CS / EN

Povinné označování původu u masa

1)      Na jaké maso se povinnost vztahuje:

Povinně se původem označuje maso, tj. příčně pruhovaná kosterní svalovina. Původem se nemusí označovat tuk, kůže, orgány a další tkáně, které se neskládají z příčně pruhované kosterní svaloviny (vyplývá z celních kódů uvedených v příloze XI nařízení (EU) č. 1169/2011).

2)      Na maso jakých živočišných druhů se povinnost vztahuje[1]:

Skot (včetně druhů Bison bisonBubalus bubalus)

Prase (včetně druhů prase divoké (Sus scrofa), prase bradavičnaté (Phacochoerus aethiopicus), štětkoun (Potamochoerus porcus), černé lesní prase, babirusa (Babyrousa babyrussa), pekari (Dicotyles tajacu)

Ovce (Ovis aries) (včetně různých druhů muflonů, jako např. muflon evropský (Ovis musimon), kanadský neboli „ovce tlustorohá“ (Ovis canadensis), asijský neboli Shapoor urial (Ovis orientalis), muflon pamírský argali (Ovis ammon), a také Aoudad neboli paovce (Ammotragus lervia), známá jako „ovce hřívnatá“

Koza (včetně kozorožce (Capra ibex), kozy bezoárové nebo perské kozy (Capra aegagrus nebo Capra hircus)

Drůbež (Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky, nezahrnuje volně žijící ptáky ani chované farmovým způsobem.

3)      Způsob úpravy masa:

Povinné označování původu masa se vztahuje pouze na nezpracované čerstvé maso, tj. chlazené nebo mražené (maso bez zchlazení lze na trh uvádět pouze za účelem výroby zvláštních produktů[2]). Maso může být v půlkách, čtvrtích, dělené na části, plátkované, vykoštěné, rozsekané, krájené, mleté, rozmražené apod.[3] Povinné označení původu masa se nevztahuje na maso, které bylo zpracováno tak, že byla změněna jeho podstata (tepelně upravené, sušené, marinované, uzené apod.) tj. nevztahuje se na masné výrobky a masné polotovary.

4)      Způsob nabízení masa k prodeji:

Povinné označování původu se vztahuje na maso určené pro konečného spotřebitele a zařízení stravovacích služeb, a to na balené, zabalené i nebalené. V případě nebaleného masa se povinné údaje o původu uvedou v těsné blízkosti masa[5]. Údaj o zemi nebo místu původu může být poskytnut v těsné blízkosti skupiny potravin viditelně a snadno čitelně jako souhrnná informace vztahující se ke skupině potravin, kdy z této informace bude jasně a srozumitelně zřejmá souvislost mezi poskytnutými údaji a konkrétními potravinami.

5)      Povinné údaje[6],[7]:

  Identifikační číslo zvířete nebo skupiny Schvalovací číslo jatek Schvalovací číslo bourárny Země narození Země výkrmu / chovu Země porážky
Hovězí ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Vepřové NE NE NE NE ANO ANO
Skopové, kozí NE NE NE NE ANO ANO
Drůbeží NE NE NE NE ANO ANO

Uvádění identifikační značky[8] na balených výrobcích není legislativou o povinném označování původu masa dotčeno. Identifikační značka je informací o schváleném podniku, ve kterém došlo k poslední hygienicky podstatné manipulaci s masem (např. balení), nikoli informací o původu masa.

6)     Formát informací o původu[6],[7],[11]

  Maso dělené Mleté maso a ořezy
Hovězí Vepřové, skopové, kozí a drůbeží Hovězí, vepřové, skopové, kozí a drůbeží Hovězí Vepřové, skopové, kozí, drůbeží
Mleté Ořezy
Identifikační číslo zvířete nebo skupiny zvířat Formát není stanoven Není požadováno   Formát není stanoven Formát není stanoven Není požadováno
Země, kde se zvíře narodilo

Pro EU není formát stanoven

U třetí země, není-li údaj znám, lze použít: „* (dovoz živých zvířat do ES)“, „* (dovoz živých zvířat z [jméno třetí země])“

Není požadováno  „Původ:(název země)“[9] Není požadováno Narozeno a chováno v (názvy zemí)“ Země původu(název země)“[9] Není požadováno
Země, kde bylo zvíře vykrmeno / chováno Chov v:(název země nebo zemí)“

„Původ: EU“

„Chov a porážka v: EU“

„Chov a porážka v: mimo EU“

„Chov v: mimo EU“ a „porážka v: EU“

„Chov a porážka v: EU a mimo EU“

Místo, kde bylo zvíře poraženo Poraženo v
(název země), (schvalovací číslo jatek)“
Porážka v:(název země)“ „Poraženo v (název země)“ „Poraženo v (název země)“
Místo, kde bylo maso bouráno (mleto, ořezáno) Bouráno v
(název země), (schvalovací číslo bourárny)“
Není požadováno  

„Vyrobeno v (název členského státu nebo třetí země)“

„Původ v“[10]

Vyprodukováno v (název země), (schvalovací číslo zařízení)“ Není požadováno

 

7)      Kdy lze uvést zemi jako zemi, ve které probíhal výkrm / chov zvířete[7],[11]

  Hovězí Vepřové Skopové, kozí Drůbeží
Prase 6 měsíců a starší Prase do 6 měsíců o váze 80[12]kg a více Prase do 6 měsíců o váze do 80[12]kg
Lhůta Uvede se pouze země narození nebo země porážky, pokud zde bylo zvíře chováno alespoň 30 dní nebo všechny země, kde bylo chováno Země, kde probíhaly alespoň poslední 4 měsíce chovu Země, kde probíhal chov poté, co prase dosáhlo
30[12] kg
Země, kde probíhal celý chov Země, kde probíhalo alespoň posledních 6 měsíců chovu (nebo celý chov u zvířat mladších 6 měsíců) Země, kde probíhal alespoň poslední měsíc chovu (nebo celá doba výkrmu u zvířat mladších 1 měsíce)
Lhůta není splněna   Uvede se „Chov v: několik členských států EU“, „Chov v: několik zemí mimo EU“, „Chov v: několik zemí EU a mimo EU“ nebo „Chov v: (seznam zemí)“.
Lhůta není známá Uvede se „Původ: mimo EU“ a „Poraženo v: (název třetí země)“[13] Chov v: mimo EU“ a „Porážka v: název třetí země“ [13]

8)        Skupiny a šarže

Pokud je v jednom balení pro konečného spotřebitele několik kusů masa (i z různých živočišných druhů), musí být požadované údaje o zemích uvedeny pro každý živočišný druh zvlášť. Současně musí být na obalu uveden kód šarže (kód šarže může být zastoupen datem spotřeby, obsahuje-li toto datum den a měsíc[14]). 

V případě masa vepřového, skopového, kozího a drůbežího se musí šarže skládat z masa zvířat, se stejným původem, poražených na stejných jatkách. Velikost šarže nesmí překročit denní produkci jednoho provozu.

V případě hovězího masa musí být pro vytvoření šarže použito maso zvířat poražených ve stejné zemi (pro mleté maso a ořezy stačí pouze tato podmínka) + musí být narozena ve stejné zemi a chována ve stejné zemi nebo zemích (dělené maso)[15].  Šarže může být tvořena masem ze zvířat poražených až na 3 jatkách, v tomto případě se uvede údaj „Zvířata ze skupiny poražena v (název země, kde k porážce došlo), (schvalovací číslo nebo čísla jedněch, dvou nebo tří příslušných jatek)“ nebo z masa bouraného až ve 3 bourárnách, uvede se údaj „Maso ze šarže bouráno v (název země, kde bylo maso bouráno), (schvalovací číslo nebo čísla jedné, dvou nebo tří příslušných bouráren)“.

9)      Další zvláštní požadavky na označování hovězího masa

Kromě původu, se hovězí maso povinně označí kategorií zvířat, ze které pochází[16], [17]

Označení „Telecí“[16] „Hovězí maso z mladého skotu“[16] „Mladý býk“[17] „Býk“[17] „Volek“[17] „Jalovice“[17] „Kráva“[17]
Věk zvířete (měsíce) Méně než 8 8 – 12 12 – 24[18] 24 a více[18] 12 a více[18] 12 a více[18]  
Doplňující podmínky

Povinně se uvede věk při porážce[16]

Lze použít: „věk při porážce: mladší 8 měsíců“, „věk při porážce: od 8 do 12 měsíců“

         

[1] Kódy kombinované nomenklatury 0203, 0204 a ex0207

[2] Nařízení (ES) č. 853/2004 příloha III oddíl I kapitola VII bod 3

[3] Nařízení (ES) č. 852/2004 článek 2 odstavec 1 písmeno n)

[5] Zákon č. 110/1997 Sb. § 8 odstavec (1) písmeno b)

[6] Nařízení (ES) č. 1760/2000

[7] Nařízení (EU) č. 1337/2013

[8] Nařízení (ES) č. 853/2004 článek 5

[9] Výrazem „původ“ lze nahradit u děleného masa a hovězích ořezů vybrané údaje, pouze pokud bylo zvíře narozeno, chováno a poraženo ve stejné zemi

[10] Výraz „původ“ se použije v případě mletého hovězího masa (spolu s výrazem „vyrobeno v“), pouze pokud příslušný stát nebo příslušné státy nejsou státem, kde bylo mleté maso vyrobeno

[11] Nařízení (ES) č. 1825/2000

[12] Jedná se o průměrnou hmotnost skupiny zvířat

[13] Pochází-li zvířata ze zemí EU a u masa není známo místo chovu, lze toto maso použít pouze pro výrobu masných výrobků

[14] Zákon č. 110/1997 Sb. § 9 odstavec 4 písmeno f) a směrnice 2011/91/EU článek 5

[15] Nařízení (ES) č. 1825/2000 článek 4

[16] Nařízení (EU) č. 1308/2013 příloha VII

[17] Vyhláška č. 69/2016 Sb. (aplikuje se pouze v ČR na zvířata poražená v ČR)

 

Povinné označování původu masa (746,8 KB) Leták k povinnému označování původu masa
Odkaz na původní článek