Zveřejněno: 06.02.2018

Odborný rada v oddělení kontroly dovozu odboru vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu Ústřední veterinární správy SVS

 

Ústřední ředitel Státní veterinární správy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení kontroly dovozu odboru vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy v oborech služby č. 58 – Potravinářská výroba a péče o potraviny a č. 59 – Veterinární péče.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. duben 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:

 – v rámci ochrany státního území České republiky resp. EU kontroluje dodržování všech platných právních předpisů v oblasti dovozu veterinárního zboží na území EU,

– metodicky řídí a kontroluje příslušné krajské veterinární správy Státní veterinární správy v oblasti provádění pohraničních veterinárních kontrol,

– spolupracuje s odbornými útvary Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy, zejména při stanovení veterinárních podmínek pro dovoz a průvoz zvířat a živočišných produktů, pro něž nebyly podmínky harmonizovány legislativou EU,

– podílí se na přípravě podkladových materiálů pro jednání zástupců Státní veterinární správy v rámci Rady EU a pracovních skupin Evropské komise,

– účastní se jednání výboru Evropské komise: Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmivo (SCoPAFF) a jednání pracovních skupin Evropské komise v Bruselu,

– poskytuje informace týkající se dovozu veterinárního zboží dovozcům, zejména telefonicky, emailem, případně po předchozí domluvě během osobní schůzky,

– účastní se auditů na mezinárodních letištích, která jsou na seznamu míst vstupu pro zvířata v zájmovém chovu.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[1];

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta první zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

g) žadatel, který není státním občanem České republiky, prokáže znalost českého jazyka [§ 25 odst. 2 zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 25 odst. 2 zákona ve spojení s vyhláškou č. 175/2015 Sb., o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky, prokazuje úspěšným vykonáním jazykové zkoušky, která ověří znalost českého jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 2/2016, kterým vedoucí služebního úřadu, ústřední ředitel Státní veterinární správy, stanoví další požadavky na služební místa ředitelů odborů, vedoucích oddělení a ostatních státních zaměstnanců SVS, kterým je:

 

a) odborné zaměření vzdělání:

– v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství nebo v oblasti veterinární hygieny ukončené dosaženým titulem MVDr. nebo v obdobné oblasti na zahraniční vysoké škole anebo

– v magisterském studijním programu v oblasti veterinární hygieny navazujícím na bakalářský studijní program v oblasti veterinární hygieny – ukončené dosaženým titulem Mgr. nebo v obdobné oblasti na zahraniční vysoké škole;

 

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom ve veterinárním oboru – MVDr. / Mgr. nebo obdobný zahraniční titul);

b) úroveň znalosti cizího jazyka: znalost anglického, německého, francouzského, španělského nebo ruského jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[2];

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka.

 

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

 

Vzory dokumentů (žádost a písemná čestná prohlášení podle § 25 odst. 1 písm. a), c), e) a f) zákona) jsou dostupné na https://www.svscr.cz/kariera/vzory-dokumentu-k-prihlaseni-se-do-vyberoveho-rizeni/.

Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Bližší informace o služebním místě poskytne:

MVDr. Amer Mustafa Ali, e-mail: a.mustafa@svscr.cz, tel. 227 010 189.

Bližší informace o výběrovém řízení poskytne:

Mgr. Marta Kolaříková, e-mail: m.kolarikova@svscr.cz, tel. 227 010 176.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 20. února 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní veterinární správa, Slezská 7/100, 120 56 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu epodatelna@svscr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID d2vairv.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení kontroly dovozu ÚVS SVS, kód G_ODVDV2_02“.

 

[1]  Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[2] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24195/2013 ze dne 24. července 2013, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 20.02.2018

Odborný rada — veterinární inspektor v sekci Krajská veterinární správa SVS pro Liberecký kraj, v oddělení ochrany zdraví zvířat Česká Lípa

 

Místem výkonu služby je Česká Lípa.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou s trváním po dobu zástupu za rodičovskou dovolenou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. duben 2018.

 

Zveřejněno:

Odborný rada — veterinární inspektor v sekci Krajská veterinární správa SVS pro Liberecký kraj, v oddělení péče o pohodu zvířat

 

Místem výkonu služby je Liberec.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou s trváním po dobu zástupu za rodičovskou dovolenou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. duben 2018.

 

Zveřejněno:

Odborný rada — veterinární inspektor v sekci Krajská veterinární správa SVS pro Liberecký kraj, v oddělení veterinární hygieny Česká Lípa

 

Místem výkonu služby je Česká Lípa.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. duben 2018.