Jaké jsou podmínky pro dovoz zvířat / živočišných produktů (tzv. veterinárního zboží) ze země mimo EU do ČR?

 

Dovoz zvířat a produktů živočišného původu ze třetích zemí je téměř ve všech případech na úrovni EU harmonizovaný a řídí se právními předpisy EU stanovenými pro jednotlivé komodity.  

Obecně platí, že dovoz zvířat a produktů živočišného původu je možný pouze ze schválených třetích zemí a v případě produktů živočišného původu také ze závodů schválených Evropskou komisí.

Česká republika stanovuje veterinární podmínky dovozu pouze pro některé druhy zvířat a produkty, pro něž podmínky dovozu nebyly dosud v rámci EU harmonizovány (např. pro plazy, obojživelníky, šelmy nebo vzorky pro výzkumné účely).

 

Jaké jsou podmínky pro vývoz zvířat / živočišných produktů (tzv. veterinárního zboží) z ČR do země mimo EU?

 

Stanovení dovozních podmínek je v kompetenci veterinární autority příslušné země určení (tzn. dovozu), případně také země tranzitu, a jejich zjištění je dle platné legislativy povinností vývozce.

Vzory bilaterálně dojednaných veterinárních osvědčení jsou uveřejněny na webových stránkách Státní veterinární správy v záložce „Obchodování“ (vývozce by si měl před vlastní realizací vývozu ověřit u veterinární autority příslušné země dovozu jejich platnost).

V případě, že pro příslušnou komoditu bilaterálně dojednané veterinární osvědčení neexistuje, vývozce si může (např. prostřednictvím svého potenciálního obchodního partnera) zjistit příslušné dovozní podmínky u veterinární autority dané země dovozu a na základě těchto podmínek veterinární osvědčení vytvořit. Veterinární osvědčení by mělo obsahovat dovozní podmínky v českém jazyce a v jazyce požadovaném dovozní a případně také tranzitní zemí. Konečná podoba veterinárního osvědčení by měla být vždy před uskutečněním vývozu zaslána k odsouhlasení (opět např. prostřednictvím příslušného obchodního partnera) veterinární autoritě příslušné země dovozu.

Kontakt na příslušnou veterinární autoritu země dovozu / země tranzitu a případně bližší informace o vývozu dané komodity je možné v některých případech získat na zastupitelském úřadě ČR pro příslušnou třetí zemi dovozu.

V případě, že příslušná země dovozu vyžaduje dojednání veterinárního osvědčení na oficiální úrovni (tedy na úrovni kompetentních autorit země vývozu a země dovozu), je nutné za účelem případného zahájení schvalovacího procesu kontaktovat Ústřední veterinární správu Státní veterinární správy (Odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu – Oddělení vnějších vztahů a kontroly vývozu). Nelze však předem určit délku schvalovací procedury, jelikož dovozní země mnohdy vyžadují za účelem vyhodnocení analýzy rizika před zahájením vlastního jednání o dovozních podmínkách poskytnutí řady údajů týkajících se nákazové situace a dozorového systému v zemi vývozu (ČR), případně možnost vývozu podmiňují inspekční misí v zemi vývozu. Rychlost schvalovací procedury záleží také na ochotě příslušné třetí země dovozu o dané záležitosti jednat.

V některých případech je dovozní zemí vyžadováno, aby podniky mající zájem o vývoz byly pro vývoz dané komodity schváleny (za účelem schválení je často nutné plnění specifických požadavků příslušné země dovozu). Schválení podniků probíhá buď na základě garancí poskytnutých Státní veterinární správou, nebo na základě inspekce provedené veterinární autoritou dovozní země.

 

Co znamená termín „třetí země“?

 

Termín „třetí země“ zahrnuje všechny země mimo území Evropské unie (EU).

1