CS / EN

Informace o potravinovém řetězci

Chovatelům hospodářských zvířat, která jsou využívána pro produkci masa, vyplývá z přílohy II oddílu III nařízení EP a R (ES) č. 853/2004, povinnost poskytovat provozovatelům jatek Informace o potravinovém řetězci (dále jen „IPŘ“). To znamená, že chovatelé musejí provozovateli jatek zaslat 24 hodin před každou zásilkou zvířat nebo v některých případech až se zvířaty,  požadované informace.

Provozovatel jatek nesmí do prostor jatek přijmout zvířata, o kterých nemá k dispozici IPŘ.

Informace o potravinovém řetězci zahrnují zejména následující údaje:

1. Informace o chovateli zvířat a veterinárním lékaři
Chovatel je vlastník nebo držitel zvířat, která jsou zasílána na jatky. Vystavováním IPŘ může chovatel pověřit osobu, která má přístup k uvedeným informacím a údajům. Vyplněné IPŘ mohou být zasílány provozovateli jatek předem také elektronicky. 
Výsledky veterinární prohlídky zvířat na jatkách oznámí úřední veterinární lékař chovateli zvířat písemně nebo elektronicky  v rozsahu stanoveném v dodatku k příloze I „VZOR DOKLADU“ nařízení EK (ES) č. 2074/2005. 

2. Údaje o zvířatech dodávaných na jatky
Uvádí se údaje o zvířatech z jednotlivých hal nebo ustájení (o partii zvířat) dodávaných na jatky. Pokud je znám, uvádí se např. úhyn v posledních 14 dnech u nosnic apod. 
V IPŘ je nezbytné uvést všechny podané léčivé přípravky pro které je stanovena ochranná lhůta, a to za posledních 60 dní před odesláním zvířete na jatky. 
Uvedou se i veškeré výsledky laboratorních vyšetření zvířat nebo jejich prostředí, pokud by mohly mít vliv na zdravotní nezávadnost masa nebo na organizaci porážení zvířat na jatkách (např. pozitivní výsledek vyšetření prostředí na salmonely, na základě kterého musí být dané hejno brojlerů poraženo na konci směny).

3. Onemocnění zaznamenaná v chovech
Je nezbytné poskytovat všechny podrobnosti o každé diagnostikované chorobě v daném hospodářství, při které byla uložená jakákoli omezení nebo zákazy přemísťování zvířat. 
Údaje o výsledcích veterinární prohlídky na jatkách se dodávají pouze u 2 po sobě následujících zásilek zvířat stejného druhu ze stejného chovu poražených na různých jatkách, tj. pokud chovatel poráží na stejných jatkách, nemusí tuto část IPŘ dodávat. 
V případech, kdy byla zvířata testována s pozitivním výsledkem na salmonely, trichofytózu, tuberkulózu, kampylobakteriózu nebo jiná onemocnění, má provozovatel jatek povinnost oznámit úřednímu veterináři na jatkách opatření, která bude provádět, aby se zabránilo kontaminaci v průběhu porážky, opracování balení apod. (porážka na konci směny, výměna pracovního oblečení, dezinfekce po porážce apod.). Zvířata nesmí být poražena a dále zpracována dokud to úřední veterinární lékař nepovolí. 

4. Provozovatel jatek kontroluje úplnost a platnost IPŘ, nehodnotí dodané údaje a informace předává úřednímu veterinárnímu lékaři.

Za poskytnutí nepravdivých informací v IPŘ hrozí chovateli pokuta až do výše 50 000 Kč, je-li fyzickou osobou a až do výše 500 000 Kč, je-li právnickou osobou.

Odkaz na původní článek