CS / EN

Klasifikace jatečně upravených těl

 
Klasifikace jatečně upravených těl skotu a prasat

Povinnost zajistit klasifikaci jatečně upravených těl vychází z evropské legislativy a to z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat a z Prováděcího Nařízení Komise (EU) 2017/1184 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví pravidla pro  uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat. Tato základní nařízení doplňují čtyři rozhodnutí Evropské komise platné pouze pro Českou republiku (2005/1/ES, 2006/383/ES, 2010/793/EU, 2013/187/EU). Na základě těchto rozhodnutí schvaluje Evropská komise využití šesti metod klasifikace JUT prasat pro ČR a povoluje využití tří alternativních obchodních úprav JUT prasat. Některé podrobnosti jsou blíže specifikovány národní legislativou v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a vyhlášce č. 211/2019 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávaní osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti. V národní i evropské legislativě je rovněž zakotvena povinnost kontrolovat klasifikaci JUT.

Klasifikaci jatečně upravených těl jatečných zvířat je povinen zajistit každý provozovatel potravinářského podniku provozující jatky, který poráží jatečná zvířata.

Tato povinnost se nevztahuje na provozovatele jatek, který poráží

a) prasata podléhající klasifikaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci jatečných zvířat v ročním průměru nejvýše do 200 kusů týdně,

b) pouze prasata narozená a vykrmená ve vlastních chovných zařízeních a všechna jatečně upravená těla bourá,

c) skot podléhající klasifikaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci jatečných zvířat v ročním průměru nejvýše do 20 kusů týdně.

Podniky, které porážejí méně než 200 kusů prasat respektive 20 kusů skotu týdně v ročním průměru, mohou provádět klasifikaci jatečně upravených těl na dobrovolné bázi. Musí však také dodržovat veškeré legislativní požadavky na tuto činnost a budou rovněž kontrolovány inspektory státního dozoru.

Počet kontrol na jednotlivých jatkách je stanoven podle velikosti týdenní porážky v ročním průměru a pohybuje se v rozmezí 4-12 kontrol za rok. Při zjištěných pochybeních je počet kontrol navýšen.

Kontrola klasifikace JUT skotu zahrnuje:

   • klasifikace dle SEUROP (třídy zmasilosti a protučnělosti),
   • kategorie,
   • správná obchodní úprava JUT (při porážce i v chladícím zařízení),
   • označování,
   • kalibrace vah, nastavená tára (hmotnost háků),
   • klasifikační protokol a jeho zasílání do Ústřední evidence hospodářských zvířat,
   • osvědčení klasifikátora,
   • kontrola hmotnosti JUT a přepočet na hmotnost za studena.

Kontrola klasifikace JUT prasat zahrnuje:

   • klasifikace dle SEUROP podle schválených používaných metod na jatkách (ZP metoda, kontrolní jehla, ultrazvukový přístroj),
   • správná obchodní úprava JUT,
   • označování,
   • kalibrace vah a používaných přístrojů,
   • osvědčení klasifikátora,
   • nastavená tára (hmotnost háků),
   • regresní rovnice, přepočet na hmotnost za studena a přepočet hmotnosti při alternativní obchodní úpravě,
   • klasifikační protokol a jeho zasílání do Ústřední evidence hospodářských zvířat.

 

 
Legislativa

Vyhláška č. 211/2019 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2017/1184 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví pravidla pro  uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat

Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice (oznámeno pod číslem K(2004) 5266 (2005/1/ES)

Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice (oznámeno pod číslem K(2006) 1982 (2006/383/ES)

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2010, kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice, pokud jde o obchodní úpravu těchto jatečně upravených těl (oznámeno pod číslem K(2010) 9187)  (2010/793/EU)

Prováděcí Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2013, kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice, pokud jde o vzorce používané u povolených metod a o obchodní úpravu těchto jatečně upravených těl (oznámeno pod číslem C(2013) 2037) (2013/187/EU)

Zákon č. 110/1997 Sb. ze dne 24. dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Výsledky kontrol klasifikace JUT skotu a prasat za jednotlivé roky (135,0 KB)
Odkaz na původní článek