedeny další kontroly.

Z nákaz přenosných ze zvířat na lidi byl zaznamenán výskyt brucelózy a tularémie u zajíců. Ve třech hospodářstvích s chovem skotu byl zjištěn výskyt trichofytózy (oparu lysivého) skotu. Podezření na tuberkulózu u dovezeného skotu se naštěstí nepotvrdilo. Proti letům minulým naopak vzrostl výskyt salmonel z prostředí u nosnic pro produkci konzumních vajec. Tato nákaza byla řešena u jednoho většího chovatele a jednoho z menších chovatelů nosnic.    

Veterinární inspektoři provedli několik šetření mimořádných událostí a hromadných úhynů. Jednalo se o 5 otrav včel, hromadný úhyn divokých prasat, hromadný úhyn drůbeže a domácích prasat, podezření na otravu ryb. Zasahovali též při nahlášených haváriích dopravních prostředků, které převážely živá zvířata.

Veterinární inspektoři se věnují především preventivním kontrolám a dále pak kontrolám na základě podnětu či stížnosti. V roce 2017 provedli úřední veterinární lékaři z odboru ochrany zdraví a pohody zvířat celkem 1 126 kontrol. Kontrola se zaměřila na chovy hospodářských zvířat z hledisky biologické bezpečnosti, používání veterinárních léčiv a biopreparátů a pohody zvířat. Dále KVS zkontrolovala: schválená plemenářská zařízení, některé soukromé veterinární lékaře, chovatele včel, chovatele drůbeže, schválené produkční podniky akvakultury, schválená zařízení pro obchodování se zvířaty, zoologické zahrady, chovy ovcí z hlediska odolnosti proti TSE. V současné době probíhá mimořádná kontrolní akce v chovech domácích prasat, která se věnuje především ochraně podniků a chovů domácích prasat proti africkému moru prasat. Tato nákaza se vyskytla v České republice v červnu roku 2017 na Zlínsku u divokých prasat a doposud se jí nepodařilo zlikvidovat ani přes přísná proti nákazová opatření.

Dozor nad ochranou zvířat proti týrání přinesl několik velkých a obtížně řešitelných kauz. Nejvýznamnějším byl případ týraných koní v Jankově na okrese Benešov. Při této kauze bylo odebráno několik desítek koní (hřebců, kobyl a hříbat) chovateli. Tito koně přešli nejdříve do náhradní péče a poté propadli státu. V současné době pobíhá dražba koní. Na samém konci roku 2017 byl dán návrh na tzv. náhradní péči pro několik desítek psů, které zanechala chovatelka bez vody a potravy téměř 10 dnů.

Práce veterinárních inspektorů odboru ochrany zdraví a pohody zvířat v terénu bývá velmi obtížná a někdy i nebezpečná. Při své práci se setkávají s různými typy lidí, často žijící na tzv. okraji společnosti. V nemnohých případech si přes stížnosti vyřizují účty bývalí partneři, sousedé a kamarádi. 

Od listopadu 2017 KVS začala proplácet zástřelné ve výši 1 tis. Kč za odlovené divoké prase. Toto opatření znamenalo značný nárůst agendy, aniž byla tato činnost personálně posílena. V současné době je proplaceno zástřelné za více jak 15 300 divokých prasat odlovených v roce 2017.

O velkém záběru činnosti KVS svědčí i to, že za loňský rok při správním řízení bylo uloženo 282 pokut v celkové hodnotě takřka 5 mil. Kč, což je 25 % z vybraných pokut v rámci celé ČR.

Zveřejněno: 09.03.2018

Odborný rada v oddělení ochrany zdraví zvířat odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Ústřední veterinární správy SVS

 

Ústřední ředitel Státní veterinární správy jako služební orgán příslušný podle § 24 odst. 6 ve spojení s § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení ochrany zdraví zvířat odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy v oborech služby 58_Potravinářská výroba a péče o potraviny; 59_Veterinární péče.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. červen 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:

 • specializované odborné činnosti preventivní a diagnostické v ochraně zdraví zvířat;
 • sledování nákazové situace v ČR i v zahraničí;
 • navrhování opatření proti zavlečení nákaz a jejich šíření na území ČR;
 • navrhování preventivní a diagnostické činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat;
 • zpracování odvolání proti rozhodnutím krajských veterinárních správ;
 • zastupování SVS v odborných komisích státních orgánů v ČR a v zahraničí;
 • koordinace činnosti krajských veterinárních správ v oblasti ochrany zdraví zvířat.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
  1. a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

 1. b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

 1. d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[1], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.   

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[2];

 1. e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e)  zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 1. f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta první zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

 1. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 2/2016, kterým vedoucí služebního úřadu, ústřední ředitel Státní veterinární správy, stanoví další požadavky na služební místa ředitelů odborů, vedoucích oddělení a ostatních státních zaměstnanců SVS, kterým je:
 2. a) odborné zaměření vzdělání – v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny – ukončené dosaženým titulem MVDr. nebo v obdobné oblasti na zahraniční vysoké škole;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v oboru veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny – MVDr. nebo obdobný zahraniční titul);

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. a) strukturovaný profesní životopis,
 2. b) motivační dopis.

Vzory dokumentů jsou dostupné na https://www.svscr.cz/kariera/vzory-dokumentu-k-prihlaseni-se-do-vyberoveho-rizeni/. Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Bližší informace o služebním místě poskytne:

MVDr. Milada Dubská, tel.: 227 010 603, e-mail: m.dubska@svscr.cz.

Bližší informace o výběrovém řízení poskytne:

Mgr. Marta Kolaříková, tel. 227 010 176, e-mail: m.kolarikova@svscr.cz

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo/žádosti o zařazení na služební místo/ podané ve lhůtě do 12. dubna 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní veterinární správa, Slezská 100/7, 120 56 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu epodatelna@svscr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID d2vairv.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení ochrany zdraví zvířat odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy, kód G_ODEPI1_07.

 

[1] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

Zveřejněno: 09.03.2018

Odborný rada v oddělení bezpečnosti potravin odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Ústřední veterinární správy SVS

 

Pracovní poměr na dobu určitou – dlouhodobý zástup (2-3 roky) za mateřskou a následnou rodičovskou dovolenou.

Lokalita: Praha 2, Slezská 100/7

Nástup možný ihned

Náplní práce v oddělení bezpečnosti potravin na úseku monitoringu zoonóz je:

 1. Monitoring zoonóz a antimikrobiální rezistence:
 • každoroční příprava plánu odběru vzorků (stanovení počtu odebraných vzorků)
 • kontrola plnění plánu v informačním systému Státní veterinární správy
 • koordinace odběru vzorků
 • vyhodnocení veškerých získaných dat
 1. poskytování dat Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) a Systém správní pomoci a spolupráce (AAC)
 • člen systémů (plní úkoly v rámci týmové spolupráce, ale i samostatně podle pravidel daných pro tyto systémy) po zaškolení stávajícími členy týmu.

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání (veterinárního zaměření) 
 • znalost anglického, španělského, francouzského, německého nebo ruského jazyka (alespoň na úrovni 1. stupně)
 • praxe ve veterinární oblasti vítána
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
 • orientace ve veterinární legislativě
 • spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita, dobré komunikační schopnosti, samostatnost

Nabízíme:

 • odpovídající finanční ohodnocení podle tabulek platů zaměstnanců státní správy dle zákoníku práce s ohledem na délku praxe – 13. platová třída (od Kč 25.210)
 • 3 měsíce zkušební doba
 • standardní zaměstnanecké výhody pro státní správu (5 týdnů dovolené, zdravotní volno, stravenky)
 • osobní rozvoj a další vzdělávání.
 • možnost flexibilní pracovní doby, případně zkrácení úvazku dle potřeby

 

Kontaktní adresa:

Státní veterinární správa
Slezská 100/7
120 56  Praha 2

 

Informace o pracovním místě podá:

MVDr. Jan Váňa, tel.: 227 010 160, e-mail: j.vana@svscr.cz

MVDr. Veronika Vlasáková, tel.: 227 010 140, e-mail: v.vlasakova@svscr.cz

 

Personalista:
Mgr. Marta Kolaříková, tel.: 227 010 176, e-mail: m.kolarikova@svscr.cz

Zveřejněno: 09.03.2018

Odborný rada v oddělení veřejných zakázek odboru ekonomického Ústřední veterinární správy SVS

 

Ústřední ředitel Státní veterinární správy jako služební orgán příslušný podle § 24 odst. 6 ve spojení s § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení veřejných zakázek odboru ekonomického Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy v oboru služby 46_Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. květen 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:

 • kontrola dodržování lhůt a termínů v oblasti veřejných zakázek,
 • tvorba vnitřních předpisů a vzorových formulářů pro zadávání veřejných zakázek,
 • připomínkování podkladů v oblasti veřejných zakázek,
 • metodická pomoc v oblasti  zadávání veřejných zakázek organizačním útvarům SVS,
 • kontrola postupů na úseku vedení agendy zadávání veřejných zakázek,
 • zpracování smluvní agendy k veřejným zakázkám,
 • účast na posuzování nabídek,
 • administrace činností výběrových komisí,
 • zadávání povinně zveřejňovaných údajů o veřejných zakázkách do Věstníku veřejných zakázek, na profilu zadavatele SVS a v registru smluv MV ČR,
 • předběžná kontrola a distribuce zadávacích dokumentací a výzev k veřejným zakázkám,
 • správa a archivace dokumentace veřejných zakázek.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
  1. a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

 1. b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

 1. d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[1], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.   

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[2];

 1. e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e)  zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 1. f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta první zákona dokládá písemným čestným prohlášením.

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. a) strukturovaný profesní životopis,
 2. b) motivační dopis.

Vzory dokumentů jsou dostupné na https://www.svscr.cz/kariera/vzory-dokumentu-k-prihlaseni-se-do-vyberoveho-rizeni/. Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Bližší informace o služebním místě poskytne:

Ing. Lenka Fialová, e-mail: l.fialova@svscr.cz, tel.: 227 010 687.

 

Bližší informace k výběrovému řízení poskytne:

Mgr. Marta Kolaříková, email: m.kolarikova@svscr.cz, tel.: 227 010 176

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo/žádosti o zařazení na služební místo/ podané ve lhůtě do 12. duben 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní veterinární správa, Slezská 100/7, 120 56 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu epodatelna@svscr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID d2vairv.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení veřejných zakázek ÚVS SVS, kód G_ODEKO3_02.

[1] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

Zveřejněno: 09.03.2018

Činnost Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj v roce 2017

 

Podobně, jako kolegy v dalších krajích zaměstnávaly úřední veterinární lékaře Krajské veterinární správy (KVS) pro Pardubický kraj v loňském roce nejvíce úkoly spojené s výskytem afrického moru prasat (AMP) na území ČR. Tato nákaza se u nás loni objevila vůbec poprvé. Aktivity KVS se však loni neomezovaly jen na AMP, řešila se také vysocepatogenní ptačí chřipka, mor včelího plodu, infekční metritida koní či zhoubná katarální horečka (hlavnička skotu). Veterinární inspektoři se dále zaměřovali na kontrolu podmínek v chovech zvířat a v neposlední řadě je nutné zmínit rovněž dozor SVS nad hygienou potravin živočišného původu.

Prvně byl AMP diagnostikován u dvou uhynulých divočáků 26. června 2017 ve Zlínském kraji, na což KVS reagovala kontrolami v rámci předběžné opatrnosti v chovech prasat v Pardubickém kraji. Při ani jedné z 32 kontrol provedených u velkých chovatelů nebyly zjištěny nedostatky z hlediska biologické bezpečnosti. Během celého roku probíhalo vyšetřování uhynulých kusů černé zvěře na africký i klasický mor prasat a u všech 44 kusů bylo negativní. V rámci celorepublikového monitoringu  Aujeszkyho choroby se v rámci kraje odlovilo a vyšetřilo ve 4. čtvrtletí roku 2017 celkem 5440 kusů černé zvěře. Inspektoři KVS v loňském roce v oblasti nákaz řešili také dvě přetrvávající ohniska metritidy koní a také dvě ohniska moru včelího plodu. Při kontrolách 25 případů úhynů včelstev se na třech stanovištích zjistilo použití přípravků na ochranu rostlin. Právě jejich aplikací došlo k  úhynům.

Inspektoři KVS zjistili při 232 kontrolách zaměřených na ochranu zdraví zvířat porušení veterinárního zákona ve 22 případech, která byla sankcionována dle platné legislativy. V roce 2016 při 216 kontrolách se odhalilo pochybení ve 39 případech. V rámci intrakomunitárního obchodu a exportu do třetích zemí odbavili 2265 kusů zásilek živých zvířat což je o 99 zásilek více než v předchozím roce.

Mezi priority SVS patří dlouhodobě také problematika pohody zvířat (welfare). Z dlouhodobého hlediska přibývá podnětů na podezření z týrání zvířat, které jednotliví občané či občanská sdružení podávají.  Loni KVS obdržela podněty na 133 případů týrání zvířat, přičemž ve 45 případech uznali inspektoři na základě provedené kontroly jejich oprávněnost. V roce 2016 bylo zkontrolováno na základě podnětů celkem 91 chovatelů, přičemž oprávněných podnětů bylo 74. KVS vydala odborná vyjádření, na jejichž základě obce s rozšířenou působností postihly příslušné subjekty. Ve třech případech bylo vydáno odborné vyjádření k trestnímu řízení. Jeden z největších případů porušení podmínek chovu zvířat byl v Koclířově na Svitavsku, kde muselo dojít k zajištění péče třetí osobou o stádo celkem 144 kusů farmové zvěře.

V oblasti veterinární hygieny se v loňském roce uskutečnilo celkem 2 290 kontrol v rámci běžného hygienického dozoru. Na jatkách se provedla prohlídka u 7 186 364 kusů drůbeže a 146 589 kusů skotu a prasat. Zároveň veterinární inspektoři uskutečnili 279 kontrol v místě určení zásilek ze zahraničí a 277 kontrol vyváženého zboží. V 11 případech se jednalo o kontrolu společně s celníky. V předvánočním období KVS zkontrolovala také 75 prodejců vánočních kaprů. Úřední veterinární lékaři se podíleli také na řadě mimořádných kontrolních akcí SVS. Zaměřili se v nich například na zjišťování zbytků pesticidů, těžkých kovů a antibiotik v potravinách, na látky zadržující vodu v mase, falšování medu, polotovary k přípravě kebabů či plnění podmínek pro užívání označení Česká potravina, KLASA, Regionální potravina. Vzhledem k stále rostoucímu objemu mezinárodního obchodu s potravinami v rámci globalizovaného světového trhu přibývá mezinárodních kauz s nebezpečnými či závadnými potravinami. V loňském roce patřily mezi ty největší a z pohledu médií nejvíce sledovanými případy s problematickými živočišnými produkty z Brazílie a nelegálním používáním nepovoleného biocidu fipronilu v chovech drůbeže v Belgii a Nizozemsku. V žádné české potravině nebyla tato látka prokázána, nebylo zjištěno ani její použití v tuzemských chovech. V několika případech byl fipronil zjištěn ve vejcích či vaječných produktech ze zahraničí. Zboží z těchto zásilek bylo okamžitě stahováno z trhu a likvidováno či vráceno zpět. Navíc v minulém roce probíhala akce ohledně vyšetřování syrového mléka v malých farmových mini mlékárnách a došetřování podnětů předaných KVS od spotřebitelů. Kromě dozoru nad bezpečností potravin živočišného původu prováděla SVS i kontroly zdravotní nezávadnosti krmiv zaměřenou na přítomnost salmonel.

Asi nejzávažnějším případem porušení legislativy bylo zjištěno provozování nelegální porážky vepřů v Rohoznici. Kontrola byla provedena ve spolupráci s Policií ČR.  Za tuto nepovolenou činnost byla dotyčné fyzické osobě vyměřena pokuta v nejvyšší možné výši 20 000 Kč,“ uvedl ředitel KVS pro Pardubický kraj Josef Boháč.

U ostatních přestupků bylo zjištěno nedodržování správné výrobní a hygienické praxe, neodpovídající označování potravin a chyby ve vedení dokumentace. Celkem bylo v minulém roce v rámci KVS uděleno 207 pokut o celkové výši 1 950 000 Kč.