CS / EN

Potraviny s chráněným názvem

Evropská unie poskytuje pro některé potraviny jisté záruky kvality. V tomto článku se pokusíme stručně shrnout jaké povinnosti má výrobce, který vyrábí některou z potravin s chráněným názvem a jaké výhody má pro spotřebitele si takové potraviny kupovat a nakonec pro zájemce shrneme související legislativu a ve formátu vhodném ke stažení nabízíme i konkrétní specifikace jednotlivých chráněných produktů.

Ve zkratce se jedná o tato chráněná označení:

Zaručené tradiční speciality (ZTS) – jedná se o označení pro zemědělský produkt či potravinu se zvláštní povahou uznávanou Evropskou unií. Zvláštní povahou se rozumí vlastnost nebo vlastnosti, kterými se zemědělský produkt či potravina odlišuje od ostatních výrobků nebo potravin stejného druhu a kategorie. Potravina nebo zemědělský produkt musí být vyroben buď z tradičních surovin, mít tradiční složení nebo být vyráběn tradičním způsobem výroby či zpracování.

Chráněné označením původu (CHOP) – se rozumí název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, používaný k označení zemědělských výrobků nebo potravin pocházejících z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti těchto výrobků nebo potravin jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.

Chráněné zeměpisné označení (CHZO) název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území. U zeměpisného označení je možné, aby pouze některá fáze výroby (výroba, zpracováni nebo příprava) potraviny nebo zemědělského výrobku proběhla ve vymezeném území.

Pokud se jedná o produkty živočišného původu má doposud Českárepublika na seznamu EK zapsané:

Zaručené tradiční speciality

Potraviny s chráněným označením původu

Potraviny s chráněným zeměpisným označením


 

Podrobnější informace pro výrobce

Zapsání žádosti do seznamu EK

Má-li být chráněné označení původu, chráněné zeměpisné označení nebo označení zaručená tradiční specialita u zemědělského produktu, výrobku nebo potraviny zapsáno, musí být podána sdružením producentů nebo fyzickou či právnickou osobou žádost o zápis do seznamu vedeného Evropskou komisí. Žádost o zápis se podává na Ministerstvo zemědělství ČR (pokud se jedná o ZTS) nebo na Úřad průmyslového vlastnictví (pokud se jedná o CHOP nebo CHZO). Zde se žádost posuzuje, kompletuje a zasílá na Evropskou komisi (dále jen EK). Evropská komise vydá tuto žádost jako nařízení EK a zveřejní ji ve svém úředním věstníku a v databázi DOOR. Fyzické i právnické osoby všech členských států mají lhůtu 3 měsíců k tomu, aby vznesly námitky proti navrhovanému zápisu. Pokud v dané lhůtě nejsou vzneseny žádné námitky, vydá Evropská komise nařízení o zápisu názvu do seznamu CHZO a CHOP nebo nařízení o zápisu názvu do seznamu ZTS.

Před uvedením výrobku s chráněným názvem na trh

Každý výrobce, který má v úmyslu začít produkovat ZTS, CHOP nebo CHZO je povinen předem uvědomit o této skutečnosti příslušné dozorové orgány členského státu. Pokud jde o potraviny živočišného původu, v České republice to znamená místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy/ Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy (KVS SVS / MěVS SVS). Před uvedením na trh provede KVS SVS / MěVS SVS na základě oznámení kontrolu za účelem ověření souladu výrobního procesu se specifikací. Náklady vynaložené na ověření souladu se specifikacemi je povinen uhradit provozovatel potravinářského podniku. Výše paušální částky nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikací je 500,- Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu činnosti. Následné kontroly ověřování souladu se specifikací během uvádění výrobku na trh probíhají jednou ročně. Tyto následné kontroly se již nezpoplatňují.
Účelem těchto kontrol je, aby výrobky označené jako ZTS, CHOP a CHZO skutečně splňovaly podmínky stanovené ve specifikaci a spotřebitel tak obdržel výrobek garantované kvality od všech výrobců výrobků označených jako ZTS, CHOP a CHZO.


 

Podrobnější informace pro spotřebitele

Pokud na pultu naleznete výrobek označený:

  • logem nebo jen písemným označením „zaručená tradiční specialita“či zkratkou „ZTS“
  • např.: Špekáček (zaručená tradiční specialita), Liptovský salám (zaručená tradiční specialita)

 Logo

  • logem nebo písemným označením „chráněné zeměpisné označení“či zkratkou „CHZO“.
  • např.: Třeboňský kapr (chráněné zeměpisné označení) nebo Olomoucké tvarůžky (chráněné zeměpisné označení)

 Logo

  • logem nebo písemným označením „chráněné označení původu“ či zkratkou „CHOP“.
  • např.: Pohořelický kapr (chráněné označení původu)

Logo

Kromě toho mohou být u potravin s chráněným zeměpisným označením a chráněným označením původu na etiketě uvedeny i následující údaje: vyobrazení zeměpisné oblasti původu x text, grafické znázornění nebo symboly odkazující na členský stát nebo region anebo členský stát i region, v němž tato zeměpisná oblast původu leží.

  • jedná se o výrobky, které jsou vyrobeny v souladu s určitou specifikací (recepturou), která je u těchto výrobků zapsaná v seznamu Evropské komise
  • takto označené výrobky zaručují spotřebiteli garantovanou kvalitu. Nejedná se pouze o výrobky zakoupené v ČR, ale o všechny takto označené výrobky zakoupené ve všech zemích Evropské unie
  • např. pokud si zakoupíte špekáček označený jako zaručená tradiční specialita, máte jistotu, že obsahuje minimálně 38,5 % hovězího masa, 17,5 % vepřového masa a 27 % vepřového sádla

 

Související legislativa ČR:
Zákon č. 452/2001 Sb.
 o ochraně označení původu zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.

Související legislativa EU:
Nařízení EP a Rady (EU) č. 1151/2012
o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (ruší nařízení 509/2006 a 510/2006)

Užitečné odkazy:

Seznam výrobců vyrábějící potraviny s chráněným názvem

Evropská databáze DOOR

 

Odkaz na původní článek